Samordning mot våldsbejakande extremism – sammanställning av ett års arbete

Publicerad den

Våldsbejakande extremism

Här kan du läsa om hur Göteborgs Stads samordnare mot radikalisering och våldsbejakande extremism arbetat med sitt uppdrag under det dryga år de varit igång.

Social resursförvaltning är den förvaltning som har i uppdrag att samordna Göteborgs Stads förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Under våren 2015 tillsattes två samordnare för arbetet. Här kan du läsa hur de arbetat med uppdraget under det första verksamhetsåret. Du kan också läsa om några av insatser som genomförts.

Fokus på våldsbejakande islamistisk extremism

Störst fokus har ägnats åt den våldsbejakande islamistiska extremismen. I uppdraget ingår även att samordna Göteborgs Stads förebyggande arbete mot våldsbejakande vit makt-rörelser samt mot våldsbejakande autonoma rörelser, men de allra flesta frågor till samordnarna har rört den våldsbejakande islamistiska extremismen.

Närmare 6 000 personer har fått utbildning och information

Arbetet med att stärka första linjens medarbetare har prioriterats. Med första linjens medarbetare menas exempelvis lärare, fritidsledare eller socialsekreterare.

Det handlar om de medarbetare i Göteborgs Stad som möter människor i sitt vardagliga arbete och därför också kan komma i kontakt med personer i riskzon för radikalisering.

För att stärka medarbetarnas kunskap har ett stort antal utbildnings- och informationstillfällen arrangerats. Samordnarna har också deltagit som gästföreläsare vid exempelvis konferenser.

Totalt har närmare 6 000 medarbetare, chefer och andra fått utbildning och information om radikalisering och våldsbejakande extremism från Social resursförvaltnings samordnare.

Bland de samordnarna träffat återfinns:

 • anställda inom utbildningssektorn; skolchefer, rektorer, lärare och personal inom elevhälsan. Gymnasiet och grundskolan.
 • anställda inom kultur- och fritidssektorn; chefer, fritidsledare och ungdomsarbetare.
 • anställda inom socialtjänsten; socialsekreterare och andra medarbetare. 
 • medarbetare och chefer på bostadsbolag.  
 • politiker – lokala och på riksnivå samt ungdomsförbund. 
 • medarbetare och chefer i kranskommuner till Göteborg.
 • medarbetare och chefer i andra kommuner i landet.

Utbildningarna har bland annat berört hur en medarbetare kan bemöta signaler om våldsbejakande extremism och vad de kan vara uppmärksamma på.

Vad har utbildningarna resulterat i?

Utbildningarna har dels resulterat i att samordnarna kunnat träffa nyckelpersoner i Göteborgs Stad och berätta om uppdraget och deras roll som samordnare. Det är viktigt att medarbetare i Göteborgs Stad känner till samordningsfunktionen.

För samordnarna har utbildningar också resulterat i att de kunnat få in information från de olika stadsdelarna, både om pågående arbetet men också om individer och händelser. 

Efterfrågan på utbildning fortsätter vara stor.

Stöd vid individärenden och händelser

Samordnarna har fungerat som stöd och bollplank till Göteborgs Stads olika verksamheter när de mött frågan om radikalisering på olika vis. Totalt har samordnarna haft en konsultativ roll i ett 70-tal fall, där merparten handlat om oro för uttryck hos personer. Få fall har handlat om personer som är på väg att resa till våldsbejakande grupperingar. 

Nära samarbete och samverkan har skett med både stadsdelsförvaltningarna och polisen. Fallen har handlat om:

 • oro för ungdomar som öppet sympatiserat med extrema rörelser. Även oro för unga som konsumerar stora mängder propagandamaterial på sociala medier, från extremistiska och våldsbejakande grupperingar.
 • signaler från medarbetare eller anhöriga som märkt av förändringar hos enskilda individer.
 • incidenter i det offentliga rummet, såsom klotter med extrembudskap eller spridning av propagandamaterial.

Totalt har ungefär 2/3 av fallen handlat om oro för olika uttryck hos personer. Ungefär 1/3 har handlat om händelser i det offentliga rummet.

Pilotkommun för Kunskapshus

Tillsammans med fyra andra kommuner i landet har Göteborgs Stad utsetts till pilotkommun i arbetet med Kunskapshus.

I Göteborg har…

 • … ett nätverk med experter skapats inom ramen för arbetet med Kunskapshus. De arbetar exempelvis inom socialtjänsten, polisen och Kriminalvården.
 • … det skapats möjlighet att koppla in både teologisk kompetens och stöd för avhoppare. För den som behöver ”avradikaliseras” och komma bort från extrema grupper kan intensivt stöd av exempelvis en mentor fylla en viktig funktion.
 • … stort fokus ägnats åt att synkronisera Kunskapshus med det befintliga brottsförebyggande arbetet i Göteborg. Göteborg har sedan tidigare strukturer för brottsförebyggande arbete kring individer. Det handlar dels om SSPF – skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan för ungdomar i riskzon, samt SIG – sociala insatsgrupper för den som är myndig och riskerar utveckla en kriminell livsstil. Det har varit angeläget att säkerställa att Kunskapshus inte blir ett separat spår, utan synkas med SSPF och SIG.

Mammor involveras genom Mother School

I det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är närstående viktiga för att upptäcka tidiga varningssignaler.

Göteborgs Stad har tackat ja till en fråga från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism om att ingå i en pilotverksamhet för Mother School-modellen.

