Här kan du läsa mer om uppdraget med att samordna Göteborgs Stads förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Det förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism omfattar följande områden:

  • Samverkan med andra aktörer
  • Utbildning till medarbetare i Göteborgs Stad
  • Pilotkommun för Kunskapshus
  • Stöd till anhöriga
  • Stöd till berörda verksamheter
  • Stadens kontakt nationellt och internationellt
  • Metodutveckling

Samverkan med andra aktörer

Göteborgs Stads arbete mot våldsbejakande extremism bygger på samverkan med andra aktörer i samhället. Det handlar till exempel om samverkan med andra myndigheter, men också med civilsamhället.

I Göteborg finns en samverkansgrupp som träffas regelbundet för att stämma av kring händelseutveckling och planera för fortsatta åtgärder i Göteborg. Göteborgs Stad har också dialog med religiösa samfund i Göteborg, i det förebyggande arbetet mot islamistisk våldsbejakande extremism.

Utbildning till medarbetare i Göteborgs Stad

Verksamheter i Göteborgs Stad berörs på olika sätt av det som ryms inom våldsbejakande extremism. Genom ökad kunskap om varningssignaler kan fler individer fångas upp.

Kontakta oss gärna för att anmäla intresse för utbildning.

Pilotkommun för Kunskapshus

Tillsammans med fyra andra kommuner i landet har Göteborgs Stad utsetts till pilotkommun i arbetet med Kunskapshus.

I Göteborg har…

  • … ett nätverk med experter skapats inom ramen för arbetet med Kunskapshus. De arbetar exempelvis inom socialtjänsten, polisen och Kriminalvården.
  • … det skapats möjlighet att koppla in både teologisk kompetens och stöd för avhoppare. För den som behöver ”avradikaliseras” och komma bort från extrema grupper kan intensivt stöd av exempelvis en mentor fylla en viktig funktion.
  • … stort fokus ägnats åt att synkronisera Kunskapshus med det befintliga brottsförebyggande arbetet i Göteborg. Göteborg har sedan tidigare strukturer för brottsförebyggande arbete kring individer. Det handlar dels om SSPF – skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan för ungdomar i riskzon, samt sociala insatsgrupper för den som är myndig och riskerar utveckla en kriminell livsstil. Det har varit angeläget att säkerställa att Kunskapshus inte blir ett separat spår, utan synkas med SSPF och sociala insatsgrupper.

Stöd till anhöriga

I uppdraget ingår också att säkerställa att Göteborgs Stad erbjuder stöd till anhöriga som är oroliga för att en anhörig ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse eller kanske resa för att strida med våldsbejakande grupperingar.

Du som är anhörig och orolig kan kontakta socialkontoret i din stadsdel för råd och hjälp. Ring till kontaktcenter på 031-365 00 00. På goteborg.se hittar du fler kontaktuppgifter.

Du kan också ringa Rädda Barnens orostelefon på telefon 020-100 200. Telefontider är 09.00-12.00 och 13.00-16.00 på vardagar. Du ringer anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen.

I ett akut läge kan du kontakta Säkerhetspolisen på 010-568 70 00.

Stöd till berörda verksamheter

Stadens verksamheter berörs på olika sätt av våldsbejakande extremism. Det kan handla om situationer som uppstår i skolmiljö, på fritidsgårdar eller i andra sammanhang.

Genom Social utveckling kan Göteborgs Stads verksamheter få stöd för att orientera sig i sitt ansvar och se över lämpliga insatser.

Stadens kontakt nationellt och internationellt

Inom EU har ett nätverk som heter RAN, Radicalisation awareness network, bildats. Göteborgs Stads finns representerat i nätverket. RAN syftar till att ökad kunskap om våldsbejakande extremism. Det kan till exempel handla om metoder för förebyggande insatser eller om att hantera återvändare och att identifiera tecken på att individer, grupper eller hela lokalsamhällen påverkas av radikalisering.

Vi fungerar också som länk mellan staden och uppdrag på nationell och internationell nivå.

Metodutveckling

Olika länder har kommit olika långt i det förebyggande arbetet. I uppdraget ingår att säkerställa att rätt preventiva metoder används.


Läs mer