I Göteborgs Stads budget har 3,7 miljoner kronor avsatts för folkbildning i kvinnofridsfrågor. Målsättningen är att höja medvetenheten och beredskapen i samhället för att förebygga, upptäcka och agera mot våld i nära relationer.

Bidraget riktar sig främst till studieförbund och folkhögskolor som har potential att nå ett stort antal deltagare, som i sin tur kan arbeta vidare med frågan. Dessa aktörer har också möjlighet att nå personer eller organisationer som verkar i sammanhang där problemen med våld i nära relationer är särskilt uttalade.

Bidraget ska främja demokratiska processer och syfta till att öka kunskapen och medvetenheten om våld i nära relationer, för att därigenom få våldet att minska. Det ska också möjliggöra förebyggande insatser med fokus på att bryta destruktiva maskulinitetsnormer, hedersrelaterat våld och förtryck samt insatser för att på ett tydligare sätt inkludera hbtq-personers utsatthet för våld i nära relationer. Jämställdheten ska öka på individnivå, lokalt i Göteborg såväl som i ett större samhällsperspektiv.

Arbetet ska utgå ifrån ett normkritiskt och inkluderande perspektiv. Vid beslut om bidrag är erfarenhet och kunskap i sakfrågorna avgörande. Dokumenterad erfarenhet är ett krav. Aktörer med kompetens i sakfrågan kan med fördel samverka med etablerade organisationer inom folkbildningsområdet. Möjligheter till samråd med kommunens kompetenscentrum mot våld i nära relationer – Dialoga, kommer att finnas.

I utlysningen kommer verksamheter prioriteras som:

  • tillhör det samhällsstödda folkbildningsarbetet som sker i studieförbund och folkhögskolor eller
  • har en viss numerär för att få inflytande på samhällsutvecklingen
  • samt har en geografisk spridning över staden i sitt påverkansarbete

Ansök om medel för 2019 års verksamhet

Social resursförvaltning utlyser årligen en rad olika riktade medel för civilsamhällets organisationer att söka. Detta är de utlysningar som rör verksamhetsåret 2019. Samtliga ansökningar om medel kan göras av organisationer i Göteborg via e-tjänsten för bidrag till föreningar (www.bok.goteborg.se) I e-tjänsten kallas bidragen Utvecklingsmedel. Observera att organisationer inte kan söka för verksamhet som redan har blivit tilldelad kommunala medel. Det är dock möjligt att söka stöd för en utökning av befintlig verksamhet. Det är möjligt att söka medel från flera av de riktade potterna. Ange tydligt i ansökan vilka medel ansökan gäller.

När ni söker medel för ett projekt vill vi att i er ansökan finns en projektplan. Planen ska omfatta mätbara mål, berätta även hur ni planerar att mäta. Vi vill också veta vilka som är er tänkta målgrupp och vilken tidsplan ni har satt upp. Ansökan ska innehålla en budget för hela projektet, även de delar som ni inte söker kommunalt stöd för – om det är flerårigt önskar vi att budgeten också beskriver varje projektår. Ansökan kan bara om fatta medel för verksamhet som planeras att genomföras under 2019.

Social resursnämnds riktlinjer för bidrag till organisationer samt social resursförvaltnings rutiner vid handläggning av bidrag reglerar grundkriterier för ansökningar. Innan ni söker behöver ni kontakta den handläggare som är ansvarig för respektive bidrag.

Tider för ansökan och beslut

Ansökan ska vara registrerad i e-tjänsten senast 15 juni klockan 14.00. http://www.bok.goteborg.se/Bidrag.action