Normbrytande liv i Göteborg

Publicerad den

Sexuell hälsa

Göteborgs stad har det senaste decenniet tagit flera – och nödvändiga – steg framåt för att Göteborg ska vara en god stad att leva i för människor som definierar sig som homosexuella, bisexuella, trans eller queer. Bland annat inrättades 2013 landets första kommunala hbtq-råd, kommunstyrelsens och hbtq-samhällets samrådsorgan. Ett brett politiskt stöd, insatser i staden och hbtq-samhällets uthålliga arbete för allas lika rättigheter i Göteborg har spelat roll.

I den kommunundersökning som RFSL tillsammans med SKL presenterade i Almedalen den 4 juli 2014, konstaterades det att engagemanget bland landets kommuner att motverka diskriminering och erbjuda hbtq-personer likvärdig service har ökat sedan 2006. Samtidigt visar undersökningen att många kommuner har lång väg kvar innan dessa frågor är integrerade i kommunernas vardagliga arbete.

Rapporten Normbrytande liv i Göteborg,: Lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor 2014  kom till efter beslut i kommunstyrelsen i december 2012 och februari 2014. Syftet är att ge den politiska ledningen, stadens förvaltning och Göteborgs Stads HBTQ-råd underlag för det fortsatta arbetet med att göra Göteborg till en öppen och inkluderande stad – oavsett vem någon är eller hur hon/han/hen definierar sig.

Förändring är möjlig.

Göteborg 2014-07-04

Anna-Carin Jansson

Planeringsledare, Mänskliga rättigheter/HBTQ, Stadsledningskontoret, Göteborgs stad
(Ur rapportens förord)

rapporten_normbrytandelivigoteborg_webb

Liknande forskningsinlägg

Reportage om Snacka sex i tidningen Ottar

20 april, 2016

                      RFSU:s tidning Ottar har uppmärksammat projektet Snacka sex. Ur reportaget: ”Relationer, övergrepp och droger…


Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan

19 december, 2014

  Jämställdhet, sexualitet och relationer i grundsärskolan och grundsärskolans inriktning träningsskola, samt gymnasiesärskolans nationella och individuella program. Det här stödmaterialet riktar sig till lärare och…


Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans tidigare år

19 december, 2014

Stödmaterialet riktar sig till lärare och övrig personal i grundskolan och lyfter hur de kan arbeta med jämställdhet, sexualitet och relationer i undervisningen. Materialet visar…


Unga risktagande – En kartläggning av socialtjänstens arbete kring unga risktagande och sexualitet

18 november, 2014

Ungas fysiska och psykiska ohälsa ökar i Sverige samtidigt som studier visar på att unga som har varit i kontakt med socialtjänsten utifrån exempelvis institutionsplaceringar,…


Att förebygga hiv och STI

24 mars, 2014

Denna vägledning i förebyggande arbete bland ungdomar och unga vuxna är den andra bearbetade upplagan av Att förebygga hiv och STI bland unga vuxna: Kunskap…