I Social resursnämnds budget ingår sedan 2015 medel med två miljoner kronor årligen vars syfte är att långsiktigt stärka kvinnojourerna i Göteborg. Medlen kan sökas av ideella organisationer i Göteborg som bedriver kvinnojoursverksamhet. Genom tilldelningen av medel vill nämnden säkerställa att våldsutsatta kvinnor kan få akut stöd och skydd under hela året. Det långsiktiga målet med medlen är att möjliggöra en fortsatt god tillgång på platser.

I utlysningen kommer verksamheter prioriteras som:

  • leder till ökad kvalitet för målgruppen våldsutsatta kvinnor och barn genom samverkan mellan flera aktörer på området.
  • stärka barnens situation när de vistas på jourerna
  • stärker kvinnorna i föräldraskapet för att möjliggöra bestående förändringar
  • syftar till kompetensutveckling av jourernas personal
  • leder till ökad tillgänglighet på jourerna

Ansök om medel för 2019 års verksamhet

Social resursförvaltning utlyser årligen en rad olika riktade medel för civilsamhällets organisationer att söka. Detta är de utlysningar som rör verksamhetsåret 2019. Samtliga ansökningar om medel kan göras av organisationer i Göteborg via e-tjänsten för bidrag till föreningar www.bok.goteborg.se. I e-tjänsten kallas bidragen Utvecklingsmedel. Observera att organisationer inte kan söka för verksamhet som redan har blivit tilldelad kommunala medel. Det är dock möjligt att söka stöd för en utökning av befintlig verksamhet. Det är möjligt att söka medel från flera av de riktade potterna. Ange tydligt i ansökan vilka medel ansökan gäller.

När ni söker medel för ett projekt vill vi att i er ansökan finns en projektplan. Planen ska omfatta mätbara mål, berätta även hur ni planerar att mäta. Vi vill också veta vilka som är er tänkta målgrupp och vilken tidsplan ni har satt upp. Ansökan ska innehålla en budget för hela projektet, även de delar som ni inte söker kommunalt stöd för – om det är flerårigt önskar vi att budgeten också beskriver varje projektår. Ansökan kan bara om fatta medel för verksamhet som planeras att genomföras under 2019.

Social resursnämnds riktlinjer för bidrag till organisationer samt social resursförvaltnings rutiner vid handläggning av bidrag reglerar grundkriterier för ansökningar. Innan ni söker behöver ni kontakta den handläggare som är ansvarig för respektive bidrag.

Tider för ansökan och beslut

Ansökan ska vara registrerad i e-tjänsten senast 15 juni klockan 14.00. http://www.bok.goteborg.se/Bidrag.action