Medel för upphandlingsstöd

Civilsamhällets organisationer deltar i dagsläget i mycket liten skala i stadens upphandlingar. Social resursförvaltning har i uppdrag att fördela 1,5 miljoner till organisationer i upphandlingsförfarande så att deras möjligheter att upphandlas ökar. Det är viktigt att den insats ni ansöker om medel för har en tydlig koppling till era möjligheter att bli upphandlade och att ni tydligt beskriver det i er ansökan. Det räcker inte att ni önskar bli upphandlade eller anser att staden borde upphandla den tjänst ni levererar.

Bidraget är för engångssatsningar och kan exempelvis användas till:

  • Utvecklingsarbete för att hitta samarbetspartners
  • Hjälp med att skriva anbud
  • Kvalitetssäkring av verksamheter
  • Juridisk rådgivning

I utlysningen kommer verksamheter prioriteras som

  • omfattar verksamhetsområden som redan upphandlas eller om det är troligt att det kommer upphandlas inom en nära framtid
  • rör insatser med tydlig koppling till upphandling
  • påvisar förmåga till nytänkande och vilja att utveckla verksamhet
  • vill arbeta i partnerskap med andra aktörer, privata, offentliga eller inom social ekonomi

Ansök om medel för 2019 års verksamhet

Social resursförvaltning utlyser årligen en rad olika riktade medel för civilsamhällets organisationer att söka. Detta är de utlysningar som rör verksamhetsåret 2019. Samtliga ansökningar om medel kan göras av organisationer i Göteborg via e-tjänsten för bidrag till föreningar www.bok.goteborg.se. I e-tjänsten kallas bidragen Utvecklingsmedel. Observera att organisationer inte kan söka för verksamhet som redan har blivit tilldelad kommunala medel. Det är dock möjligt att söka stöd för en utökning av befintlig verksamhet. Det är möjligt att söka medel från flera av de riktade potterna. Ange tydligt i ansökan vilka medel ansökan gäller.

När ni söker medel för ett projekt vill vi att i er ansökan finns en projektplan. Planen ska omfatta mätbara mål, berätta även hur ni planerar att mäta. Vi vill också veta vilka som är er tänkta målgrupp och vilken tidsplan ni har satt upp. Ansökan ska innehålla en budget för hela projektet, även de delar som ni inte söker kommunalt stöd för – om det är flerårigt önskar vi att budgeten också beskriver varje projektår. Ansökan kan bara om fatta medel för verksamhet som planeras att genomföras under 2019.

Social resursnämnds riktlinjer för bidrag till organisationer samt social resursförvaltnings rutiner vid handläggning av bidrag reglerar grundkriterier för ansökningar. Innan ni söker behöver ni kontakta den handläggare som är ansvarig för respektive bidrag.

Tider för ansökan och beslut

Ansökan ska vara registrerad i e-tjänsten senast 15 juni klockan 14.00. http://www.bok.goteborg.se/Bidrag.action