STINA var ett utbildningsprojekt för personal inom missbruk- och beroendeverksamhet. STINA har resulterat i fortsättningen Snacka sex.

Projektet pågick under år 2013 och 2014 och hade följande mål: 

  • Att minska smittspridning av hiv, hepatit och sexuellt överförbara infektioner (STI), samt förbättra den sexuella hälsan för personer med missbruk.
  • Att utveckla det hivpreventiva arbetet inom de verksamheter i Göteborg som möter personer med missbruks- och beroendeproblematik.  

Kostnadsfri fortbildning till personal

Genom STINA erbjöds personal på olika boende för personer med missbruk kostnadsfri fortbildning. Fortbildningen handlade om att stärka det hivförebyggande arbetet och arbetet med sexualitetsfrågor. Dessutom öppnades möjligheten till att utbyta erfarenheter med kollegor inom liknande områden.  

Fortbildningen motsvarande 24 arbetstimmar.

Bakgrund: allas rätt till trygg sexualitet

Ett målområde i det svenska folkhälsoarbetet är att alla ska ha möjlighet till en trygg och säker sexualitet och ha en god reproduktiv hälsa (En förnyad folkhälsopolitik, prop. 2007/08:110).

I hivpreventivt arbete är den sexuella hälsan en viktig utgångspunkt.

För de flesta människor är sexualiteten viktig och rymmer mycket mer än bara kunskapen om hur man skyddar sig från virusöverföring. Om man inte talar om sex och sexualitet är det också svårt att prata om hur man ska skydda sig mot hiv och könssjukdomar.  

Utsatthet på många plan

Personer som lever i missbruk är utsatta både socialt och hälsomässigt. Deras livsvillkor präglas ofta av brist på resurser på många plan – arbete, social trygghet, ordnat boende och god hälsa. Det gäller också sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter.

Bland de som injicerar narkotika är det vanligt med både hepatit B och C. Att bli smittad med hiv är också en reell risk. Många unga som missbrukar saknar kunskaper om hiv och andra sexuellt överförda och blodburna infektioner.

Statistik från Stockholms häkten från 2008 visar att två tredjedelar av injektionsmissbrukarna delade sprutor och bara 17 procent använde kondom vid senaste samlaget.  

Pilotrapport ett första steg

Som ett första steg i arbetet med STINA genomförde Social resursförvaltning ett pilotprojekt på den kommunala öppenvårdsmottagningen Behandlingsenheten i Göteborg. I rapporten Hivprevention och missbruksbehandling (2013) beskrivs arbetet med att stärka det hiv- och STI-preventiva arbetet på mottagningen. Kontakta Kajsa Björnestedt om du vill veta mer.

STINA har resulterat i projektet Snacka sex

Under arbetet med STINA såg personalen snart att den fortbildning de fått inte var tillräcklig. De ville också skapa tillfällen för de boende att till exempel få information, diskutera eller kunna testa sig för könssjukdomar.

På så vis föddes idén till projektet Snacka sex. Du som vill veta mer om Snacka sex kan kontakta Eva-Maria Eriksson på eva-maria.eriksson@socialresurs.goteborg.se eller Erika Wikström på erika.wikstrom@socialresurs.goteborg.se.

Läs mer här: Projektet Snacka sex ska förbättra hemlösas sexuella hälsa.

Nyhetsbrev för STINA

Under projekttiden för STINA gavs ett nyhetsbrev ut. Här kan du läsa dom:

STINA-bladet maj 2014

STINA-bladet februari 2014

STINA-bladet september 2014

STINA-bladet november 2013