Här kan du läsa Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer

Publicerad den

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer gäller för 2014-2019. Materialet finns att tillgå både som populärutgåva och i fullständig version, i digitalt och tryckt format. Planen mot våld i nära relationer är kommunövergripande och redovisar hur arbetet på det här området ska bedrivas i staden under en femårig period. Den innehåller mål och aktiviteter inom tio identifierade utvecklingsområden.
Det övergripande målet för arbetet mot våld i nära relationer i Göteborgs Stad är visionärt och innebär att våld i nära relationer har upphört.

Uppföljning av planen visar på ökad kunskap om våld i nära relationer

I augusti 2019 redovisades uppföljning och slutrapport av Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer för Social resursnämnd. Uppföljningen visar bland annat:

  • Kompetensen har höjts och breddats till fler yrkesgrupper, även utanför socialtjänstens verksamhetsområde. När fler ställer frågor om våld kan möjligheterna till att upptäcka och förebygga öka.
  • Det finns skillnader i hur stadens verksamheter och nämnder följer upp arbetet mot våld i nära relationer och analyserar behoven.
  • Stöd och skydd till våldsutsatta har utvecklats. Det finns tillgång till temporärt och permanent boende för personer som lever med våld. Trots en utökning av platser är det fortfarande svårt för våldsutsatta personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning att få tillgång.

Läs mer om uppföljningen av stadens arbete mot våld i nära relationer i Vårt Göteborg>>>

 

Vid samma nämnd togs beslut om att skicka ut förslaget till ny plan mot våld i nära relationer för 2020-2023 på remissrunda. Du hittar nämndhandlingarna här>>>