Här kan du fördjupa dig i samlat material om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka vårt kompetensteam Kunskapskällar’n. Många efterfrågar information om spice. Här är en direktlänk med bland annat fakta, filmer och en föräldrabroschyr om drogen. Vi arrangerar kurser och skräddarsydda uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  Ny rapport från ESPAD

  22 september, 2016

  Nu har den nya Europeiska jämförelserapporten, ESPAD, om ungdomars drogvanor publicerats. Studien genomförs vart fjärde år bland 15-16-åriga skolelever (åk 9 i Sverige). Normalt deltar cirka 100 000 elever, vilket gör ESPAD till världens största studie om drogvanor bland skolungdomar.Rapporten visar bland annat att Sverige ligger under genomsnittet gällande bruk av cigaretter…

  Konferens om Nationella riktlinjer – Vård och stöd vid missbruk och beroende

  9 september, 2016

  Den 31 augusti 2016 arrangerades en heldagskonferens i Göteborg om de nya riktlinjerna. Många kunniga forskare och föreläsare medverkade under dagen. Några av dem har varit med vid framtagandet av riktlinjerna såsom Agneta Öjehagen, Claudia Fahlke, Anette Skårner och Thomas Lundqvist.Bildspel från dagen hittar du här

  Göteborgs Stads arbete mot etablerat missbruk och beroende – hur går det?

  29 juni, 2016

  ”En bra plan förankras inte när den är klar, utan under planens uppbyggnad!”Arbetet med att ta fram en övergripande plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende är inne i ett intensivt och spännande skede. Mobilisering och förankring av planen sker successivt på vägen. Tanken är involvera många i arbetet…

  Konferens: Öppenvård ett medvetet val - för vuxna med missbruk och beroende

  frid_hansen_200

  12 juni, 2016

  Välkommen till en kostnadsfri konferens om missbruk, förändringsarbete och samspel i familjer med missbruk. Med bland andra Frid Hansen, en av Nordens främsta när det gäller att förstå beroendeproblematik ur ett familjeperspektiv.Hur kan vi stötta personer med missbruksproblem? Vilken hjälp finns att få i Göteborgs Stad? Och hur kan vi…

  Mariamottagningarna, indikatorrapport

  10 juni, 2016

  I denna rapport beskrivs de ungdomar som påbörjade behandling för missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö under år 2015 vad gäller deras användning av alkohol och narkotika, uppväxtförhållanden samt hur de har det med skola och arbete, kriminalitet och psykisk hälsa. Dessa uppgifter jämförs med år 2013 och…

  Tänk Om och Störa langningen

  Två satsningar i Göteborg Göteborgs Stad deltar i satsningarna mot langning i Västra Götaland, i regi av Länsstyrelsen och i samarbete med polisen. Två parallella satsningar pågår, Störa langningen och Tänk Om. Syftet är både att minska langningen till unga genom tips till polisen och skapa debatt om frågan om…

  Vattenpiperökning

  vattenpipa
   Allt färre röker cigaretter i Sverige dätremot ökar vattenpiperökning, framför allt bland ungdomar. Tobak till vattenpipa är sötad med till exempel äpple, vanilj eller lakrits och innehåller ofta nikotin. En myt är att de skadliga ämnena i tobaken filtreras bort när man röker vattenpipa men att röka vattenpipa är lika skadligt…

  Effekter av androgena steroider

  gym
  Tecken som kan tyda på missbruk av anabola androgena steroider Anmärkningsvärd muskeltillväxt Kraftig viktuppgång på kort tid Bröstförstoring Nytillkommen, svår akne Nedsatt sexuell funktion och infertilitet Håravfall Bristningar i senor och muskler Nytillkomna psykiska besvär som aggressivitet, depression eller oro och ångest Så påverkar AAS kroppen De kortsiktiga biverkningarna av…

