Stödet till personer som utsätts för våld i nära relationer ska fortsätta att utvecklas utifrån den antagna planen mot våld i nära relationer. Jourboenden och andra former av stöd ska erbjudas alla våldsutsatta personer, oavsett kön och sexuell läggning. Från och med 2017 har Social resursnämnd tilldelats två miljoner till insatser för att förenkla uppstart av jourer.

Satsningen är kopplad till stadens mål att den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. Stödet till personer som utsätts för våld i nära relationer ska utvecklas och jourboenden ska erbjudas alla våldsutsatta personer, oavsett kön, sexuell läggning samt personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

I utlysningen kommer verksamheter prioriteras som

  • Har för avsikt att stärka stödet och skyddet för personer som utsätts för våld i nära relation, som idag inte kan erbjudas ett fullgott stöd.
  • Avser start av ny jourverksamhet och/eller för att befintliga jourer ska utöka eller anpassa sina boenden för en breddad målgrupp.

Ansök om medel för 2019 års verksamhet

Social resursförvaltning utlyser årligen en rad olika riktade medel för civilsamhällets organisationer att söka. Detta är de utlysningar som rör verksamhetsåret 2019. Samtliga ansökningar om medel kan göras av organisationer i Göteborg via e-tjänsten för bidrag till föreningar (www.bok.goteborg.se) I e-tjänsten kallas bidragen Utvecklingsmedel. Observera att organisationer inte kan söka för verksamhet som redan har blivit tilldelad kommunala medel. Det är dock möjligt att söka stöd för en utökning av befintlig verksamhet. Det är möjligt att söka medel från flera av de riktade potterna. Ange tydligt i ansökan vilka medel ansökan gäller.

När ni söker medel för ett projekt vill vi att i er ansökan finns en projektplan. Planen ska omfatta mätbara mål, berätta även hur ni planerar att mäta. Vi vill också veta vilka som är er tänkta målgrupp och vilken tidsplan ni har satt upp. Ansökan ska innehålla en budget för hela projektet, även de delar som ni inte söker kommunalt stöd för – om det är flerårigt önskar vi att budgeten också beskriver varje projektår. Ansökan kan bara om fatta medel för verksamhet som planeras att genomföras under 2019.

Social resursnämnds riktlinjer för bidrag till organisationer samt social resursförvaltnings rutiner vid handläggning av bidrag reglerar grundkriterier för ansökningar. Innan ni söker behöver ni kontakta den handläggare som är ansvarig för respektive bidrag.

Tider för ansökan och beslut

Ansökan ska vara registrerad i e-tjänsten senast 15 juni klockan 14.00. http://www.bok.goteborg.se/Bidrag.action