Här hittar du frågor och svar om samordningsuppdraget mot hedersrelaterat våld och förtryck. Om du inte hittar svar på det söker efter är du välkommen att kontakta oss.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck finns i många samhällen och kan ta sig olika uttryck. En familjs heder hänger ihop med vad familjemedlemmar gör och säger, utifrån föreställningar om manligt och kvinnligt och normer kring sexualitet. Om någon familjemedlem bryter mot de regler och normer som en förväntas följa kan en råka illa ut. En riskerar att kontrolleras på ett sätt som begränsar möjligheterna att välja fritt i livet.

Vad innebär samordningsuppdraget hedersrelaterat våld och förtryck?

I november 2016 gav Social resursnämnd Dialoga, Social resursförvaltning ett samordningsuppdrag kring hedersrelaterat våld och förtryck. En samordningstjänst på 100 procent inrättades och tillsattes i september 2017.

Det övergripande syftet är samordna Göteborgs Stads insatser och att förstärka arbetet på området.

Samordningen sker utifrån följande fem utvecklingsområden:

  • Stöd till utsatta individer
  • Stöd till yrkesverksamma
  • Kompetensutveckling
  • Samverkan
  • Förebyggande arbete

Insatser inom ramen för samordninguppdraget

Kompetenshöjande aktiviteter

Behovet av och efterfrågan på kompetensutveckling är stort. Under hösten 2018 förstärktes Dialoga med två medarbetare som har fokus på kompetensutveckling inom området hedersrelaterat våld och förtryck.

Flertalet aktiviteter, såväl föreläsningar, utbildningar som filmvisningar, genomförs kontinuerligt för olika yrkesgrupper. Exempel på aktiviteter som Dialoga anordnat inom ämnet är:

Heldagskonferens 6 februari – Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning, tillsammans med länsstyrelserna i Västra Götalands län och Östergötland. 

Representanter från Utrikesdepartementet har bjudits in för att föreläsa om barn som förs ut ur landet mot sin vilja och hur en kan arbeta för att hjälpa personer tillbaka.

En basutbildning om hedersrelaterat våld är framtagen och erbjuds medarbetare i Göteborgs Stad.

Temat hedersrelaterat våld är också inkluderat i Dialogas återkommande basutbildningar om våld i nära relationer.

Rutiner kvinnlig könsstympning

Rutiner för arbetet mot kvinnlig könsstympning har tagits fram för personal på stadens ungdomsmottagningar. Elevhälsan har uppdaterat sina rutiner på området. Inom socialtjänsten pågår ett arbete med att ta fram rutiner för barn – och ungaenheterna. Det pågår också ett arbete med att ta fram rutiner för förskolorna.

Myndighetsövergripande nätverk

Vid årsskiftet 2017/18 ombildades Göteborgs Stads myndighetsövergripande nätverk mot kvinnlig könsstympning samt barn- och tvångsäktenskap till att omfatta hela området hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är erfarenhetsutbyte och informationsspridning och det är fyra träffar per år.

Myndighetsövergripande arbetsgrupp

En myndighetsövergripande arbetsgrupp, med syfte att förbättra den operativa samverkan i enskilda ärenden, tillsattes i februari 2018. Här ingår bland annat Polisen, Åklagarmyndigheten, Socialjouren, socialtjänst barn och unga, socialtjänst vuxna, mödrahälsovården, barnhälsovården, Ungdomsmottagningen, Förskoleförvaltningen, Gryning och Center för skolutveckling.

Arbete med att höja uppmärksamheten inför loven (genomförande april till juni och december till januari)

Inför de längre loven, då risken ökar att barn och unga förs ut ur landet mot sin vilja utifrån en hedersrelaterad problematik, gör Dialoga en särskild satsning. Syftet är att höja uppmärksamheten hos medarbetare i Göteborgs Stad kring problematiken och att öka deras trygghet vid hantering av ärenden.

Inför sommarlovet 2019 görs mobiliseringen för första gången i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som har i uppdrag att samordna kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor i hela länet.

Ett informationsbrev skickats ut till anställda i staden med uppmaningen att vara lyhörd för barn och unga som uppvisar tecken på oro inför ledigheterna.

Ett officiellt dokument gällande kvinnlig könsstympning har tagits fram. Av dokumentet framgår lagstiftningen om kvinnlig könsstympning och komplikationer som kan uppstå till följd av det. Tanken är att familjer, vid resor till ursprungslandet, ska kunna använda dokumentet vid eventuella påtryckningar om att genomföra könsstympning på sin/sina döttrar.

Inom ramen för detta arbete anordnas också kompetenshöjande aktiviteter med fokus på barn och unga har förts ut eller som riskerar att föras ut ur landet.

Resursteam heder

I Göteborg finns sex resursteam mot hedersrelaterat våld och förtryck. Teamen stödjer yrkesverksamma och även utsatta individer. De är mobila och kan möta upp på lämplig plats. Teamen samordnas centralt av en samordnare placerad på Dialoga. 

Kontaktuppgifter till teamen

Kontaktuppgifter till den centrala samordnaren

Hur är samordningsuppdraget till nytta för människor som lever med hedersrelaterat våld och förtryck?

Kunskapen hos stadens medarbetare höjs, vilket ökar möjligheten till att fler utsatta individer upptäcks och får tillgång till rätt stöd och hjälp.

De stödinsatser som erbjuds personer som lever med hedersrelaterat våld och förtryck ses över och utvecklas.