Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

En unik kartläggning av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg har gjorts på uppdrag av politikerna i Göteborgs Stad. Kartläggningen visar bland annat att 1708 personer befinner sig i tungt narkotikamissbruk och att nästan var tionde lever tillsammans med barn.

Syftet med studien har varit att få en bild av omfattningen avdet tunga narkotikamissbruket i Göteborg och att få ett underlag för att planera insatser mot narkotikamissbruk. Utöver antalet unika individer presenteras uppgifter om hur personerna bor, hur de försörjer sig, om de har barn, vilka droger de använder och om de har en pågående behandlingskontakt. Tanken är att genomföra liknande kartläggningar vart femte/sjätte år. Personal på socialkontor i Göteborg, kommunens boende- och öppenvårdsverksamheter, sjukvårdens beroendeklinik, kriminalvårdens häkte, anstalt och frivård samt frivilligorganisationer har medverkat i kartläggningen. För första gången vid en kartläggning av tungt narkotikamissbruk har uppgifter samlats in både via enkäter och från speciella dokumentationssystem (DOK och ASI).

1708 unika individer har identifierats Sammanlagt har l 708 unika individer identifierats. Medelåldern är 36 år, könsfördelningen är 76 procent män och 24 procent kvinnor.
 

 

Amfetamin den vanligaste drogen Amfetamin är det dominerande preparatet för personer med ett tungt narkotikamissbruk i Göteborg (37 procent), följt av heroin (19 procent) och cannabis, (19 procent). Undersök ningen visar att totalt 54 procent av samtliga personer har injicerat narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna. Kvinnor rapporteras i högre utsträckning än män injicera narkotika.
 

 

Cannabis dominerar bland de yngre För åldersgruppen 20 år eller yngre som uppfyller definitionen för tungt narkotikabruk do­minerar cannabis med 75 procent. Det finns indikationer som tyder på att opiat- och can­nabismissbruket kommer att öka eftersom andelen användare av nämnda preparat är högre i de yngre åldersgrupperna. En kommande ökning av andelen personer med opiatmissbruk kan innebära att nuvarande vårdsystem och dess innehåll förändras.
 

 

Vanligt med blandmissbruk 75 procent av de rapporterade personerna använder även andra preparat vid sidan av sin primära drog, det vill säga det förekommer ett omfattande blandmissbruk med flera olika kombinationer.
 

 

Många äldre saknar behandlingskontakt Sammantaget uppges att 59 procent har någon form av vård- och behandlingskontakt. I den yngre åldersgruppen har 82 procent sådan kontakt, medan knappt hälften av de äldre åldersgrupperna saknar behandlingskontakt.
 

 

Nästan var tionde lever tillsammans med barn Personer med ett tungt narkotikamissbruk befinner sig även i en utsatt social situation med svåra levnadsförhållanden. 20 procent av dem saknar fast bostad och 25 procent bor på någon form av institution. Drygt 50 procent av personerna har inkomst i form av försörjningsstöd och ytterligare 19 procent får någon form av ersättning genom försäkringskassan. Merparten av kartläggningens personer (65 procent) lever ensamma och totalt 30 procent har barn under 18 år. Det kan noteras att sammantaget 9 procent (136 personer) som rapporteras ha ett tungt narkotikamissbruk lever tillsammans med barn. Definitionen av tungt narkotikamissbruk i det här sammanhanget är: Personer, oavsett ålder, som under de senaste 12 månaderna någon gång injicerat narkotika eller som intagit narkotika på annat sätt dagligen eller så gott som dagligen de senaste 30 dagarna.

Nedladdningsbara filer

I tjänsteutlåtandet som ligger till grund för beslut om denna kartläggning kan du läsa mer om bakgrunden till kartläggningen. PU och TU Kartläggning av tungt narkotikamissbruk

The hidden population: Some methodological issues about estimation of problematic drug use Artikel om svårigheterna med mörkertalsberäkning som uppstod i arbetet med rapporten Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011 av forskarna Mikael Dahlberg och Mats Anderberg.

Mats Anderberg och Mikael Dahlberg artikel

Andra forskares kommentarer på artikeln:

Ellen Amundsen

Sanna Rönkä

 

 


Kontaktuppgifter Karin Patriksson, utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor ansvarig för kartläggningen telefon: 031-367 91 09 e-post: karin.patriksson@socialresurs.goteborg.se Mats Anderberg, fil.dr. ansvarig för bearbetning och analys telefon: 0470- 70 89 22 e-post: mats.anderberg@lnu.se Mikael Dahlberg, fil.dr. ansvarig för bearbetning och analys telefon: 0703-75 19 19 e-post: mikael.dahlberg@lnu.se


Liknande forskningsinlägg

Nya rapporter!

6 maj, 2015

Standing up! – Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem, Tjejer och cannabis – eller en oväntat lång semester!, Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem…


Föräldrar i missbruks och beroendevård

11 december, 2014

– en kartläggning av hur deras föräldraskap fungerar Som ett led i arbetet med att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården genomfördes under…


Ny årsrapport om narkotikasituationen i Sverige

8 december, 2014

Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndighetens rapport ”2014 National Report” beskriver bland annat Sveriges narkotikaanvändning, skador, brott, policyutveckling och åtgärder. Rapporten har gjorts i samarbete med bland andra rättsvårdande…


Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

14 november, 2014

– Ungdomar i öppenvård år 2013 Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö är en årlig rapport som ger möjlighet att följa trender i de tre…


ESPAD – Den europeiska skolundersökningen

16 april, 2014

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har under lång tid genomfört enkätundersökningar om drogvanor bland svenska skolelever. Sedan 1995 genomförs under CANs ledning sådana undersökningar…