Här är programmet som ska göra Göteborg tryggare

Publicerad den

Brottsförebyggande arbete Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

Dialog och samarbete

Människor ska känna sig trygga att vistas i Göteborg, när som helst på dygnet, ute och inne. Hur det ska gå till beskrivs i ett nytt program – och hela staden ska vara med i arbetet.

Dialog och samarbete – Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Så lyder titeln på det nya program som antogs i kommunfullmäktige i december 2014. Här beskrivs riktningen för stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete i tio olika strategiska områden. Varje strategiskt område beskriver ett tillstånd, något som Göteborgs Stad ska sträva efter i trygghetsfrämjande och brottsförebyggande syfte.

 

Fokus på barn och unga

I programmet finns en tyngdpunkt i insatser riktade till barn och unga och deras föräldrar. Det främjande arbetet innebär att medverka till goda uppväxtförhållanden, att stärka skyddsfaktorer i hem, skola, fritid, närområde och samhälle. Programmet understryker också vikten av socialt hållbar utveckling. Alla människor som bor och verkar i Göteborg omfattas av programmet, men ordet ”alla” kan riskera att osynliggöra vissa utsatta grupper. Därför poängterar programmet vikten av ett normkritiskt förhållningssätt.

 

 … och det lokala arbetet

Betydelsen av det lokala arbetet framhålls i programmet: ”De flesta trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser hanteras bäst lokalt. Det är där man känner till behoven och situationen i området och kan göra prioriteringar som bäst gagnar individer och grupper.”

 

Tio strategiska områden:

1. Barns och ungas uppväxt
2. Livsvillkor
3. Där människor möts – om samspelet mellan människor och fysisk miljö
4. Lokalt engagemang
5. Risker för att utveckla kriminalitet
6. Alkohol, narkotika, dopning och tobak
7. Otrygghet och utsatthet för brott
8. Organisatoriska strukturer, samarbete och partnerskap
9. Gemensamt lärande
10. Göteborgs Stad

De fyra första innehåller i huvudsak generella insatser, område 5-9 innehåller i huvudsak riktade insatser. Område 10 berör Göteborgs Stad i sig.
Generella insatser är riktade till befolkningen i stort, de riktade har att göra med särskilda insatser i förhållande till otrygghet och kriminalitet.

 

Dags att göra innehållet känt

Under 2013 hade Social resursförvaltning i uppdrag att ta fram ett brottsförebyggande och trygghetsfrämjande program för staden. Nu när programmet är antaget i kommunfullmäktige, blir förvaltningens fortsatta uppdrag att se till att alla stadsdelar, fackförvaltningar och bolag känner till vad som står i det.
– Det här programmet är en angelägenhet för hela staden. Alla ska arbeta med de här frågorna, alla kan bidra till att staden blir en tryggare och bättre plats! säger Agneta Essén, utvecklingsledare på Social Resursförvaltning.

 

Viktigt att olika aktörer samarbetar

Ur programmets inledning:

”Programmet är, i linje med kommunens uppdrag, främst inriktat på socialt främjande och förebyggande insatser. Stadens ansvar finns sida vid sida med många andra aktörers. Därför är ett samarbete väsentligt för att gemensamt främja trygghet och motverka brott i Göteborgssamhället. De främjande och förebyggande insatserna behöver involvera stadens olika verksamheter, fastighetsägare, polis, andra statliga myndigheter och hälso- och sjukvård. Inte minst är Göteborg beroende av goda krafter i civilsamhället och hos privata aktörer. Varje människa kan ta sin del av ett ansvar för utvecklingen av ett socialt hållbart Göteborg och staden kan främja ett medborgerligt engagemang i samhällsutvecklingen.”

 

För att beställa programmet, maila till trygghetsframjande@socialresurs.goteborg.se.

Läs mera: Agneta Essén berättar om programmet

Liknande artiklar

Skjutningarna har mer än i halverats i Göteborg

Älvsborgsbron. Foto: Klas Eriksson
23 november, 2017

Antalet skjutningar i polisområde Storgöteborg har mer än halverats under år 2017. Samtidigt är otryggheten stor. Det visar en ny rapport om trygghet och brottslighet…


Göteborgs Stads arbete mot våldsbejakande islamism – tidslinje

25 juni, 2015

Den senaste tiden har stort fokus riktats mot den typen av våldsbejakande extremism som benämns våldsbejakande extremistisk islamism. I tidslinjen kan du följa hur Göteborgs…


Om våldsbejakande extremism

25 juni, 2015

Våldsbejakande extremism handlar om att försöka uppnå ett ideologiskt mål genom våld, eller genom att understödja att andra använder våld. Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp…


Hallå där, Agneta Essén, hur känns det?

30 december, 2014

Nu är det äntligen antaget, programmet som Agneta Essén på Social utveckling arbetat utifrån ända sedan i våras. Här finns riktlinjerna för hur Göteborg ska bli…


Göteborg har ny styrgrupp för positiv supporterkultur

30 juni, 2014

Fånga upp unga i riskmiljö och hitta en dialog med supportrarna. Det är några av de saker som samverkansgruppen i supporterfrågan jobbar med. Nu har…