Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg har en strukturerad samverkan. Här kan du läsa mer om de olika arbetsgrupper som finns.

Central strategisk samverkansgrupp

För den strategiska nivån finns en samverkansgrupp för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor.

Från Göteborgs Stad består gruppen av stadsdirektören, planeringsledare från stadsledningskontoret, förvaltningsdirektör för social resursförvaltning, direktören för välfärd och utbildning, en stadsdelsdirektör och samordnaren för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Från Polisområde Storgöteborg består gruppen av polisområdeschef, biträdande polisområdeschef samt polisområde Storgöteborgs samordnare för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet.

Gruppen träffas cirka fyra gånger per år.

Kunskaps- och analysteam

Ett team som består av Göteborgs Stads och polisområde Storgöteborgs samordnare för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor bistår staden och polisen med stöd, kunskap och analyser i arbetet. Respektive organisation bistår kunskaps- och analysteamet vid behov.

Taktisk nivå och stödprocesser

För den taktiska nivån och för stödprocesser finns ett gemensamt nätverk, LÖK – nätverket, där de lokala överenskommelserna (Trygg i Göteborg) diskuteras och processas. Nätverket består av representanter från stadsdelsförvaltningarna, stadsledningskontoret, lokalpolisområdena samt polisområde Storgöteborg. Arbetet samordnas gemensamt av social resursförvaltning och polisområde Storgöteborg. Nätverket träffas cirka fyra gånger per år.

Polisområde Storgöteborg och Göteborgs Stad har utsett två processledare som stödjer SSPF – arbetet (skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet) samt arbetet med sociala insatsgrupper i stadsdelarna. Processledarna återapporterar löpande till den centrala strategiska samverkansgruppen.

Stadsdelar och lokalpolisområden

Strategisk nivå

För varje stadsdel finns lokala brottsförebyggande råd alternativt trygghetskapande råd. Dessa råd samordnas av respektive stadsdels samordnare för rådet. Den lokala kommunpolisen deltar i rådens arbete. I stadsdelarna finns särskilda forum för stadsdelsförvaltningarnas och lokalpolisområdets ledningar.    

Operativ nivå

SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid)
Alla stadsdelar har ett SSPF-forum som är ett fast forum för informationsutbyte och gemensamt arbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Fokus för arbetet är barn och ungdomar som skolkar, misstänks begå brott, ägnar sig åt missbruk eller befinner sig i destruktiva miljöer. För SSPF finns arbetsgrupper och styrgrupper, samt koordinatorer i varje stadsdel.

Särskilda insatsgrupper (SIG)
Fem stadsdelar i Göteborgs Stad samverkar med polisområde Storgöteborg kring ungdomar mellan 18-25 år genom arbetsmetoden särskilda insatsgrupper (SIG).