Här läser du mer om alkoholvanor, riskbruk och missbruk bland vuxna och skolungdomar i Göteborg och Sverige.

 

Alkoholvanorna bland unga i Göteborg

Den senaste drogvaneundersökningen (2016) bland Göteborgsungdomar visar på en fortsatt nedåtgående trend av alkoholanvändning.

Resultaten i undersökningen 2016 visar att:

Ungdomar i Göteborg dricker och röker mindre än någonsin tidigare
Allt färre skolelever i Göteborg dricker alkohol
Alkoholanvändningen bland elever i årskurs 9 har halverats sedan den första drogvaneundersökningen. I årets undersökning uppgav 35 procent av niondeklassarna att de någon gång druckit alkohol. Motsvarande siffra 2004 var 70 procent. Även i gymnasiets år 2 har drickandet minskat. 69 procent uppger att de druckit alkohol det senaste året, vilket kan jämföras med 88 procent år 2004.

Berusningsdrickandet fortsätter minska
Intensivkonsumtionen av alkohol, det vill säga andelen elever som dricker sig berusade minst en gång i månaden, har minskat kraftigt: från 23 procent 2007 till sju procent 2016 när det gäller niondeklassarna. Även i gymnasiets år 2 har berusningsdrickandet minskat kraftigt de senaste åren.

Debutåldern har höjts
Göteborgs skolelever debuterar allt senare med alkohol. Knappt fyra procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de berusat sig vid 13 års ålder.

Färre negativa konsekvenser av alkoholen
Det minskade drickandet och den högre debutåldern gör att de negativa konsekvenserna av drickandet minskar. Andelen elever som uppger att de hamnat i bråk, råkat ut för olyckor eller haft oönskat sex har minskat markant.

Elevernas föräldrar är allt mer restriktiva till alkohol
Sex procent av eleverna i årskurs 9 och 28 procent av eleverna i gymnasiets år 2 uppger att de blivit bjudna på alkohol i eget glas av föräldrarna eller vårdnadshavarna. Motsvarande siffror 2007 var 17 respektive 44 procent.

_________________________________________________

 

Riskbruk

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN ligger cirka en miljon svenskar i riskzonen för att drabbas av alkoholskador till följd av sin konsumtion. För män anges gränsen till 14 standardglas per vecka, där ett standardglas motsvarar 33 centiliter starköl, 12 centiliter vin eller 4 centiliter sprit. För kvinnor ligger motsvarande gräns på nio standardglas per vecka.

Missbruk

I Sverige beräknas mellan 300 000 och 500 000 ha alkoholproblem. Läs mer om alkoholberoende och alkoholmissbruk på

www.1177.se

_________________________________________________

CAN Frågor och svar om alkohol

_________________________________________________