Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att samordna Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.

Dialog och samarbete – program för arbetet 

Det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i Göteborgs Stad utgår från programmet Dialog och samarbete – ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete (2014). 

Programmet antogs i kommunfullmäktige i december 2014 och riktar sig till samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad.

En central del i vårt arbete är att säkerställa att stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag känner till programmet och att stötta dem i deras arbete med det.

Lokala överenskommelser med polisen

År 2012 skrev alla stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar överenskommelser med polisen om hur de båda aktörerna tillsammans ska förebygga brott och skapa trygghet i staden.

Samtidigt skapades ett nätverk med syfte att hålla samman arbetet med de olika överenskommelserna.

Vi ansvarar bland annat för att sammankalla ansvariga för de lokala överenskommelserna. Överenskommelserna med polisen är en viktig del i det lokala trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet.

Kunskapsspridning till verksamheter i staden

VI bistår verksamheter i Göteborgs Stad med kunskapsspridning om metoder.

Analys av brottsutveckling

Tillsammans med Göteborgs Universitet och polisen följer och analyserar vi brottsutvecklingen i Göteborgs Stad, något som bland annat resulterat i rapporterna Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg och Brott och trygghet – ungdomsbrottslighet i Göteborg.

Omvärldsbevakning

Vi omvärldsbevakar det brottsförebyggande området och ansvarar för aktuell kunskapsinhämtning.

Länkar samman och representerar

Vi länkar också samman det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet med liknande uppdrag inom Social resursförvaltning samt representerar Göteborgs Stad i nationella sammanhang.