Personer med missbruk ska få bättre stöd med ny handlingsplan

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Allt fler dör av narkotika i Västra Götaland, cannabisanvändandet bland unga ökar och fler äldre har riskfyllda alkoholvanor. Kommunstyrelsen har gett Social resursförvaltning i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att vända trenden.

Antalet drogrelaterade dödsfall i Västra Götaland har fördubblats på tio år. Ett ökat bland- och läkemedelsmissbruk samt det ständiga flödet av nya droger bidrar till utvecklingen. Den psykiska ohälsan och cannabisanvändandet bland unga ökar och fler äldre har riskfyllda alkoholvanor . Kommunstyrelsen har gett Social resursförvaltning uppdraget att ta fram en handlingsplan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende som varaktigt och påtagligt påverkar människors liv och vardag.

 

2014-05-21, Social Resursförvaltning Göteborg, personal

Varför är planen angelägen? Varför behövs planen?
  – ­­ ­­Vägen ur ett omfattande missbruk är lång och krokig, om vi ska kunna ge rätt stöd, vid rätt tillfälle, och i rätt omfattning så behöver vi skaffa oss bästa möjliga gemensamma kunskap. Det får vi bara när vi slår ihop medarbetarnas kunskaper och erfarenheter, brukarnas åsikter och erfarenheter och forskningens studier och slutsatser. Dessutom behöver vi strukturer som leder till ett bättre samarbete inom staden och ökad likabehandling mellan stadsdelar. Planen kan också hjälpa till att identifiera vilka resurser som behövs för att kunna ha en tillräckligt god vård och behandling för personer med missbruksproblem, säger Marie Larsson, verksamhetschef för Stöd till familjer och individer, Social resursförvaltning.

– ­ Missbruk och beroende är dock ingen fråga som kommunen kan hantera på egen hand, planen måste också innehålla samverkan med andra myndigheter, särskilt Beroendesjukvården, kriminalvården, samt samarbete med aktörer inom frivilligsektorn/social ekonomi, menar Marie.

 

Stöd för stadens arbete och framtida utmaningar
Ann Karlsson från Kunskapskällar´n, Social utveckling, kommer att leda arbetet med att ta fram planen. Ann har tidigare arbetet som socialsekreterare, enhetschef och utvecklingsledare inom Individ och familjeomsorg och funktionshinder.

– Uppdraget är oerhört intressant och det ska bli roligt att återknyta kontakter i stadsdelarna och komma närmare verksamheterna. Det är viktigt med stärkt ställning och ökat inflytande för brukaren. Brukarna ska få ta del av insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Det absolut viktigaste är naturligtvis att arbetet ska komma brukarna till nytta, säger Ann. 

– Många personer med missbruk eller beroende behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det gäller bland annat personer med missbruk eller beroende i kombination med social problematik. Genom samverkan mellan kommun och landsting kan huvudmännen erbjuda ett mer komplett utbud av insatser och ett mer sammanhållet vård- och stöderbjudande, fortsätter Ann.

Inkluderar många områden och perspektiv
Planen kommer att innefatta följande områden och perspektiv:

  • brukarinflytande och brukarmedverkan
  • barn- och föräldraperspektivet
  • anhörigperspektivet
  • en fungerande vårdkedja
  • stadens myndighetsutövning och utförare inom missbruksområdet
  • samverkan med andra huvudmän och med civilsamhället

Personer som är verksamma inom området kommer att involveras på olika sätt via workshops, fokusgrupper och intervjuer.

Kommunstyrelsen vill ha ett samlat, långsiktigt grepp i frågan och en övergripande struktur när det gäller insatserna mot etablerat missbruk. Alla aktörer måste samarbeta under lång tid och resultatet kommer att följas upp av politikerna.

Den kommande planen blir ett viktigt stöd för arbetet som sker i stadens verksamheter på missbruksområdet och för att möta framtida utmaningar och svårigheter.

 

Kunskapskällar´n

Liknande nyheter

Recovery i teori och praktik- seminarium för dig som arbetar med missbruk och beroende

7 november, 2018

Kan recovery vara ett gemensamt förhållningssätt för att vidareutveckla stadens arbete med missbruk och beroende? Vad visar forskningen och hur kan kunskapen omsättas till praktik?…


Ny kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg

25 oktober, 2018

Färre personer med tungt narkotikamissbruk i Göteborg är helt bostadslösa och injiceringsmissbruket minskar. Användningen av amfetamin har minskat, men samtidigt ökar missbruket av cannabis och…


Ny rapport, Cannabis och unga i Göteborg

24 oktober, 2018

En ny kartläggning av ungdomars användning av cannabis i Göteborg har släppts. Uppgifterna bygger mestadels på de drogvaneundersökningar bland elever som genomförts i staden sedan…


Konferens Narkotikafri grundskola

16 oktober, 2018

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri arena? Varmt välkommen till en…


Förebyggande antidopingutbildning

13 september, 2018

Välkommen till förebyggande antidopingutbildning för personal vid träningsanläggningar i Göteborg Denna utbildning är en av de insatser som görs inom det förebyggande antidopingarbetet i Göteborgs…