Dialog och samarbete – program för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Publicerad den

Brottsförebyggande arbete Dialog och medskapande Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

Dialog och samarbeteDialog och samarbete är ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Här anges riktningen för stadens arbete med frågorna.

Programmet antogs av kommunfullmäktige i december 2014. 

Tio strategiska områden för staden

Programmet beskriver riktningen för stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete utifrån tio olika strategiska områden. Varje strategiskt område beskriver ett tillståndsmål, något som Göteborgs Stad ska sträva efter i trygghetsfrämjande och brottsförebyggande syfte.

Område 1–4 innehåller i huvudsak generella insatser, område 5–9 riktade insatser. Område 10 berör Göteborgs Stad i sig. 

  1. Barns och ungas uppväxt
  2. Livsvillkor
  3. Där människor möts – om samspelet mellan människor och fysisk miljö
  4. Lokalt engagemang 
  5. Risker för att utveckla kriminalitet
  6. Alkohol, narkotika, dopning och tobak
  7. Otrygghet och utsatthet för brott
  8. Organisatoriska strukturer, samarbete och partnerskap
  9. Gemensamt lärande
  10. Göteborgs Stad 

Beställ programmet

Du kan kostnadsfritt beställa en tryckt version programmet eller en sammanfattande broschyr på 8 sidor, genom att maila social.utveckling@socialresurs.goteborg.se.

Uppföljning våren 2017

Social resursförvaltning, verksamhetsområde Social utveckling, ansvarar för uppföljning av programmet. Under våren 2017 skickades en första uppföljande enkät till alla stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag.

Liknande publikationer

Brott och trygghet – statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg

27 juni, 2018

Syftet med rapportserien Brott och trygghet är att ge en samlad bild över området brott och trygghet i Göteborg. Rapporten innehåller information från flera olika källor….


Social resursförvaltnings lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism

13 februari, 2018

Syftet med lägesbilden är att ge en bild av hur radikalisering och våldsbejakande extremism tar sig uttryck i Göteborg. Lägesbilden utgår från de rekommendationer som…


Brott och trygghet – statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg

24 november, 2017

Rapporten syftar till att ge en fördjupad bild över området brott och trygghet i Göteborg. Den visar bland annat hur antalet skjutningar minskat mycket i…


Brott och trygghet – ungdomsbrottslighet i Göteborg (2016)

17 augusti, 2016

Tillsammans med polisen och Göteborgs Universitet har Social utveckling tagit fram en rapport om ungdomsbrottslighet. Rapporten är en uppföljning till Brott och trygghet i Göteborg –…


Ny rapport om ungdomsbrottslighet

16 juni, 2016

Tillsammans med polisen och Göteborgs Universitet har Social utveckling tagit fram en rapport om ungdomsbrottslighet. Rapporten är en uppföljning till Brott och trygghet i Göteborg –…