Trestad2 är ett storstadsgemensamt projekt som under år 2012 – 2015 arbetat för att minska cannabis bland unga. Syftet har varit att motverka den höga cannabisanvändningen i storstäderna och en liberal attityd till cannabis. Insatser har genomförts för att stärka och utveckla både det drogförebyggande och det rehabiliterande arbetet. I Trestad2 ingår ett antal delprojekt inom förebyggande arbete, kompetenshöjande insatser bland dem som arbetar med unga och inom vård- och behandlingsområdet.  Projektet har finansierats av socialdepartementet och utvärderats av forskare.  I Göteborg har Trestad2 varit organiserat hos Kunskapskällar’n inom Social utveckling. Nedan hittar du rapporter med resultat från Trestad2 under 2015.

Vid starten av Trestad2 gjordes i Göteborg en kartläggning av cannabisanvändande bland unga i form av en rapport Cannabis och unga i Göteborg. I denna finns förutom resultat från drogvaneundersökningar bland skolelever, uppgifter från MiniMaria om unga vuxna och om vuxna från folkhälsoenkäter. Här ges också en analys av samband mellan bakomliggande risk- och skyddsfaktorer och cannabisanvändande.

Stockholm, Göteborg och Malmö har tillsammans drivit ett delprojekt som rör sambandet mellan tobak och cannabis. I årskurs 4 – 6 har föräldrar fått information som ska stärka dem att vara restriktiva mot att barnen börjar röka tobak. Även eleverna har fått lektioner som ska hjälpa dem att avstå från att börja röka.

Utbildning om cannabis och dess skadeverkningar har anordnats för många olika yrkesgrupper som möter ungdomar i sitt arbete, exempelvis fritidsledare, socialsekreterare, ungdomsmottagningarnas personal, elevhälsopersonal och polis.  
I vissa stadsdelar har ett mer genomgripande arbete mot cannabis skett, till exempel har SDF Majorna-Linné skapat en 10-årsplan för sitt arbete mot cannabis.

På Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö är det två tredjedelar bland ungdomarna som söker hjälp som uppger att det är cannabismissbruket som är problemet. Mottagningarna har genom Trestad2 fått möjlighet att metodutveckla sitt arbete. Med forskarhjälp har man tagit fram nya instrument för uppföljning (UngDOK).  På MiniMaria Göteborg startade cannabisutbildning för föräldrar, vilken är mycket efterfrågad. En studie om specifikt flickor som använt cannabis genomfördes och om denna kan man läsa i Tjejer och cannabis.

På Behandlingsgruppen för drogproblem i Göteborg – öppenvård för vuxna har en omfattande studie som rör både behandlare och klienters perspektiv på behandlingen genomförts med hjälp av forskare. På samma mottagningar har stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem följts upp av forskare.

_______________________

Trestad2, rapporter

Alla rapporterna läser du här

 

___________________

 

Filmade föreläsningar   

Hälso- och sociala effekter av cannabis – konferens i Göteborg den 1 november 2016

 

Sju föreläsningar under Förebygg-nu-konferensen den 12 november 2015 med redovisning från delprojekt i Trestad2/ Göteborg

Exempel på förebyggande strategier i Trestad2 med Maria Martini
Tioårsplan mot cannabis i Majorna-Linné med Carolina Lodeiro och Anna Luther

UngDOK- en intervjumetod för ungdomar med missbruksproblem med Mikael Dahlberg
Mini Marias föräldrautbildning i cannabiskunskap med Maribel Basualdo Raneskog
Tjejer och Cannabis med Mattias Gullberg

Utvärdering på Behandlingsgruppen för drogproblem med Russell Turner
Stödgrupp för anhöriga med Anette Skårner, Christina Wall och Agneta Bergsten

 


2016 års föräldrabroschyr

Foraldrabroschyr_2016_tryckFöräldrabroschyr 2016

 

 

 

 

 

I maj 2015 skickades drygt 12 500 broschyrer, med information om cannabis, ut till tonårsföräldrar i Göteborg. Foraldrabroschyr_2015            

Föräldrabroschyr 2015

 

 

 

 

Föräldrabroschyr 2014

Denna broschyren finns även översatt på olika språk: Cannabisbroschyr_Engelska Cannabisbroschyr_Turkiska Cannabisbroschyr_Somaliska Cannabisbroschyr_Arabiska Cannabisbroschyr_ Persiska


Bra länk Misstänker du att ditt barn röker cannabis? Tips på en bra sida är Cannabishjälpen Här får du som förälder hjälp och information.


OM CANNABIS Cannabis (hasch och marijuana) är den vanligaste drogen bland ungdomar. I senaste drogvaneundersökningen 2013 var det 7 % i grundskolans årskurs 9 som svarat att de använt cannabis. Motsvarande siffra år 2 på gymnasiet var 19 %. Detta ska jämföras med de som uppgett att de använt narkotika (cannabis inkluderat), 8 % i grundskolan och 21 % på gymnasiet. Så med andra ord är det cannabis som står för nästan allt narkotikaanvändande bland ungdomar. Cannabis är en olaglig drog som är narkotikaklassad i Sverige. Ändå är det många som ifrågasätter om det är farligt för hälsan att röka cannabis. Cannabis är en betydligt starkare drog idag än för 20-30 år sedan. Detta beror på att THC-halten har ökat då cannabis är mer förädlad. Genom ny forskning vet vi mer idag om cannabis påverkan på hjärnan. Cannabis angriper bland annat korttidsminnet, inlärningsförmågan och förmågan att reflektera över sig själv. Den kan ge ångest och panikkänslor. Kännetecken kan vara trötthet, slöhet, dåligt självförtroende, sömnproblem, glömska, likgiltighet, kraftiga humörsvängningar och försämrade skolresultat. Den som håller på länge med till exempel hasch blir apatisk och socialt avskärmad. Personen kan bli helt personlighetsförändrad och det visas också i forskningen att det finns ett samband med psykiska sjukdomar. Vill du veta mer om cannabis och dess skadeverkningar, läs Thomas Lundqvist skrift Om cannabis och påverkan 2012. www.droginfo.com


 

Här hittar du mer samlad forskning om:

Narkotika