ESPAD – Den europeiska skolundersökningen

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har under lång tid genomfört enkätundersökningar om drogvanor bland svenska skolelever. Sedan 1995 genomförs under CANs ledning sådana undersökningar även på Europeisk nivå. Studien kallas ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) och genomförs vart fjärde år. Huvudsyftet med ESPAD-projektet är att skaffa fram jämförbara data på europeiska skolungdomars drogvanor. För jämförbarhetens skull är undersökningarna i hög grad standardiserade vad gäller frågeformulär, undersökningstillfälle, enkätsituationens utformning och behandlingen av den insamlade datan. Precis som i Sverige besvaras formuläret i klassrummen under skrivningsliknande former. Målgruppen är 15–16-åriga skolelever, motsvarande årskurs nio 9 Sverige. Normalt deltar cirka 100 000 elever, vilket gör ESPAD till världens största studie om drogvanor bland skolungdomar.

Förutom att kunna göra jämförelser mellan länder finns ytterligare ett viktigt mål med projektet. Detta är att kunna följa utvecklingen inom länder men också att kunna jämföra trender mellan olika länder och regioner.

Läs mer om undersökningen på CAN

Länk till ESPAD

Espad i Sverige


SoRAD

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med uppgift att initiera och bedriva socialvetenskaplig forskning inom alkohol- och drogområdet. Här kan du läsa statistik och ta del av forskning om bland annat konsumtionsvanor, problem och normer.

Länk till SoRAD