Göteborgs Stads internationella samarbeten i det drogförebyggande arbetet.

ECAD International
European Cities Against Drugs bildades 1994 på initiativ av Stockholms stad som en reaktion mot de krafter som med staden Frankfurt i spetsen dragit igång en rörelse för legalisering av narkotika. En resolution antogs som grund för det fortsatta arbetet och som stöd för FNs konventioner och resolutioner mot narkotikamissbruket. ECAD har i dag 251 medlemsstäder i 30 länder i Europa. I Sverige har 37 kommuner undertecknat Stockholmsresolutionen och därmed blivit medlemmar i ECAD.
 
 
 

Presentationer från ECAD Mayors conference 19-20 maj, Stockholm

Ecad

EU Drug Prevention & Treatment City Partnership (EULAC)

Göteborgs Stad fick i slutet av 2007 erbjudande om att medverka i Eulac-projektet, ett samverkansprojekt inom missbruksområdet, och där ingå i styrgruppen. Projektet bestod av 25 städer från Latinamerika och Karibien samt 19 städer inom EU. Större delen av projektet finansieras av EU-kommissionen och CICAD/OAS, Inter-American Drug Abuse Control Commission.

Ett övergripande mål var att genom ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte kunna förbättra behandlings- och rehabiliteringsinsatserna inom missbruksområdet.

Projektet är i sin tur uppdelat i tre delprojekt:

  1. Utveckla samverkan mellan myndigheter som ett medel att förbättra missbruksvården.
  2. Förbättra vård- och behandlingsinsatser i EU – och LAC-städerna genom erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande.
  3. Behandling som alternativ till fängelse för drogberoende personer som dömts för mindre allvarliga narkotikarelaterade brott.

 

Erfarenhetsutbyte mellan städer på båda sidor Atlanten har framför allt skett vid de tiotalet konferenser som arrangerats inom projektets ram. Utöver detta har det vuxit fram konstellationer av deltagarstäder som har specifika frågor och problem gemensamt. Från Göteborg har förutom kommunen, också representanter för beroendesjukvården, kriminalvården och åklagarmyndigheten deltagit i projektet.

Vid den avslutningskonferens som hölls i Coimbra, Portugal, hösten 2010, undertecknades en viljeförklaring av ett 30-tal borgmästare och vice borgmästare. Dessa uttryckte en önskan om en fortsättning av projektet samt att det skulle ledas/administreras av Göteborg.

Uppstarten av denna projektets andra fas skedde genom den konferens som arrangerades i Göteborg, våren 2013.

Konferens i Salta, Argentina, oktober 2014

Som en fortsättning på fas två av projektet arrangerades den andra konferensen i staden Salta i Argentina. Social resursförvaltning representerades av två politiker och tre tjänstemän. Dessutom medverkade en representant för sjukvårdens Beroendeklinik i Göteborg.