Rikstäckande drogvaneundersökningar

Mariamottagningarna, storstadsrapport

I denna rapport beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjade
behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö
under år 2018 avseende användning av alkohol och narkotika,
uppväxtförhållanden samt hur de har det med skola och arbete, kriminalitet
och psykisk hälsa. Dessa uppgifter jämförs med tidigare års data
(2013-2017) för att belysa trender i de tre städerna. Rapporten
sammanställs årligen och utgör ett underlag för kunskaps- och
metodutveckling vid verksamheterna. Författare till rapporten är fil dr Mats
Anderberg och fil dr Mikael Dahlberg.

Indikatorrapport 2018

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2015

___________________________________________

Skolelevers drogvanor 2016: En av tio i nian röker

Andelen elever som röker cigaretter minskar. I årets undersökning var det tio procent i årskurs 9 som rökte. I år 2 på gymnasiet röker var fjärde elev (24 %), även det en kraftig nedgång. Det framgår av nya siffror från undersökningen Skolelevers drogvanor som presenteras vid ett seminarium i Almedalen idag. Det här går hand i hand med utvecklingen när det gäller alkoholkonsumtionen.

– Vi har sett stora minskningar både när det gäller alkoholkonsumtionen och rökning bland unga de senaste åren, säger Siri Thor, utredare vid CAN. Det finns anledning att tro att ungefär samma faktorer som påverkar utvecklingen för alkohol även gäller för rökning.

E-cigaretter vanligast bland rökare
Sedan 2014 ställs också frågor om e-cigaretter i undersökningen. Användningen har legat på i stort sett samma nivå alla tre åren, 19 procent i årskurs nio och drygt 20 procent i år 2 på gymnasiet har använt e-cigaretter senaste året.

E-cigarettanvändning är vanligare bland dem som röker vanliga cigaretter. 51 procent av rökarna i gymnasiet och 66 procent av rökarna i åk 9 uppger att de använt e-cigaretter senaste året. Bland icke-rökarna var motsvarande andel knappt 15 procent.

– Det verkar som att e-cigaretter främst används som ett komplement till vanliga cigaretter men att det finns en grupp som enbart använder e-cigaretter, säger Siri Thor.

Mer om undersökningen hittar du på CAN.se

 

Om undersökningen

Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. Sedan 1986 ansvarar CAN för undersökningarna, som utförs på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Även skolelever från gymnasiets årskurs 2 deltar i undersökningarna sedan 2004. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. Antalet analyserade formulär 2016 uppgick till 4 805 i årskurs 9 och till 4 059 i gymnasiets år 2.

Presentationen från seminariet kan laddas ner från  www.can.se, liksom tidigare års publikationer och tabeller. Rapporten ”Skolelevers drogvanor 2016” släpps den 9 december.

 

CAN Skolelevers drogvanor 2015, rikstäckande

Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 och i gymnasiets år 2 har sjunkit under 2000-talet. I årets undersökning svarade 40 % av pojkarna och 44 % av flickorna i årskurs 9 att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Motsvarande värden i gymnasiets år 2 var 73 respektive 76 %. I båda årskur-serna klassificeras alltså fler flickor som alkoholkonsumenter jämfört med pojkar.

Alltsedan början av 2000-talet har årskonsumtionen mätt i liter ren alkohol (100 %) varit nedåtgående bland pojkar i årskurs 9. Bland flickorna i samma årskurs började nedgången några år senare. I årets undersökning uppmättes pojkarnas konsumtion till 1,6 liter och flickornas till 1,1 liter. I gymnasiets år 2 har nivåerna sjunkit kraftigt sedan 2006. Bland pojkar i gymnasiet uppgick nivån till 3,6 liter ren alkohol 2015, vilket är en minskning jämfört med föregående år. Även bland flickorna i gymnasiets år 2 var nivån något lägre jämfört med 2014, närmare bestämt 2,6 liter. Andelen hög-, risk- och intensivkonsumenter av alkohol följer samma nedåtgående trend.

Eleverna tillfrågas om de upplevt olika problem i samband med att ha druckit alkohol. Med hjälp av ett index över den sammanlagda problembördan framgår att denna minskat sedan år 2000 i årskurs 9 respektive 2004 i gymnasiets år 2. Det oftast uppgivna problemet i både årskurs 9 och gymnasiets år 2 var att ha förstört saker eller kläder.

Skolundersökningens tobaksdata pekar på kraftigt minskad tobakskonsumtion bland niondeklassare under 2000-talet. Minskningen gäller såväl den mer frekventa (dagliga eller nästan dagliga) användningen av cigaretter och snus som användning över huvud taget. Liksom i tidigare undersökningar, var det i årets undersökning fler flickor än pojkar som rökte, medan pojkarna å andra sidan snusade i större utsträckning. I gymnasiet har pojkarnas totala tobakskonsumtion fluktuerat medan flickornas minskat. Precis som bland de yngre eleverna var rökning vanligare bland flickor medan snusning var vanligare bland pojkar.

Sedan 2014 efterfrågades även användning av e-cigaretter. Jämfört med föregående års undersökning har det skett en viss ökning i andelen som provat e-cigaretter. I årets undersökning svarade 30 % av pojkarna och 23 % av flickorna i årskurs 9 att de någon gång använt e-cigaretter. Motsvarande siffror för gymnasiet var 36 respektive 26 %.

Vad gäller vattenpipa svarade drygt en femtedel av eleverna i årskurs 9 och omkring 40 % av gymnasieeleverna att de någon gång rökt vattenpipa.

