Göteborgs Stad och polisen i Storgöteborg samverkar utifrån modellen Trygg i Göteborg. Här kan du läsa mer om modellen och arbetet.

Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg är nyckelaktörer i det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i staden. De båda samverkar utifrån modellen Trygg i Göteborg, med mål att öka tryggheten och minska brottsligheten i staden.

Överenskommelser för ökad trygghet

En förutsättning för att trygghetsfrämjande arbete ska bli effektivt och långsiktigt är fungerande samverkansformer mellan kommun och polis.

För att säkerställa god samverkan mellan Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg finns en skriftlig, central överenskommelse.

Överenskommelsen är undertecknad av stadsdirektören och polisområdeschefen. Dessutom har lokala överenskommelser inom respektive lokalpolisområde och stadsdel tecknats, eftersom förutsättningar och problem skiljer sig geografiskt.

Verksamhetsavtal vid behov

Utöver överenskommelserna, sluter Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg särskilda verksamhetsavtal vid behov. Det kan handla om frågor som kräver särskilt fokus och som inte kommit med i överenskommelserna.

Trygg i Göteborg

Det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i staden ska bedrivas utifrån modellen Trygg i Göteborg.

Trygg i Göteborg är en så kallad kunskapsbaserad modell. Kunskapsbaserat arbete handlar om att ta fram en gemensam, lokal problembild och om att prioritera analysen. På så vis blir det lokala brottsförebyggande arbetet mer effektivt.

I arbetet ingår också att lyssna på de som bor i en stadsdel för att höra vilka problem de upplever finns. Det görs med hjälp av exempelvis trygghetsundersökningar.

  1. Lägesbild. Polis och stadsdel tar fram lägesbilder. Båda parterna beaktar också den bild medborgarna ger via exempelvis trygghetsundersökningar och medborgardialog.
  2. Problembild. Utifrån lägesbilden tar polis och stadsdel fram en gemensam problembild. Problemen orsaksanalyseras gemensamt och slutsatser dras till grund för en gemensam åtgärdsplan.
  3. Syfte och mål. Polis och stadsdel tar gemensamt fram syfte och måle med varje insats.
  4. Metod, resurs och organisation. Polis och stadsdel tar gemensamt fram metod, resurser och organisation för arbetet.
  5. Aktivitet och åtgärd. Polis och stadsdel tar gemensamt fram den aktivitet som ska utföras, vilka åtgärder som ska vidtas och vem som gör vad.
  6. Uppföljning. En gemensam uppföljning följer på varje aktivitet. Uppföljningen används i det fortsatta arbetet enligt modellen. Ur den lokala åtgärdsplanen formar polisen sitt lokala medborgarlöfte. De lokala läges- och problembilderna samt uppföljningarna utgör en grund för den övergripande analysen och lägesbilden för Göteborg. Den fungerar också som underlag för eventuellt nya centrala åtgärder som fastställs vid den årliga konferensen.

Brottsförebyggande rådet, Brå, har lyft fram hur det kunskapsbaserade arbetet behöver förstärkas på många håll i landet. På Brås webbsida kan du läsa mer om kunskapsbaserat arbete.

Gemensam årlig konferens

Varje år träffas chefer och medarbetare från Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg för en gemensam konferens. Under konferensen går deltagarna igenom problembilden i Göteborg och tar fram prioriteringar för kommande år.


Läs mer