Eva och Helen Dialoga

Dialogas uppdrag är att öka kunskapen om våld i nära relationer i kommunerna, genom att erbjuda utbildning och rådgivning. Vi ska också stödja metodutveckling och olika former av samverkan. De insatser som görs ska leda till att de som lever med våld i nära relationer, både utsatta och utövare, får bättre bemötande, stöd och skydd. Dialogas uppdrag är att:

 • utbilda
 • erbjuda rådgivning
 • stödja metodutveckling
 • stärka regional samverkan

Vi finns till för personal inom bland annat individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionshinder, förskola, skola, barnomsorg och kommunala bostadsbolag, samt övriga samarbetspartners. Du är välkommen att kontakta oss om ni i din organisation behöver råd eller utbildning i frågor som rör våld i nära relation. Läs mer om vilka utbildningar som är aktuella i kalendariet på denna webbsida eller på www.valdinararelationer.se, som drivs tillsammans med de kommuner som Dialoga har avtal med.

  Särskilt utsatta områden i Göteborg

  Publicerad 2017
  Rapporten är sammanställd av Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg, och visar bland annat hur områden med låg socioekonomisk status också har högre brottsfrekvens för vissa typer av kriminalitet.Den är tänkt att användas som underlag för det fortsatta gemensamma arbetet för en mer jämlik och mindre segregerad stad.– Sammanställning i sig ger…

  Göteborgs skolelevers drogvanor 2016

  Skolelevers drogvanor 2013Publicerad 2016
  Skolelevers drogvanor 2016Unga i Göteborg dricker och röker allt mindre  Ungdomar i Göteborg dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Även narkotikaanvändningen minskar något. Det visar en ny undersökning från Göteborgs Stad om skolelevers drogvanor.I mars 2016 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en…

  HJÄLPSAMHET

  hjalpsamhet_webbPublicerad 2016
  – föräldrars upplevelse av hjälpsamma professionella relationer när deras barn använder drogerVad upplever då föräldrar som har haft kontakt med samhällets stödinsatser som hjälpsamt? Studien fördjupar sig i den frågan och ger plats för föräldrars röster. Studien vill bidra till kunskapsutvecklingen gällande föräldrars situation när deras barn missbrukar alkohol/narkotika.Mattias Gullberg,…

  Brott och trygghet - ungdomsbrottslighet i Göteborg (2016)

  Publicerad 2016
  Tillsammans med polisen och Göteborgs Universitet har Social utveckling tagit fram en rapport om ungdomsbrottslighet.Rapporten är en uppföljning till Brott och trygghet i Göteborg – de senaste tio årens utveckling i Göteborg (2014).Syftet med rapporten är att ge en bild av ungdomsbrottslighet i Göteborg genom att beskriva ungas brottslighet, brottsutsatthet och…

  Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer

  Publicerad 2016
  Planen mot våld i nära relationer är kommunövergripande och redovisar hur arbetet på det här området ska bedrivas i staden under den kommande femårsperioden. Den innehåller mål och aktiviteter inom tio identifierade utvecklingsområden.Det övergripande målet för arbetet mot våld i nära relationer i Göteborgs Stad är visionärt och innebär att…