Sedan mitten av 1990-talet har andelen i årskurs 9 som svarat att de någon gång använt narkotika varierat mellan 5–10 %. År 2015 uppgav runt 6 % av eleverna detta. I gymnasiet ökade andelen som uppgivit livstidsprevalens av narkotika fram till 2010, men därefter har nivån planat ut och i årets undersökning sjönk den något och 15 % av gymnasieeleverna svarade att de någon gång använt narkotika. I gymnasiet var nivåerna därmed mer än dubbelt så höga jämfört med årskurs 9. Det var vanligare att pojkar uppgav narkotikaerfarenhet jämfört med flickor, i synnerhet vad gäller mera omfattande narkotikaanvändning.

De senaste tre åren har eleverna fått besvara frågor om så kallade nätdroger. Jämfört med tidigare år har det skett en minskning i båda årskurserna. Totalt sett var det i år knappt 2 % i årskurs 9 och 3 % i gymnasiets år 2 som svarade att de någon gång använt en nätdrog. Spice eller liknande rökmixar var den vanligaste preparatgruppen.

Erfarenhet av sniffning/boffning uppgavs av 3–4 % bland både niondeklassare och gymnasieelever i 2015 års undersökning. En möjlig förklaring till de liknande prevalenserna i årskurs 9 och gymnasiet är att få elever debuterar med sniffning/boffning efter högstadiet.

Vad det gäller dopning har erfarenheten av anabola androgena steroider (AAS) legat på en relativt konstant och låg nivå de senaste 20 åren i årskurs 9 och sedan 2004 i gymnasiets år 2. År 2015 svarade någon procent eller färre att de använt AAS de senaste 12 månaderna.

I formuläret ingår frågor kring icke-läkarföreskriven användning av narkotikaklassade läkemedel såsom sömn-/lugnande medel. Sammanfattningsvis kan sägas att sådan användning ökade något fram till 2000-talet. Sedan dess har nivån legat ganska stabil och omkring 3 % av eleverna i årskurs 9 uppgav att de använt sömnmedel eller lugnande läkemedel utan recept sedan 2004. Bland gymnasieeleverna har nivåerna i regel varit något högre och legat runt 4 %. I årets undersökning infördes en ny fråga kring användning av receptbelagda smärtstillande läkemedel utan läkarordination. I årskurs 9 var det cirka 4 % av eleverna som uppgav att de någon gång använt receptbelagda smärtstillande läkemedel utan läkares förskrivning. I gymnasiets år 2 var det något högre andel, omkring 6 %. Lägger man samman livstidsanvändning av de båda läke-medelstyperna (sömn/lugnande medel och/eller smärtstillande) framkommer att det var en förhållandevis liten andel som svarat att de använt båda typerna av icke förskrivna läkemedel. I årskurs 9 uppgår den totala andelen som uppgett någon av läkemedelstyperna till nästan 6 %. I gymnasiets år 2 var motsvarande siffra 8 %.

Nytt för i år är även att vi redovisar resultaten från frågan om viktminskningspreparat som ställdes första gången 2014. I årskurs 9 var det i 2015 års undersökning 1 % av pojkarna och uppemot 3 % av flickorna som uppgav att de någon gång använt ett viktminskningspreparat. Bland elever i gymnasiets år 2 var motsvarande värden 3 % bland pojkarna respektive 5 % bland flickorna. I en separat fråga tillfrågas eleverna vilken typ av viktminskningspreparat de använt. Det som framkommer i detta öppna svarsalternativ är att det främst rör sig om olika typer av kosttillskott.

I enkäten får eleverna svara på frågor om spelande om pengar. I både nian och gymnasiet tenderar andelen som spelat under de senaste 12 månaderna att minska under perioden 2012–2015. I årskurs 9 svarade 22 % av pojkarna och 9 % av flickorna att de hade spelat om pengar under de senaste 12 månaderna. Gymnasieflickorna låg på ungefär samma nivå som de yngre flickorna (8 %), medan gymnasiepojkarna låg betydligt högre, 30 % svarade att de hade spelat om pengar under det senaste året.

I årets rapport bygger vi vidare på de regionala trender som redovisades 2013. Genomgången visade att, bland både pojkar och flickor i båda årskurserna, var erfarenheten av alkohol, tobak och narkotika vanligare i Skåne jämfört med övriga regioner. Undantaget var daglig snusning som i de flesta fall var vanligare bland skolungdomar i Norra Sverige. De sex regionerna följde i stort

samma trender och visade på det hela taget resultat som går i linje med medelvärdet för riket. De simultana förändringarna, om än på lite olika nivåer, visar att det finns en homogenitet bland landets ungdomar.

 CAN.se
 

Om undersökningen

Sedan 1971 har dessa årliga undersökningar genomförts av skolungdomars drogvanor. Sedan 1986 ansvarar CAN för undersökningarna, som har utförts på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Sedan 2004 deltar även skolelever från gymnasiets år 2. Undersökningarna genomförs som frivilliga, anonyma individuella enkäter som fylls i gruppvis i klassrummen. Bortfall av klasser har analyserats och bedöms ha begränsad påverkan på undersökningens representativitet. För en mer detaljerad beskrivning av hur undersökningen går till hänvisas till Så görs CAN:s skolundersökning (Gripe 2013). Rapporten i sin helhet, tabeller och diagram kan laddas ner från www.can.se.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.

 

__________________________________________________________________________________________________________________