Dialoga arbetar utifrån visionen ”allt våld i nära relationer och hedersrelaterat våld ska upphöra”.

Vad är Dialoga?

Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum och vi erbjuder kompetenshöjande aktiviteter inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Dialogas mål är att alla medarbetare ska ha en god kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, i syfte att alla som lever med våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld får hjälp, stöd och skydd utifrån sina individuella behov.

Den kompetensutveckling Dialoga ger bygger på kunskapsbaserat och evidensbaserat material. Alla våra utbildningar, konferenser och föreläsningar är gratis för dig som är medarbetare i Göteborgs Stad och i våra avtalskommuner. 

Dialogas uppdrag

Dialoga samordnar Göteborgs Stads arbete mot våld i nära relationer och stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

För att öka kunskapsnivån om våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck bland anställda i kommunerna har Dialoga i uppdrag att:

Fokusår Barn 2020

Dialoga uppmärksammar att Barnkonventionen är svensk lag från 1 januari och under 2020 har vi Fokusår Barn.

Fokusår Barn innebär att Dialogas utbildningsinsatser under 2020 har extra fokus på barns rätt till ett liv fritt från våld. Dialoga prioriterar uppdrag från yrkesgrupper vars arbete direkt påverkar barns livsvillkor utifrån våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Barnkonventionens fyra grundläggande principer

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.Aktuellt

Dialoga ställer in utbildningar till och med siste april

24 mars, 2020

Med anledning av Covid-19 och behovet av att begränsa sociala kontakter måste Dialoga ställa in utbildningar till och med siste april. Nedan ser du vilka…


INSTÄLLT – Spridningsseminarium för Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

10 mars, 2020

Under tre halvdagar i april bjuds medarbetare och chefer, inom Göteborgs Stad, in till spridningsseminarium för planen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Två av seminarierna…


Kostnadsfri utbildning om utredningsarbete i ärenden med hedersrelaterat våld och förtryck

Ung kvinna som håller upp en rosa mask framför sitt ansiktet.
9 mars, 2020

Under våren 2020 erbjuder Dialoga en halvdagsutbildning för socialtjänsten, om att arbeta med utredningsärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck.  Läs mer om innehåll och…


Kostnadsfria utbildningar om att arbeta med våldsutsatta och våldsutövare

21 januari, 2020

Under våren erbjuder Dialoga två halvdagsutbildningar med fokus på arbete med och bemötande av våldsutsatta och våldsutövare. 27 mars: Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning…