Nu kan organisationer söka bidrag för gratis aktiviteter för barn och unga under loven.

Regeringen har beslutat att ge landets kommuner bidrag för att ordna gratis aktiviteter för barn och ungdomar under loven 2018.

Ska ge stimulans och utveckling

Syftet med det statliga bidraget är att stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under loven.

Visionen för Lovsatsningen i Göteborg Stad är att vi i enlighet med Jämlikt Göteborg arbetar i bred samverkan mellan förvaltningar och civilsamhälle, utifrån ett långsiktigt och lärande förhållningssätt.

Social resursförvaltning utlyser årligen en rad olika riktade medel för civilsamhällets organisationer att söka. Detta är utlysningar som rör verksamhetsåret 2018.

Kriterier för aktiviteterna

Lovaktiviteterna ska:

 • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6–15 år
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 • stimulera deltagandet för barn oavsett kön, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
 • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.  

Framgångsfaktorer

Aktiviteterna ska uppfylla minst en men gärna flera av följande framgångsfaktorer som identifierats under tidigare års arbete med Lovsatsningar:

 • Aktiviteter där unga leder unga.
 • Familjerelaterade aktiviteter.
 • Läsfrämjande aktiviteter.
 • Läger och utflykter.
 • Aktiviteter med språkstöd.
 • Aktiviteter där en får skapa själv.
 • Nya aktiviteter.

Mål med satsningarna

Målen med lovsatsningarna är

 • Att lokalt genomföra de aktiviteter Göteborgs Stad beviljats bidrag för.
 • Att dokumentera processerna för att ta lärdom inför kommande år.
 • Att involvera ungdomarna själva i utformningen av aktiviteterna där det är möjligt.
 • Att marknadsföra aktiviteterna på ett slagkraftigt sätt för att kommunicera satsningen och för att säkerställa att information når ut till målgruppen.
 • Inkluderande arbetssätt för att nå olika grupper till exempel nyanlända.
 • Stärka samarbetet mellan de olika förvaltningarna och civilsamhället.
    

Så gör du för att söka bidraget

Ansökningarna om medel kan göras av organisationer i Göteborg via e-tjänsten för bidrag till föreningar: bok.goteborg.se. I e-tjänsten kallas bidragen Utvecklingsmedel.

Observera att organisationer inte kan söka för verksamhet som redan har blivit tilldelad kommunala medel. Det är dock möjligt att söka stöd för en utökning av befintlig verksamhet. Det är möjligt att söka medel för både sommarlovssatsningen och höstlovs- och jullovssatsningen. Ange tydligt i ansökan vilka av dessa bidrag som ansökan gäller.

I ansökan ska det finnas en projektplan. Planen ska omfatta en kort beskrivning av projektet, plats, datum, uppskattat antal personer i målgruppen (6-15 år) som kommer att delta, typ av insats.

Ansökan ska även innehålla en budget för hela projektet, även om det finns delar som ni inte söker kommunalt stöd för. Ansökan kan bara omfatta medel för verksamhet som planeras att genomföras under 2018. Redovisning av kostnader och aktiviteter kommer att ske utifrån en angiven mall när insatsen är avslutad. 

Social resursnämnds riktlinjer för bidrag till organisationer samt Social resursförvaltnings rutiner vid handläggning av bidrag reglerar grundkriterier för ansökningar.

Innan ni söker behöver ni kontakta den handläggare som är ansvarig för bidraget.

Sista ansökningsdag sommar

Ansökan för sommarlovssatsningen ska vara registrerad i e-tjänsten senast 9 april klockan 12.00. Beslut om fördelning fattas av Social resursnämnd 23 maj 2018.

Sista ansökningsdag höst eller jul

Ansökan för höstlovs- och/eller jullovssatsningen ska vara registrerad i e-tjänsten senast 13 augusti klockan 12.00. Beslut om fördelning fattas av Social resursnämnd 19 september 2018.