Från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism: ”Mother School-modellen uppmanar kvinnor att ta en aktiv roll i att skydda sina familjer mot hotet om våldsbejakande extremism. Syftet med modellen är att ge mödrar kompetens och verktyg för att förebygga och ingripa. Verktyg som gör att man i ett tidigt skede känner igen, uppmärksammar och reagerar på tecken på eventuell radikalisering hos sina barn. Man får även verktyg i kommunikation, föräldraskap och förstärkning av sin egen personlighet för att kunna stödja sina barn. Mödrar lär sig att bemöta barnens uppfattningar och erbjuda alternativa vägar som främjar en positiv ungdomsutveckling och motståndskraft.”

Den 5-7 mars i år höll Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism en utbildning tillsammans med den icke-statliga organisationen Women without border i Wien. Göteborgs Stad deltog och kommer i höst arrangera utbildningar om Mother School-modellen. 

Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism färdig

Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism är färdig, efter en remissrunda till alla stadsdelsförvaltningar.

Planen antogs av kommunfullmäktige i september 2016. Läs mer här. Planen innebär en förstärkning av arbetet, eftersom den berör hela Göteborgs Stads arbete, inte enbart Social resursförvaltning.

Samverkan med polisen

Utöver regelbundna samverkansmöten med polisen har samordnarna exempelvis också arrangerat utbildningstillfällen både tillsammans med och för polisen.

Den 1 april i år kriminaliserades så kallade terrorresor, vilket ger nya möjligheter till lagföring av personer som reser i syfte att strida för terrorgrupper.

Internationell omvärldsbevakning och sociala medier

En central del i arbetet har varit att dagligen göra en internationell omvärldsbevakning. Det lokala arbetet mot våldsbejakande extremism i Göteborg är nära sammankopplat med globala händelser. Händelser i konfliktområden som Syrien och Irak har påverkan.

Samordnarna har också lagt stor vikt vid att studera och omvärldsbevaka det som sker på sociala medier, gällande propaganda och rekrytering.

Stöd till anhöriga

Anhöriga som är oroliga kan vända sig till Göteborgs Stads individ- och familjeomsorg på nummer 031-365 00 00.

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har gett Röda Korset i uppdrag att starta en nationell stödtelefon mot våldsbejakande extremism. Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna har samordnarna arbetat med att förmedla numret till stödtelefonen, 020-100 200, som ytterligare ett stöd för den som är orolig. 

Broschyr för yrkesverksamma: Stöd i arbetet

Under verksamhetsåret har vi tagit fram broschyren Stöd i arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism, som riktar sig till anställda i Göteborgs Stad. Efterfrågan på broschyren har varit stor.

Intervjuer i media

Under året som gått har samordnarna medverkat i flera mediala sammanhang. Några axplock:

Ett aktivt halvår mot extremismen, tidningen ETC, 11 september 2015.

De svenska krigsresenärerna, programmet Konflikt i Sveriges Radio P1, 17 oktober 2015.

Sweden struggles to stop radicalization at home, Al Jazeera America, 23 februari 2016.

Ingen åker längre till IS – men oron vilar över Göteborg. Dagens Nyheter, 30 maj 2016.

Färre resanden

Vad gäller antalet personer som rest för att delta i strid med terrororganisationer har en sjunkande trend noterats under året, baserat på de uppgifter Göteborgs Stad fått från polisen. Du kan läsa mer här i Vårt Göteborg: Färre göteborgare reser till krigets Syrien.

Samverkan med civilsamhället

Under året har många aktörer som vill bidra i arbetet mot våldsbejakande extremism kontaktat samordnarna.

Vi har kontinuerliga kontakter med religiösa samfund och har även träffat imamer. Interreligöst center är en viktig part i arbetet. Tillsammans med stöd till social ekonomi blir samordnarna nu sammankallande till ett redan befintligt föreningsnätverk i Göteborg, vilket kommer ge ytterligare kontaktytor till föreningslivet i Göteborg.

Utbildning för barn och ungdomar

Under året har samordnarna träffat cirka 200 barn och ungdomar för att få in deras perspektiv i det förebyggande arbetet. Har de själva stött på någon i riskzonen? Hur ser de på segregation och effekterna av en delad stad? Hur kan själva vara med och påverka samhället? Barnen och ungdomarna har fått ta del av ungefär samma utbildningsmaterial som de vuxna, med viss anpassning. Vi har också pratat om propagandamaterial.

Barnen har kommit från Göteborg, Malmö och Stockholm.

***

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om något av ovanstående. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

Liknande nyheter

Ny forskningsöversikt om våldsbejakande extremism

19 oktober, 2017

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har tillsammans med 23 forskare från 11 olika lärosäten och olika vetenskapliga discipliner tagit fram en forskningsöversikt över befintlig forskning…


Frågor och svar om samordnarnas arbete mot våldsbejakande vit makt-miljöer

27 september, 2017

Här hittar du vanliga frågor och svar om samordnarnas arbete mot våldsbejakande vit makt-miljöer. Göteborgs Stads samordnare mot radikalisering och våldsbejakande extremism arbetar förebyggande mot de…


Utvärdering klar av Kunskapshus mot våldsbejakande extremism

18 september, 2017

Kunskapshus mot våldsbejakande extremism lanserades av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism i november 2015. Göteborg har varit en av fyra pilotkommuner i arbetet, som nu…


Unik forskningsrapport om personer som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak

21 juni, 2017

Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan har publicerat en unik studie om svenska individer som rest till Syrien och Irak sedan 2012 för…


Våldsbejakande extremism: Ny handledning för att ta fram lokal lägesbild

Handledning lägesbild och handlingsplan våldsbejakande extremism
5 juni, 2017

Nationella samordnaren mot våldsbejakade extremism har tagit fram en ny handledning med rekommendationer för kommunernas arbete med att ta fram lokala lägesbilder och handlingsplaner. Handledningen är…