Här kan du läsa hur arbetet med SSPF och sociala insatsgrupper hänger ihop med kriminologisk forskning.

SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid i samverkan) och sociala insatsgrupper är två verktyg i Göteborg för att förebygga att unga hamnar i gängkriminalitet. Här kan du läsa hur dom hänger ihop med forskning.

Starka sociala band skyddar

När personer får socialt stöd kan det skapa starka sociala band (Hirschi 1969). Det är en av de viktigaste effekterna. Både SSPF och sociala insatsgrupper bygger till stor del på teoribildning om sociala band.

Teorin om de sociala banden (Hirschi 1969, Paternoster och Bachman 2001, Ring 2007) kommer från kategorin social kontrollteori. Det är en av de mest inflytelserika teorierna när det gäller ungdomars benägenhet att begå brott.

Anknytning och delaktighet 

De sociala banden är grundläggande för att människor ska följa samhällets  normer. Några faktorer som ”skyddar” mot brottslighet är:

  • anknytning: till exempel relation till föräldrar, kompisar och skola.
  • åtaganden: att frivilligt ägna tid åt aktiviteter som utvecklar och gynnar en person. Det kan vara utbildning eller arbete.
  • delaktighet: engagemang i aktiviteter som ger meningsfullhet. Delaktighet motverkar avvikande och destruktiva handlingar.
  • övertygelse: uppfattningen att det är moraliskt viktigt att följa samhällets regler.

Forskning visar att ju större investeringar en människa gör i de sociala bandens fyra element; anknytning, åtaganden, delaktighet och övertygelse – desto mer sannolikt är det att hen godtar samhällets normer och når framgång på legitima sätt.

Koppling till SSPF och sociala insatsgrupper

SSPF är ett tydligt exempel på hur man genom att involvera viktiga aktörer som socialtjänst, skola, polis och fritid samt den unges vårdnadshavare strävar efter att få in ungdomen på en positiv bana.

Arbetet innebär att flera delar av de sociala banden berörs.

SSPF ökar möjligheten till en effektiv samverkan. Ungdomens bästa är i fokus. Det är också viktigt att förebygga olika former av antisocialt beteende. Svaga sociala band ökar risken för att människor bryter mot samhällets normer, eftersom de då inte påverkas av andras reaktioner på agerandet (Ring 2007).

Precis som i fallet med SSPF bygger arbetet med sociala insatsgrupper på flera av delarna i de sociala banden. Banden har visat sig vara avgörande oavsett ålder, även om anknytningen till föräldrar är särskilt viktig ju yngre personer det rör sig om.


Läs mer