Här kan du läsa mer om uppdraget med att samordna Göteborgs Stads förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Det förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism omfattar följande områden:

  • Samverkan med andra aktörer
  • Utbildning till medarbetare i Göteborgs Stad
  • Samordning stöd till anhöriga
  • Stöd till berörda verksamheter
  • Stadens kontakt nationellt och internationellt
  • Metodutveckling

Samverkan med andra aktörer

Göteborgs Stads arbete mot våldsbejakande extremism bygger på samverkan med andra aktörer i samhället. Det handlar till exempel om samverkan med andra myndigheter, men också med civilsamhället.

Utbildning till medarbetare i Göteborgs Stad

Verksamheter i Göteborgs Stad berörs på olika sätt av det som ryms inom våldsbejakande extremism. Genom ökad kunskap om varningssignaler kan fler individer fångas upp.

Kontakta oss gärna för att anmäla intresse för utbildning.

Samordning stöd till anhöriga

I uppdraget ingår också att säkerställa att Göteborgs Stad erbjuder stöd till anhöriga som är oroliga för att en anhörig ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse eller kanske resa för att strida med våldsbejakande grupperingar.

Du som är anhörig och orolig kan kontakta socialkontoret i din stadsdel för råd och hjälp. Ring till kontaktcenter på 031-365 00 00. På goteborg.se hittar du fler kontaktuppgifter.

Stöd till berörda verksamheter

Göteborgs Stads verksamheter berörs på olika sätt av våldsbejakande extremism. Det kan handla om situationer som uppstår i skolan, på fritidsgårdar eller i andra sammanhang.

Genom Social utveckling kan Göteborgs Stads verksamheter få stöd för att orientera sig i sitt ansvar och se över lämpliga insatser.

Stadens kontakt nationellt och internationellt

Inom EU har ett nätverk som heter RAN, Radicalisation awareness network, bildats. Göteborgs Stads finns representerat i nätverket. RAN syftar till att ökad kunskap om våldsbejakande extremism. Det kan till exempel handla om metoder för förebyggande insatser eller om att hantera återvändare och att identifiera tecken på att individer, grupper eller hela lokalsamhällen påverkas av radikalisering.

Vi fungerar också som länk mellan staden och uppdrag på nationell och internationell nivå.

Metodutveckling

Olika länder har kommit olika långt i det förebyggande arbetet. I vårt uppdrag ingår att säkerställa att rätt preventiva metoder används.


Läs mer