  Narkotikasituationen i Göteborg

  narkotikasit
  Vilka droger är vanligast i Göteborg?________________________________________________ Drogvanor hos unga Skolelevers drogvanor 2016I mars 2016 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en enkätundersökning om drogvanor. Enkäten riktade sig till samtliga elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Göteborg. Totalt svarade 3 826 elever…

  Alkoholvanor Göteborg

  vin
  Här läser du mer om alkoholvanor, riskbruk och missbruk bland vuxna och skolungdomar i Göteborg och Sverige. Alkoholvanorna bland unga i Göteborg Den senaste drogvaneundersökningen (2013) bland Göteborgsungdomar visar på en fortsatt nedåtgående trend av alkoholanvändning. 44 procent av eleverna i årskurs 9 och 74 procent av gymnasisterna i årskurs…

  Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

  Uppföljning-MariamottagningarnaPublicerad 2015
   Denna rapport beskriver och diskuterar en modell för lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektet har bedrivits inom ramen för den nationella satsningen mot ungdomars ökade användning av cannabis – Trestad2. . Linnéuniversitetet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

  Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis:

  Behandlarens_perspektiv_RussellPublicerad 2014
  Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser Delrapport 1- Behandlares perspektiv: Metod och förhållningssätt Hur ser öppenvårdsbehandling ut i praktiken för personer som använder cannabis? Vad kan man lära av behandlarnas erfarenheter för att förbättra vård och behandling? Kunskap om behandling i praktiken är en viktig del i ett evidensbaserat arbete.…

  Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

  Maria-mottagningarnaPublicerad 2014
  – Ungdomar i öppenvård år 2013Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö är en årlig rapport som ger möjlighet att följa trender i de tre storstäderna vad gäller droganvändning och psykosocial situation för de ungdomar som kommer till mottagningarna.  

  Återfallspreventiva samtal

  Publicerad 2014
  Återfallsprevention är en kognitiv/pedagogisk metod med fokus på att höja medvetenheten om drogrelaterade tankars och känslors betydelse och vår förmåga att hantera dem. Att bygga ett hållbart och drogfritt liv är en process som tar tid. Återfallspreventiva samtal handlar om att ge personen en djupare förståelse för processen att lämna ett missbruk och bygga upp…

  Utbildningskatalog barn och unga 2014-15

  Utbildningskatalogen_14-15_webbPublicerad 2014
  I Utbildningskatalogen ht 2014/vt 2015 hittar du information om kurser och föreläsningar för dig som arbetar med barn och unga. Social utveckling erbjuder bland annat kurser om sex- och samlevnadsundervisning i skolan och drogförebyggande arbete bland unga. Dessutom kan du boka uppdrag från oss, där vi tillsammans hittar en skräddarsydd lösning.Ersätts av…

  Tobak/cannabis

  Tobak/cannabis - projekt på mellanstadiet – en jämförande studie Ett projekt rörande sambandet mellan tobak och cannabis har startat under 2012. I forskningen visas en tydlig koppling mellan tobaksrökning och senare cannabisanvändning. Denna studie handlar om att se vilka effekter det ger att föräldrar till barn redan på mellanstadiet får…

  Tobak/cannabis - projekt på mellanstadiet – en jämförande studie

  Ett projekt rörande sambandet mellan tobak och cannabis har startats. I forskningen visas en tydlig koppling mellan tobaksrökning och senare cannabisanvändning. Denna studie handlar om att se vilka effekter det ger att föräldrar till barn redan på mellanstadiet får information som stärker dem att vara restriktiva mot att barnen börjar röka.…

  Tobaksförebyggande arbete

  Det folkhälsoarbete som har som mål att minska tobaksrökningen i Sverige har varit framgångsrikt med sjunkande andel dagligrökare bland vuxna. Trots att det finns en stor medvetenhet om hälsorisker och skadeverkningar med rökning är det fortfarande drygt en miljon människor som röker dagligen i Sverige. De flesta vuxna som röker…