Att motivera och stödja föräldrar att vara restriktiva när det gäller ungdomar och tobak, alkohol och narkotika är en hörnsten i det preventiva arbetet. Effekt är exempel på en metod som ger stöd till föräldrar i att bli mer restriktiva.

Effekt (hette tidigare Örebro Preventionsprogram, ÖPP) är en föräldramötesmetod som syftar till att förebygga tidig ANT-debut (alkohol, narkotika, tobaka) och minskat berusningsdrickande. Om föräldrar aktivt tar ställning mot att deras barn dricker alkohol och stödjer varandra i att sätta gränser, minskar ungdomars drickande.
Effekt har utvecklats av utvecklingspsykologiforskarna Koutakis & Stattin vid Örebro universitet och metoden har utvärderats med goda resultat. Metoden är kostnadseffektiv och enkel att använda och har spridits både i Sverige och i andra länder. Den har också visat sig vara effektiv när det gäller att förebygga normbrytande beteenden som skolk, snatteri och skadegörelse.

Programmet består av korta föräldraträffar (15–20 minuter) en gång per termin i anslutning till ordinarie föräldramöten under skolår 6–9. Föräldrarna får kunskap om hur man pratar om alkohol med sina barn. Det har stor betydelse för ungdomarnas alkoholvanor att föräldrarna markerar för sina barn att det inte är okej att dricka när man är tonåring. Föräldrarna uppmanas att diskutera med varandra och göra överenskommelser inom föräldragruppen när det gäller regler och normer kring tobak, alkohol och narkotika. Föräldrar bildar nätverk och börjar samarbeta.
Förklaringen till att programmet är verksamt är att föräldrarna stärks att bli tydligare i sitt föräldraskap. Det ger i sin tur effekter på barnens beteende. Forskning har visat att ungdomar som växer upp i hem där det råder en tillåtande attityd till ungdomsdrickande, dricker mer och löper större risk att drabbas av alkoholrelaterade problem under ungdomsåren.

Utbildning på Social utveckling

Inom Social utveckling anordnar vi en två dagars – utbildning i Effekt. Utbildningen riktar sig till personal som arbetar med ungdomar både inom grundskola, gymnasium eller annan ungdomsverksamhet, där man möter föräldrar. Under utbildningen får man ta del av den teoretiska bakgrunden till varför Effekt fungerar. Man får även argument för att framföra Effekt-budskapen samt träning i att presentera Effekt för föräldrar på föräldramöten.

Lästips Preventing underage alcohol drinking through working with parents Avhandling Koutakis, Nikolaus (Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete)