Fem miljoner kronor har tillförts Social resursnämnd för Kvinnors egenmakt & delaktighet.

Göteborgs stad ska arbeta utifrån en gemensam plan för jämställdhet, som förutom kön ska beakta ålder, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, religiös tillhörighet, funktionalitet samt socioekonomisk situation.  

Medel till Kvinnors egenmakt & delaktighet är en del av kommunens jämställdhetssatsningar i Göteborg. Medlen ska främja deltagandet i den demokratiska processen och i samhällslivet för alla kvinnor oavsett ålder, etnicitet, könsidentitet, sexuell läggning, religiös tillhörighet, funktionalitet och socioekonomisk situation. Medlen ska möjliggöra insatser för målgruppen som syftar till att vidga handlingsutrymmet, synliggöra och bevaka deras rättigheter, samt bidra till ökad jämställdhet ur ett samhällsperspektiv.

Viktiga åtgärder för jämställdhetssäkring är analyser, kartläggningar och konsekvensbedömningar ur ett könsperspektiv, men också ur ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv. Insatserna ska utformas på ett sätt som långsiktigt stärker kvinnors förutsättningar till egenmakt och delaktighet.

Medlen fördelas till insatser med syfte att åstadkomma:

  • Förebyggande och långsiktiga insatser som synliggör och analyserar jämställdhetsstrukturer och problematiserar destruktiva maskulinitetsnormer samt underliggande maktordningar.
  • Skapande av demokratiska mötesplatser och nätverk för alla kvinnor oavsett ålder, etnicitet, sexuell läggning, religiös tillhörighet, funktionalitet och socioekonomisk situation som verkar för kvinnors egenmakt och delaktighet.
  • Utbildningsinsatser riktade till personal som möter föräldrar och barn för ett tidigt påverkansarbete för jämställdhet och normmedvetenhet.
  • Samverkan mellan staden och organisationer samt mellan organisationer inom området.
  • Kunskapsspridning och opinionsbildning om kvinnors situation och normmedvetenhet.

I utlysningen kommer verksamheter prioriteras som:

  • har inflytande på samhällsutvecklingen antingen genom verksamhetens storlek och/eller höga medlemsantal, genom ett mobiliserande påverkansarbete eller genom en geografisk spridning över staden
  • redovisar på vilket sätt organisationen arbetar med jämställdhet och normmedvetenhet utifrån ett intersektionellt perspektiv.

Ansök om medel för 2019 års verksamhet

Social resursförvaltning utlyser årligen en rad olika riktade medel för civilsamhällets organisationer att söka. Detta är de utlysningar som rör verksamhetsåret 2019. Samtliga ansökningar om medel kan göras av organisationer i Göteborg via e-tjänsten för bidrag till föreningar (www.bok.goteborg.se) I e-tjänsten kallas bidragen Utvecklingsmedel. Observera att organisationer inte kan söka för verksamhet som redan har blivit tilldelad kommunala medel. Det är dock möjligt att söka stöd för en utökning av befintlig verksamhet. Det är möjligt att söka medel från flera av de riktade potterna. Ange tydligt i ansökan vilka medel ansökan gäller.

När ni söker medel för ett projekt vill vi att i er ansökan finns en projektplan. Planen ska omfatta mätbara mål, berätta även hur ni planerar att mäta. Vi vill också veta vilka som är er tänkta målgrupp och vilken tidsplan ni har satt upp. Ansökan ska innehålla en budget för hela projektet, även de delar som ni inte söker kommunalt stöd för – om det är flerårigt önskar vi att budgeten också beskriver varje projektår. Ansökan kan bara om fatta medel för verksamhet som planeras att genomföras under 2019.

Social resursnämnds riktlinjer för bidrag till organisationer samt social resursförvaltnings rutiner vid handläggning av bidrag reglerar grundkriterier för ansökningar. Innan ni söker behöver ni kontakta den handläggare som är ansvarig för respektive bidrag.

Tider för ansökan och beslut

Ansökan ska vara registrerad i e-tjänsten senast 15 juni klockan 14.00. http://www.bok.goteborg.se/Bidrag.action

 

Kontaktperson:

Alexandra Lange

E-post: alexandra.lange@socialresurs.goteborg.se

Tel: 0739-102428