Dialogas arbete styrs till stor del av Göteborgs Stads folkhälsoprogram samt Göteborgs Stads plan för jämställdhet. Läs dessa styrdokument här:

Göteborgs Stads folkhälsoprogram

Göteborgs Stads plan för jämställdhet

Plan mot våld i nära relationer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014-2019 gällde alla kommunens förvaltningar och bolag. Ny plan är under framtagande. 

Plan för arbetet mot hedersrelaterat våld

Göteborgs Stads plan mot hedersrelaterat våld gäller för alla stadsdelsnämnder, Social resursnämnd, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden, Idrotts- och föreningsnämnden, Kulturnämnden, Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Valnämnden, Nämnden för konsument- och medborgarservice och Förvaltnings AB Framtiden.  Planen innehåller ett antal delmål och aktiviteter som ska genomföras. Läs planen här:

Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Kartläggning av hedersrelaterat våld

Göteborgs Stad har tillsammans med Malmö stad och Stockholms stad gett Örebro universitet i uppdrag att genomföra en kartläggning som undersöker det hedersrelaterade våldets karaktär och omfattning. Totalt har över 230 personer medverkat i olika former av intervjuer och ca 6 000 elever i årskurs 9 svarat på en enkät. Syftet med kartläggningen är att få ett kunskapsunderlag för att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck samt säkra att de som är utsatta eller använder våld får adekvata insatser. Läs kartläggningen här:

Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. En kartläggning i Göteborg, Stockholm och Malmö 2017-2018