SSPF – Ett fokus på ungdomar i riskzon

Publicerad den

utvardering_sspf_ettfokuspaungdomaririskzon

Brottsförebyggande arbete Gängkriminalitet Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning Våldsbejakande extremism

Utvärderingen SSPF – Ett fokus på ungdomar i riskzon (2015) är en så kallad implementeringsutvärdering som bland annat visar hur grundstrukturen för SSPF nu finns på plats i Göteborg och Mölndal.

Utvärderingen är gjord av FoU i Väst/GR och har finansierats med medel från Brå, Social resursförvaltning, stadsdelsförvaltningarna i Göteborgs Stad samt polisen.

Struktur på plats – dags för nästa steg

Resultaten visar att arbetsgrupper och styrgrupper för SSPF nu finns i alla stadsdelar i Göteborg, men att flera grupper behöver fokusera mer på individärenden och på att begära in samtycken. Totalt är det 4 av 10 stadsdelar som är igång och arbetar med individer, och i utvärderingen nämns flera goda exempel att hämta inspiration ifrån.

Dessutom ges flera konkreta förslag på åtgärder i det fortsatta arbetet.

Ur inledningen:

”Rapporten är inriktad på en modell för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid – SSPF – kring ungdomar i riskzonen för kriminalitet och/eller drogmissbruk. Vad är SSPF-modellen och hur har den implementerats i Göteborg och Mölndal? Finns det variationer i hur den har implementerats i olika stadsdelar/områden? Kan dessa variationer förstås mot bakgrund av områdenas olika förutsättningar? Det är viktigt att samhället kan erbjuda ett jämlikt och effektivt stöd till ungdomar i riskzon oavsett var de bor. Lika viktigt är det att det finns en samsyn hos samhällets olika aktörer om hur de tillsammans ska agera kring ungdomar i riskzon.”

 

Liknande publikationer

Brott och trygghet – statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg

27 juni, 2018

Syftet med rapportserien Brott och trygghet är att ge en samlad bild över området brott och trygghet i Göteborg. Rapporten innehåller information från flera olika källor….


Social resursförvaltnings lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism

13 februari, 2018

Syftet med lägesbilden är att ge en bild av hur radikalisering och våldsbejakande extremism tar sig uttryck i Göteborg. Lägesbilden utgår från de rekommendationer som…


Brott och trygghet – statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg

24 november, 2017

Rapporten syftar till att ge en fördjupad bild över området brott och trygghet i Göteborg. Den visar bland annat hur antalet skjutningar minskat mycket i…


Brott och trygghet – ungdomsbrottslighet i Göteborg (2016)

17 augusti, 2016

Tillsammans med polisen och Göteborgs Universitet har Social utveckling tagit fram en rapport om ungdomsbrottslighet. Rapporten är en uppföljning till Brott och trygghet i Göteborg –…


Ny rapport om ungdomsbrottslighet

16 juni, 2016

Tillsammans med polisen och Göteborgs Universitet har Social utveckling tagit fram en rapport om ungdomsbrottslighet. Rapporten är en uppföljning till Brott och trygghet i Göteborg –…