I vårändringsbudgeten 2018 förstärker regeringen det tillfälliga kommunstödet för kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen att bo kvar. Kommunstyrelsen utökar Social Resursnämnds kommunbidrag med 10,8 mnkr för att skapa boendelösningar, erbjuda stöd och rådgivning samt vidta åtgärder av intresse för de ungdomar som beviljas uppehållstillstånd och avser att studera.

Den 20 juni beslutade Riksdagen om vårändringsbudgeten för 2018 varefter regeringen kommer att fatta beslut om att betala ut medlen. Det tillfälliga statliga bidraget är kopplat till Regeringens beslut om en ändring i kommunersättningsförordningen. Den nya grunden för studier på gymnasienivå införs den 1 juli 2018 (proposition 2017/18:252). Regeringen har aviserat att man avsätter 200 mnkr som förstärkning av det tillfälliga kommunstödet för ensamkommande unga asylsökande m fl. Göteborgs andel av dessa medel är ca 15,8 mnkr.

Det finns sedan tidigare upparbetade strukturer för denna typ av medel på Social resursförvaltning och i Stadsdelsnämnderna. Kommunstyrelsen fördelar därför 10,8 mnkr till Social resursnämnd och 5 mnkr till Stadsdelsnämnderna.
Pengarna kan användas i egen verksamhet och genom andra aktörer, för att förstärka och komplettera aktiviteter som redan riktas till denna målgrupp. 

Hanteringen av medel ska vara effektiv, rättssäker och säkerställa en rättvis hantering. För att det här kommunbidraget ska få effekt snabbt och att så många som möjligt ska få nytta av insatserna kommer den största delen av nämndens tilldelade medel riktas till civilsamhällets organisationer som arbetar med och stödjer målgruppen ensamkommande unga som går på gymnasiet. Organisationerna uppmanas att beskriva hur medlen bäst ska användas för att stödja ungdomarna på bästa sätt.

Ansökan ska vara registrerad i e-tjänsten senast måndag 6 augusti 2018 kl.12.00. Underlag för fördelning presenteras för Social resursnämnd tidigast 19 september 2018. Beslut i Social resursnämnd kan endast fattas under förutsättning att det formella beslutet om det aviserade statliga kommunbidraget tillförs Göteborgs stad.

Social resursförvaltning utlyser årligen en rad olika riktade medel för civilsamhällets organisationer att söka.

Samtliga ansökningar om medel kan göras av organisationer i Göteborg via e-tjänsten för bidrag till föreningar (www.bok.goteborg.se). I e-tjänsten kallas bidraget Utvecklingsmedel.  

I ansökan ska finnas; 

– projektplan, 

– projektbudget även de delar som ni inte söker kommunalt stöd för, 

– årsmötesprotokoll innevarande år (underskrivet), 

– konstituerande styrelsemötesprotokoll innevarande år (underskriven), 

– revisionsberättelse föregående år (underskriven), 

– verksamhetsberättelse föregående år, 

– årsredovisning föregående år (resultat och balansräkning), 

Vi kommer att följa upp projekten i samband med redovisningen som ska vara gjord senast 1 maj 2019. Ansökan och redovisningen ska tydliggöra arbetet med och för målgruppen. 

Social resursnämnds riktlinjer för bidrag till organisationer samt Social resursförvaltnings rutiner vid handläggning av bidrag reglerar grundkriterier för ansökningar. 

 

Ansökan ska vara registrerad i e-tjänsten senast måndag 6 augusti 2018 kl.12.00 

http://www.bok.goteborg.se/Bidrag.action 

Målsättningen är att social resursnämnd hinner ta ställning till fördelning av medel den 19 september 2018. Utbetalning sker efter beslut av Riksdagen och Göteborgs Kommunstyrelse. 

 

Kontaktpersoner: 

Stefan Larsson (fram till 27 juli)

E-post: stefan.larsson@socialresurs.goteborg.se

Tel: 031-367 94 56

 

Alexandra Lange (finns tillgänglig 10 juli-13 juli samt 30 juli till 6 augusti)

Utvecklingsledare

E-post: alexandra.lange@socialresurs.goteborg.se

Tel: 031-367 94 50