Många som utsätts för våld i nära relation söker inte själva hjälp. Att upptäcka att en person är utsatt kan vara svårt eftersom våldet inte alltid är uppenbart. Fysiskt eller psykiskt våld syns inte alltid genom skador eller ett visst uppträdande.

Bemötande

Det är mycket viktigt att bemöta en person som lever med våld med respekt och förståelse. Personen befinner sig i en utsatt position och kan känna sig utlämnad. Det viktigaste i början är inte att få veta allt utan att få tillräckligt med information för att bedöma vilka insatser som kan vara aktuella. Det är också viktigt att i ett första möte visa att du kan lyssna utan att direkt behöva ge råd och att du tror på det personen berättar.

Otydliga signaler

I de verksamheter som inte är beredda på att möta våldsutsatta kan de vara lätt att missa tecken på våld. Signalerna kan vara otydliga och diffusa, som i följande exempel:

  • Extra behov av socialbidrag utan tydlig grund kan vara ett tecken på att en närstående kontrollerar ekonomin.
  • Långvarig ohälsa med diffusa symtom kan vara tecken på våld.
  • Depression och posttraumatiskt stressyndrom kan vara en följd av långvarig misshandel.
  • Kommer båda personerna i en relation gemensamt på besök ska du vara uppmärksam på om den ena intar en ledande roll och för bådas talan samtidigt som den andra agerar undfallande.
  • Vissa grupper kan ha speciella svårigheter att söka stöd och är särskilt svåra att uppmärksamma. Det kan exempelvis vara personer med invandrarbakgrund, funktionsnedsättning eller de som lever i hbt-relationer.
  • Om du som fastighetsskötare lägger märke till att barn från en viss familj vistas mycket i trapphuset på udda tider kan det vara ett tecken på våld i familjen.
  • Jobbar du i hemtjänsten kan blåmärken som förklaras bort vara ett sätt att dölja våld från en närstående.
  • Barn som lever med våld visar ofta oro. Exempel på signaler kan vara ont i magen eller stor vilja att skynda sig hem efter skoldagens slut.
Våga fråga och bygg förtroende

Misstänker du att en person är våldsutsatt kan du säga: ”Jag frågar alltid mina klienter om de någon gång varit utsatta för hot eller våld.” Ställ frågan när partner eller eventuella barn inte är närvarande.

Undvik ordet misshandel. Många upplever inte slag och knuffar som just misshandel. Ett alternativ är att ställa öppna frågor som ”Uppträder din partner någonsin skrämmande?”.

Upplys personen om tystnadsplikten.

Tänk på att personen själv väljer när och till vem hen berättar om sina upplevelser av våld. Visa att du respekterar det svar du får, för på så sätt bygger du också förtroende för framtida samtal.

Var finns barnen?

Barn tar stor skada av att leva med hot och våld i vardagen. Därför är det viktigt att uppmärksamma barnens situation. Ta reda på om det finns barn i familjen eller relationen och vem som är vårdnadshavare.

Barn som lever med våld behöver erbjudas en trygg miljö omgående. Det kan innebära att en förälder som varit våldsam flyttar från hemmet. Om det finns annat vuxenstöd utanför familjen kan det vara en resurs för barnen. Utsatta barn behöver få berätta sin historia och få sina upplevelser bekräftade.

Det kan också finnas behov av att kontrollera att barnen är skyddade eller om de behöver läkarvård.

Mötet med en våldsam person

Även den person som använt våld behöver prata om att ta ansvar för sig själv och sluta utsätta andra för våld. Det är viktigt att visa att våld är fel och oftast en brottslig handling. Den som använt våld är ensam ansvarig för sina handlingar. Fördöm inte personen utan visa att hjälp går att få för att sluta med våldet.

Sekretess

Sekretessen är till för att skydda enskilda personer. För att bättre kunna stödja och hjälpa en utsatt person kan sekretessen brytas genom att personen ger sitt medgivande.