Här kan du som arbetar i Göteborgs Stad läsa om skola-socialtjänst-polis-fritid (SSPF).

SSPF är ett forum för informationsutbyte med syftet att fånga upp barn och unga i riskzon för kriminalitet.

Genom SSPF får informationsutbytet mellan socialsekreterare, poliser, skolpersonal och fritidspersonal i Göteborg en fast struktur.

Är du orolig för ditt barn eller din ungdom?

Är du orolig för ditt barn eller din ungdom? Du kan kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter på 031-365 00 00 eller skicka e-post till goteborg@goteborg.se. Här kan du också läsa mer: SSPF – skola-socialtjänst-polis-fritid i samverkan.

I alla stadsdelar i Göteborg

Alla Göteborgs stadsdelar har ett SSPF-forum. Även Mölndal arbetar utifrån SSPF. Fokus för informationsutbytet är barn och ungdomar som det kan finnas anledning att hålla ett extra vakande öga på. Det kan handla om skolk eller misstankar om att den unge begått brott, ägnar sig åt missbruk eller befinner sig i destruktiva miljöer.

Vårdnadshavaren löser sekretessen

SSPF bygger på att vårdnadshavaren skriftligen godkänner att de olika aktörerna tillfälligt får lov att lösa sekretessen och prata öppet om deras barn.

Arbetet med att lösa sekretessen har varit framgångsrikt. De allra flesta vårdnadshavare ger sitt medgivande. När de olika myndigheterna delger varandra information om hur de arbetar kring ett barn eller en ungdom, ges bättre förutsättningar att genomföra åtgärder samspelt och i rätt ordning.

Snabbare beslutsprocesser

Med SSPF går beslutsprocesserna kring unga i riskzon snabbare. Skyndsamhet är en viktig faktor i arbetet med att förhindra och förebygga ungdomskriminalitet och rekrytering till kriminella gäng.

Den tydliga strukturen underlättar också kontaktvägar och skapar bättre förutsättningar för ett långsiktigt brottsförebyggande arbete.

Fritidssysselsättning betydelsefullt

En viktig faktor är att kunna presentera meningsfulla alternativ till mer destruktiva miljöer. Här spelar fritidsverksamheternas i SSPF en betydelsefull roll och likaså långsiktigheten i kontakten mellan ungdom och denna aktör.

Människor kan uppleva att de får socialt stöd från både legitima och illegitima källor. Att få stöd från legitima källor vars normer och värdesystem överensstämmer med det övergripande samhället, är positivt för individen (Colvin et al 2002:25). Att däremot uppleva stöd från illegitima käl­lor är destruktivt eftersom det kan leda till kriminella aktiviteter.

Målgrupp: barn och unga i riskzon

Målgruppen för SSPF är barn och unga som går på mellanstadiet och högstadiet, men även yngre och äldre barn förekommer. Socialtjänsten, skolan, polisen och fritidsverksamheter utgör alltid grundstommen, men i de situationer där det bedöms värdefullt kan även andra aktörer kopplas in. Barn- och ungdomspsykiatrin är ett sådant exempel.

Styrgrupper och arbetsgrupper

SSPF bygger på samverkan i två olika nivåer. I varje stadsdel finns dels lokala styrgrupper, dels arbetsgrupper.

Arbetsgrupperna träffas varannan till var tredje vecka och består av:

  • Enhetschefer från socialtjänsten
  • Rektorer från skolan
  • Utredningsbefäl ungdomspolisen/socialsekreterare hos polisen
  • Enhetschefer från fritidsverksamhet

De lokala styrgrupperna träffas två gånger per termin och består av:

  • Områdeschef från socialtjänsten
  • Områdeschef från skolan
  • Enhetschef från polisen
  • Områdeschef/sektorchef, fritidsverksamhet  

Koordinator mellan de båda grupperna

I varje stadsdel finns en SSPF-koordinator. Merparten av koordinatorena arbetar inom socialtjänsten. Koordinatorna, en från varje stadsdel, träffas i ett nätverk ett par gånger per termin.

Fördelar vid större polisinsatser

Ett exempel där SSPF används för ytterligare samverkan är vid större polisinsatser där ungdomar ska gripas. Polisen kan med hjälp av SSPF i förväg planera åtgärden tillsammans med skolan och socialtjänsten, vilket ger förutsättningar för bättre hantering från alla berörda myndigheter.


Läs mer