Social resursförvaltnings lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism

Publicerad den

Våldsbejakande extremism

Syftet med lägesbilden är att ge en bild av hur radikalisering och våldsbejakande extremism tar sig uttryck i Göteborg.

Lägesbilden utgår från de rekommendationer som Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism tagit fram; Handledning och rekommendationer för att ta fram en lokal lägesbild och handlingsplan.

Den avser i huvudsak händelser och information under år 2017. Vissa delar handlar om tidigare perioder.

Målgruppen är i första hand de som arbetar med förebyggande insatser i Göteborgs Stad samt aktörer som Göteborgs Stad samverkar med i arbetet.

Enkät och sammanfattning av oro för individer

Lägesbilden består av tre olika delar:

Omvärldsbevakning. Den första delen består av omvärldsbevakning inom området. Den lyfter exempelvis innehåll på sociala medier och propaganda samt en sammanställning av rapportering i lokala medier.

Enkät. Den andra delen består av resultaten från en enkät som skickats ut till medarbetare i Göteborgs Stad, till medarbetare på andra myndigheter och till verksamma inom civilsamhället. Frågorna är valda utifrån att de anses kunna ge en bild av hur situationen ser ut vad gäller radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg. Totalt har 533 personer svarat på enkäten.

Sammanfattning av information till samordningsfunktionen. Den avslutande delen i lägesbilden bygger på samordningsfunktionens egen information. Samordningsfunktionen får till exempel regelbundet olika typer av information från andra verksamheter i Göteborgs Stad och från samverkansnätverk, bland annat samtal om oro för individer.

Liknande publikationer

SSPF – Ett fokus på ungdomar i riskzon

utvardering_sspf_ettfokuspaungdomaririskzon
18 juni, 2015

Utvärderingen SSPF – Ett fokus på ungdomar i riskzon (2015) är en så kallad implementeringsutvärdering som bland annat visar hur grundstrukturen för SSPF nu finns på plats i Göteborg…