Läs Göteborgs Stads handlingsplan mot radikalisering och våldsbejakande extremism

Publicerad den

Brottsförebyggande arbete Våldsbejakande extremism

Den plan som ligger till grund för Göteborgs Stads förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism är antagen av kommunfullmäktige.

I planen har stor vikt lagts vid att säkerställa att det förebyggande arbetet integreras med befintligt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete i staden. Exempelvis finns en struktur för SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid i samverkan) i stadsdelarna, där ungdomar med olika typer av riskbeteenden ska behandlas.

Utöver det beskrivs också de särskilda åtgärder som ska komplettera befintligt arbete.

Utgår från tolv rekommendationer

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har presenterat tolv rekommendationer för hur ett fungerande lokalt arbete bör organiseras. Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism utgår från de tolv rekommendationerna, men har anpassats till lokal nivå.

Till varje område finns ett mål beskrivet.

Flera av åtgärderna under rubrik Mål och åtgärder är redan påbörjade, dels i och med Social resursförvaltnings samordningsuppdrag, men också för att åtgärder vidtagits i stadsdelsförvaltningarna.

Fortsättning på befintlig strategi

Planen fungerar som en fortsättning på den strategi mot våldsbejakande extremism som social resursnämnd tog beslut om i mars 2015 (Dnr 0220/15). Strategin som beslutades om då gäller i första hand social resursförvaltnings samordningsuppdrag, men berör också Göteborgs olika stadsdelar, samverkansaktörer och civilsamhället.

Framtagandet av Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism innebär att arbetet nu breddas och förstärks ytterligare.

För den som önskar vidare läsning om våldsbejakande extremism finns några tips sammanställda i sista kapitlet.

Liknande nyheter

Polisen har släppt ny rapport om utsatta områden

21 juni, 2017

Nu har polisens nationella rapport kommit om utvecklingen i utsatta områden. Totalt omfattas 61 områden i landet, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta. Rapporten är…


Unik forskningsrapport om personer som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak

21 juni, 2017

Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan har publicerat en unik studie om svenska individer som rest till Syrien och Irak sedan 2012 för…


Våldsbejakande extremism: Ny handledning för att ta fram lokal lägesbild

Handledning lägesbild och handlingsplan våldsbejakande extremism
5 juni, 2017

Nationella samordnaren mot våldsbejakade extremism har tagit fram en ny handledning med rekommendationer för kommunernas arbete med att ta fram lokala lägesbilder och handlingsplaner. Handledningen är…


Göteborgs Stads samordnare talade om likheter mellan våldsbejakande miljöer

12 april, 2017

Göteborgs Stads samordnare mot våldsbejakande extremism, Haisam A-Rahman, lyfte likheter mellan vit makt-miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön, under en konferens arrangerad av Länsstyrelsen i Dalarnas…


Öppna jämförelser från SKL handlar om brott och brottsförebyggande arbete

11 april, 2017

Nu finns en ny rapport i serien Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Den här gången är brott och brottsförebyggande arbete i fokus….