Dialoga arbetar utifrån visionen ”allt våld i nära relationer och hedersrelaterat våld ska upphöra”.

Vad är Dialoga?

Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum och vi erbjuder kompetenshöjande aktiviteter inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Dialogas mål är att alla medarbetare ska ha en god kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, i syfte att alla som lever med våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld får hjälp, stöd och skydd utifrån sina individuella behov.

Den kompetensutveckling Dialoga ger bygger på kunskapsbaserat och evidensbaserat material. Alla våra utbildningar, konferenser och föreläsningar är gratis för dig som är medarbetare i Göteborgs Stad och i våra avtalskommuner. 

Dialogas uppdrag

Dialoga samordnar Göteborgs Stads arbete mot våld i nära relationer och stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

För att öka kunskapsnivån om våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck bland anställda i kommunerna har Dialoga i uppdrag att:

Fokusår Barn 2020

Dialoga uppmärksammar att Barnkonventionen är svensk lag från 1 januari och under 2020 har vi Fokusår Barn.

Fokusår Barn innebär att Dialogas utbildningsinsatser under 2020 har extra fokus på barns rätt till ett liv fritt från våld. Dialoga prioriterar uppdrag från yrkesgrupper vars arbete direkt påverkar barns livsvillkor utifrån våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Barnkonventionens fyra grundläggande principer

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.Aktuellt

Social resursförvaltning uppmärksammar Internationella Barndagen 5 oktober

2 september, 2020

Med anledning av Internationella Barndagen 5 oktober anordnar Dialoga ett webbinarium med fokus på barns våldsutsatthet. VGR Barnskyddsteam, inleder förmiddagen med en presentation av sitt…


Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld hösten 2020

Personer som sitter ner och för anteckningar.
22 juni, 2020

Våld i nära relationer tar inte paus under samhällskriser som Covid-19. Det gör inte heller Dialogas utbildningsinsatser. Kompetensutvecklingen fortsätter, anpassad utifrån restriktionerna med anledning av…


Dialoga erbjuder webbinarium – Barnfrågor om våld

27 maj, 2020

9 juni anordnar Dialoga ett webbinarium om att ställa systematiserade frågor om våld till barn. Under webbinariet presenteras ”Barnfrågor om våld”, som är en del…


Dialoga ställer in utbildningar terminen ut på grund av Covid-19

13 april, 2020

Med anledning av Covid-19 och behovet av att begränsa sociala kontakter ställer Dialoga in samtliga utbildningar och föreläsningar resten av terminen. Till hösten planerar vi…