Verksamhetsbidrag

Ansökningsperioden för verksamhet under 2020 är 1 april t o m 28 juni, klockan 14.00.

Bidrag kan beviljas till:

  • Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär kvalificerat stöd till dessa målgrupper.
  • Organisationer som arbetar för att minska förtryck och våld i samhället, öka engagemanget i sociala frågor, påverka möjligheten för olika grupper att bli integrerade och accepterade i samhället eller verkar för en förbättrad folkhälsa.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel är i första hand ettåriga och kan sökas under hela året.

  • Utvecklingsmedel kan beviljas för att stärka utvecklingen av den sociala ekonomin genom utvecklingsinsatser, kompetenshöjande insatser, tillfälliga satsningar till etablerade och nya organisationer och verksamheter.
  • Utvecklingsmedel kan beviljas för uppkomna situationer/behov, vilka inte gått att förutse, men som kräver en snabb lösning för att inte påverka befintlig verksamhet negativt eller förhindra start av ett angeläget projekt.
  • Utvecklingsmedel kan även beviljas för oförutsedda händelser i en organisation som redan får bidrag.

Ansök

Samtliga bidrag söker man via Göteborgs stads E-tjänst: Om ansökan gäller verksamhetsbidrag söker ni under Socialt arbete, om det gäller utvecklingsmedel söker ni under Utvecklingsmedel.

Om ni inte sökt bidrag tidigare krävs att både ordförande och kassör hämtar ut en så kallad aktiveringskod hos Social resursförvaltning. För att kunna få en kod måste ordförande och kassörer visa upp legitimation, organisationens registreringsbevis och årsmötesprotokoll och/eller protokoll från konstituerande styrelsemöte där det framgår vilka som är valda till ordförande och kassör. Om din organisation redan kvitterat ut aktiveringskoder är detta inte nödvändigt. Då räcker det med att man loggar in med det användarnamn och lösenord man valt.

Här finns mer information om hur du gör din ansökan om verksamhetsbidrag: https://socialutveckling.goteborg.se/uploads/Så-här-söker-du-verksamhetsbidrag.pdf

Om ni ska söka utvecklingsmedel behöver ni dessutom kontakta oss för att vi ska kunna öppna för er organisation att lämna en ansökan.

Här finns mer information om att söka utvecklingsmedel: https://socialutveckling.goteborg.se/uploads/Så-här-söker-du-utvecklingsmedel.pdf