Cannabisprogram för ungdomar i praktiken (CPU)

Publicerad den

cannabisprogram-for-ungdomar-cpu-1

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) Cannabis Narkotika

I den här rapporten redovisas resultat från en pilotstudie på CPU (Cannabisprogram för ungdomar). CPU är ett program för ungdomar som har rökt cannabis mer eller mindre regelbundet en tid men inte i den omfattningen att de är i behov av HAP (Haschavvänjningsprogrammet) (mindre än 6 månaders regelbunden användning, tre gånger i veckan eller mer) eller är för unga för HAP (yngre än 18 år). Pilotstudiens huvudsyfte har varit att undersöka genomförbarheten av CPU i det kliniska arbetet på ett antal utvalda pilotenheter. Syftet har också varit att på enheterna beskriva problembilden vid programstart hos de ungdomar som deltar i programmet och även studera möjliga förändringar under programtiden.

Karin Patriksson, 2015

Läs rapporten

Läs mer på Cannabishjalpen

Liknande publikationer

Göteborgs skolelevers drogvanor 2016

Skolelevers drogvanor 2013
21 oktober, 2016

Skolelevers drogvanor 2016 Unga i Göteborg dricker och röker allt mindre  Ungdomar i Göteborg dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Även narkotikaanvändningen minskar något….


HJÄLPSAMHET

hjalpsamhet_webb
15 september, 2016

– föräldrars upplevelse av hjälpsamma professionella relationer när deras barn använder droger Vad upplever då föräldrar som har haft kontakt med samhällets stödinsatser som hjälpsamt?…


”Vem är jag utan cannabis?”

vem_ar_jag_utan_cannabis
15 december, 2015

En studie om behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser Denna rapport handlar om öppenvårdsbehandling för…


Standing up!

Standing up, framsida
15 november, 2015

Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem Det här är en rapport om en stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem. Det empiriska underlaget för…


Lokal uppföljning

Uppföljning-Mariamottagningarna
15 november, 2015

– av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Denna rapport beskriver och diskuterar en modell för lokal uppföljning av ungdomar med…