Här kan du läsa om hur FN definierar brottsutsatthet. Enligt definitionen är brottsutsatta även närstående, vittnen eller andra som berörts av brottet.

FN:s deklaration om brottsoffers grundläggande rättigheter säger att en brottsutsatt är en person som lidit fysisk eller psykisk skada, ekonomisk förlust eller påtaglig försämring av sina grundläggande rättigheter genom handling eller underlåtenhet som strider mot landets straffrättsliga lagstiftning.

Närstående och vittnen är också brottsutsatta

Brottsutsatt är med andra ord en person som själv har utsatts för brott, närstående till personen, vittnen eller andra personer som berörs.

Det kan till exempel handla om ett barn som sett ser sin mamma bli misshandlad av sin pappa eller en polis som har blivit påverkad av en situation i samband med ett ingripande.

Rättigheter för brottsutsatta

Att leva i frihet och trygghet är en mänsklig rättighet enligt FN. I FN:s deklaration om grundläggande rättsprinciper för brottsoffer och maktmissbruk från 29 november 1985 står att brottsutsatta ska ha:

  • Tillgång till rättvisa och rättvis behandling
  • Rätt till ersättning från den som begått brottet
  • Rätt till ekonomisk kompensation från staten när den utsatte inte kan få den från andra källor
  • Rätt till materiell, medicinsk, psykologisk och social hjälp genom statliga, frivilliga, samhällsbaserade och inhemska resurser.