Varje torsdag har Göteborgs Stad och polisen telefonmöte för att få en gemensam lokal lägesbild. Även andra aktörer deltar.

Torsdagssamtalen är ett forum för informationsutbyte över telefon. Även Räddningstjänsten Storgöteborg, Västra Götalandsregionen samt kranskommuner inbjuds att delta.

Skapa gemensam bild

Syftet med torsdagssamtalen är att deltagarna ska få en gemensam lägesbild över Göteborg (och kranskommuner).

Det kan handla om händelser, tendenser i stadsdelar och trender som uppmärksammats. Även personalförändringar eller förstärkningar vid uppkomna evenemang behandlas.

Prata om orosmoment

Under samtalen finns också möjlighet att prata om orosmoment som:

  • bilbränder
  • stenkastning
  • stölder
  • inbrott
  • ansamling av ungdomar
  • narkotikaförsäljning
  • klotter
  • rån
  • misshandel

Genom att aktörerna delar lägesbilder kan insatser och beredskap planeras gemensamt.

Uppföljning

Torsdagssamtalen följs upp vart fjärde år genom att en enkät skickas till deltagande aktörer. Den senaste uppföljningen gjordes i mars 2016. Nästa uppföljning sker våren 2020 för att därefter löpa vart fjärde år.