Här kan du som arbetar i Göteborgs Stad få information om sociala insatsgrupper. Sociala insatsgrupper är en samverkansform som syftar till att få unga vuxna att lämna en kriminell livsstil.

Flera av samhällets aktörer samverkar. Målgruppen för sociala insatsgrupper är unga i åldern 18-25 år. Social utveckling är med och utvecklar arbetet med de sociala insatsgrupperna i Göteborg tillsammans med stadsdelsförvaltningarna.  

Samverkan för att lämna kriminalitet

Sociala insatsgrupper handlar om samverkan.

Utifrån den unga personens behov skapas team för en offensiv samverkan på lokal nivå, genom berörda myndigheter och aktörer (exempelvis individ- och familjeomsorg, polis, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen).

De åtgärdsplaner som skapas resulterar i att olika aktörer är med i den sociala insatsgruppen olika länge, beroende på behovet hos den unga personen.

Syftet är att få personen att lämna en kriminell livsstil. De som deltar kan även vara personer som riskerar att utveckla en sådan livsstil. 

Motivationen central

Eftersom de sociala insatsgrupperna riktar sig till äldre personer än de inom SSPF bygger de på att individen själv är motiverad att delta. En klar fördel är att de som deltar då kan vara särskilt mottagliga för det stöd och arbete som riktas till dem.

Forskning har länge påvisat sambandet mellan motiverade individer som är villiga att lämna en destruktiv livsstil och effektiva insatser för desamma (Colvin et al 2002).

Flera myndigheter tillsammans

Situationen för de individer som blir föremål för sociala insatsgrupper är komplex. Därför skapas team för en offensiv samverkan genom flera berörda myndigheter och aktörer.

Samtliga bidrar med sin särskilda kompetens. De åtgärdsplaner som skapas innebär att aktörerna är med i den sociala insatsgruppen olika länge beroende på behovet hos individen.

För att nå lyckade insatser på lång sikt spelar sysselsättning en betydelsefull roll och därför finns Arbetsförmedlingen med i det förebyggande arbetet. Möjligheten för individer att kunna försörja sig genom legitima medel minskar risken att söka alternativa och mer destruktiva vägar till ekonomiska medel.

Likaså är möjligheter till utbildning en faktor som ökar möjligheten till att socialt avancera i legitima delar av samhäl­let (Colvin et al 2002, Papachristos 2011). I de sociala insatsgrupperna erbjuds individer stöd och vägledning och därtill chansen att etablera kontakter som bidrar till detta.

För dig som vill ha stöd

Du som vill ha stöd för att lämna kriminalitet kan läsa mer här: sociala insatsgrupper

Film om Claudia: Drogfri med framtidstro

I en informationsfilm om sociala insatsgrupper berättar polisen i Karlskrona om 17-åriga Claudia.

film_socialainsatsgrupper

 

 

 

 

 

 


Film med Claudia (Youtube) >>

Vill du lämna kriminalitet?

Du som vill ha stöd för att lämna kriminalitet eller droger kan kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter på 031-365 00 00. Du kan också skicka e-post till goteborg@goteborg.se. Du som vill lämna ett kriminellt gäng eller nätverk kan också ringa 020-50 80 80.