6 februari är Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning

Publicerad den

Kvinnlig könsstympning är en kränkning av barns och kvinnors mänskliga rättigheter och är straffbart i Sverige sedan 1982.

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld gjorde 2016 en lokal skattning. Enligt den kan drygt 5600 flickor och kvinnor, som lever och bor i Göteborg, vara utsatta för kvinnlig könsstympning. I hela världen beräknas fler än 200 miljoner vara utsatta.

Göteborgs Stads arbete mot kvinnlig könsstympning

Göteborgs Stad arbetar såväl för att förebygga och förhindra att flickor och kvinnor utsätts för könsstympning, som för att upptäcka de som redan är utsatta och ge dem tillgång till vård och behandling. Elevhälsan och ungdomsmottagningarna har tagit fram rutiner för att ge stöd åt personalen i detta arbete. Även socialtjänstens barn- och ungaenheter samt Förskoleförvaltningen håller på att ta fram rutiner.

Genom återkommande kompetenshöjande insatser, som seminarier och utbildningar ska medvetenheten hos stadens medarbetare höjas.

-Vi behöver bli bättre på att upptäcka personer som både är utsatta för kvinnlig könsstympning och som riskerar att utsättas för det, säger Katarina Idegård, Göteborgs Stads samordnare mot hedersrelaterat våld. Våra utbildningssatsningar är steg på vägen för att uppnå detta och vi märker ett stort intresse för frågan hos stadens medarbetare.

Så gör du om du misstänker att ett barn är utsatt

Vid misstanke om att könsstympning har skett medan barnet varit bosatt i Sverige eller att det planeras för könsstympning ska anmälan göras till polisen, då det är brottsligt. Gör också en orosanmälan till socialtjänsten.

Stöd till unga och vuxna

Ungdomar kan vända sig till sin skolsköterska eller till stadens ungdomsmottagning. Till socialtjänsten kan såväl ungdomar som vuxna vända sig.  

Sedan ett år tillbaka finns en Vulvamottagning på Angereds Närsjukhus dit kvinnor med problem till följd av könsstympning kan vända sig.

Mer information

Vill du ha mer information om kvinnlig könsstympning, vilka konsekvenser det kan få för individen samt tecken och symptom på det, kan du läsa här: www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/konsstympning.

I bifogad fil>>> finns ett informationsblad om bland annat lagstiftning och var du som medarbetare i Göteborgs Stad kan vända dig för rådgivning och kompetensutveckling.