Göteborgs Stad och polisen i Storgöteborg samverkar utifrån en modell som kallas Trygg i Göteborg. Här kan du läsa mer om arbetet.

Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg är nyckelaktörer i det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i staden. Dom samverkar utifrån en modell som kallas Trygg i Göteborg. Målet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i staden.

Om modellen Trygg i Göteborg

Modellen består av sex olika steg:

  1. Lägesbild. Stadsdelsförvaltningen och polisen tittar tillsammans på vilka problem som finns i området. Vi tar också reda på vad de boende tycker, genom till exempel trygghetsundersökningar.
  2. Problembild. Orsaken till problemen analyseras noga.
  3. Syfte och mål. Stadsdelsförvaltningen och polisen bestämmer gemensamt syfte och mål.
  4. Metod, resurs och organisation. Stadsdelsförvaltningen och polisen bestämmer gemensamt metod för arbetet. Vi tittar också på vilka resurser som finns och hur arbetet ska organiseras.
  5. Aktivitet och åtgärd. Stadsdelsförvaltningen och polisen bestämmer gemensamt vilka aktiviteter som ska göras. Det kan till exempel handla om fler fältassistenter, bättre klottersanering eller fler poliser utomhus på kvällarna. Andra exempel kan vara mer förebyggande arbete mot missbruk och våld i nära relationer.
  6. Uppföljning.

Överenskommelser för ökad trygghet

En förutsättning för att trygghetsfrämjande arbete ska bli effektivt och långsiktigt är fungerande samverkansformer mellan kommun och polis.

För att säkerställa god samverkan mellan Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg finns en skriftlig, central överenskommelse.

Överenskommelsen är undertecknad av stadsdirektören och polisområdeschefen. Dessutom har lokala överenskommelser inom respektive lokalpolisområde och stadsdel tecknats, eftersom förutsättningar och problem skiljer sig geografiskt.

Verksamhetsavtal vid behov

Utöver överenskommelserna, sluter Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg särskilda verksamhetsavtal vid behov. Det kan handla om frågor som kräver särskilt fokus och som inte kommit med i överenskommelserna.

Gemensam årlig konferens

Varje år träffas chefer och medarbetare från Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg för en gemensam konferens. Under konferensen går deltagarna igenom problembilden i Göteborg och tar fram prioriteringar för kommande år.