Cannabis och unga i Göteborg är en unik kartläggning som visar att cannabis är den i särklass mest använda narkotikan. 22 procent av eleverna i gymnasiets år två har provat narkotika. Av dessa är det 95 procent som testat cannabis (eller 21 av 22). Rapporten ger en fördjupad analys av sambandet mellan olika risk- och skyddsfaktorer som föräldrars attityder, skoltrivsel, mobbning och cannabisanvändande.

 

I rapporten Cannabis och unga i Göteborg av Ulla Kungur, projektledare på Kunskapskällar´n, Social utveckling, ges för första gången en samlad bild av hur cannabisanvändandet ser ut för olika åldersgrupper. Enligt drogvaneundersökningen i Göteborg 2010 har 9 procent av eleverna i årskurs nio använt cannabis och 21 procent i gymnasiets år två. För gymnasieeleverna innebär detta en ökning med 4 procentenheter mellan 2007 och 2010. Siffran för narkotikaanvändande i sin helhet bland elever i gymnasiets år två är 22 procent.
Rapporten ger en fördjupad analys av sambandet mellan olika risk- och skyddsfaktorer som föräldrars attityder, skoltrivsel, mobbning och cannabisanvändande. Bland annat kan man se att de ungdomar som röker cannabis oftare mobbar andra elever, skolkar och har sämre relation till sina föräldrar. Med ett ökat användande av cannabis visar undersökningen att upplevelsen av både individuella och sexuella problem ökar. Likaså ökar relations- och brottsrelaterade problem – de förstnämnda mest för flickor och de senare för pojkar.

 

Ulla Kungur, projektledare, Dario Espiga, kommunalråd, Marie Larsson, verksamhetschef presenterar rapporten på Världskulturmuseet

 

– Är det något speciellt i rapporten som förvånar dig, Ulla Kungur? – Det är anmärkningsvärt att de ungdomar som uppgett att de använt cannabis en enda gång, i så mycket större omfattning upplever olika problem, jämfört med dem som aldrig använt cannabis. Att så stor del av de som använt narkotika utgörs av cannabisanvändare.

– Varför är cannabis så populärt bland ungdomarna, tror du? – Drogen anses harmlös och är lätt att få tag på till en låg kostnad. Ett gram hasch kostar mellan 60 och 125 kronor. Den cannabis som används idag är dock mer förädlad, vilket gör att den har mycket högre THC-halt och är mer beroendeframkallande än tidigare.

I de centrala stadsdelarna i Göteborg har flest ungdomar provat att röka cannabis och här finns också den högsta andelen som använt drogen bland föräldrarna. Andelen med cannabiserfarenhet är nästan dubbelt så stor i dessa stadsdelar, jämfört med flera andra stadsdelar. Uppgifterna är insamlade från drogvaneundersökningar, folkhälsoenkäter och Mini-Mariamottagningarnas dokumentationssystem. 1 255 ungdomar har varit inskrivna på Mini-Mariamottagningarna i Göteborg under 2010 och 2011. För två tredjedelar av dessa är cannabis den primära drogen, den drog som är främsta anledningen till att man söker vård. En klar majoritet av dem som söker vård är pojkar. Pojkar använder mer cannabis än flickor men flickor har fler missbruksrelaterade problem.

 

Om Trestad2
Allt fler ungdomar i Sveriges storstäder röker cannabis. Under 2012-2014 genomför därför Stockholm, Göteborg och Malmö en satsning under namnet Trestad2. Målet är att minska cannabisanvändandet bland unga under 25 år. Tisdagen den 23 oktober 2012 var det Kickoff på Världskulturmuseet för Trestad2 i Göteborg. Som ett led och i samband med detta släpptes rapporten Cannabis och unga i Göteborg. I Trestad2 kommer arbetet att inriktas på förebyggande arbete, tidig upptäckt och vård och behandling. Projektet genomförs med stöd från Socialdepartementet inom ramen för den nationella ANDT-strategin (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak). Cannabis är en starkt beroendeskapande drog som kan innebära allvarliga skador, särskilt för ungdomar som fortfarande utvecklas. Ett upprepat cannabisbruk kan orsaka flera olika psykiska problem och skador som exempelvis schizofreni. Halten av THC, den verksamma beståndsdelen i cannabis, har dessutom ökat genom förädling. Senast visas i en stor studie från Nya Zeeland, vilka allvarliga konsekvenser cannabis har när det gäller hjärnans utveckling och intellektuell förmåga.

 

 

Text/bild: Kia Benroth

 

Sammanfattning av rapporten

 

Storstädernas situation
Drogtrender startar ofta i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. Här finns också flest personer med en beroendeproblematik och tillgången till narkotika är stor. I de tre storstäderna har andelen som använt narkotika länge legat över genomsnittet i Sverige. Enligt de drogvaneundersökningar som genomförs i storstäderna har det visat sig att denna utveckling handlar om ett mer omfattande cannabisanvändande, främst bland pojkar. På grund av storstädernas situation görs under tre år en satsning mot cannabis kallad Trestad2. Rapporten Cannabis och unga i Göteborg behandlar situationen i Göteborg.

 

Cannabisanvändande bland unga i Göteborg
Enligt Göteborgs drogvaneundersökning 2010 har 9 procent av eleverna i årskurs nio använt cannabis och 21 procent av eleverna i gymnasiets år två. Särskilt bland gymnasieeleverna innebär detta en ökning under de senaste åren. Cannabis är den absolut vanligaste drogen bland ungdomar och det är den första drog man provar. Pojkar använder cannabis i något större utsträckning än flickor. Även bland de ungdomar eller unga vuxna som söker vård på Mini-Maria Göteborg, liksom den yngre åldersgruppen i kartläggningen av tungt narkotikamissbruk, är cannabis den klart dominerande drogen.

 

Skillnad mellan stadsdelarna
Det finns stora skillnader mellan stadsdelarna i Göteborg och det är framför allt i de centrala stadsdelarna som användandet av cannabis är utbrett. Andelen ungdomar med cannabiserfarenhet är nästan dubbelt så stor i dessa stadsdelar, jämfört med flera andra. I allmänhet får eleverna tag i cannabis via en kompis eller en bekant. Även om många har haft möjlighet att pröva cannabis, har de allra flesta trots allt inte gjort det. Föräldragenerationens cannabisanvändande samvarierar till viss del med ungdomarnas, men användandet skiljer sig också mellan de olika stadsdelarna.

 

Mer tillåtande synsätt på cannabis
Att cannabis är den så tydligt dominerande sortens narkotika bland de yngre indikerar att inställningen till cannabis har förändrats – många ungdomar uppfattar den som en harmlös drog. Andra länders mer liberala syn på cannabis och krafter för att legalisera drogen påverkar oss i Sverige.

 

Betydelsen av risk- och skyddsfaktorer
Samvariationen mellan cannabisanvändande och olika risk- och skyddsfaktorer, som till exempel föräldrarnas och skolans betydelse, framgår av svaren i drogvaneundersökningen. Risk- och skyddsfaktorerna har betydelse för att man ska kunna utveckla det förebyggande arbetet. Dessa faktorer kan delas in i olika områden; individen, familjen, skolan, fritiden/kamrater och närområdet.

 

Risk- och skyddsfaktorer för individen
Med ett ökat användande av cannabis ökar också relations- och brottsrelaterade problem liksom individuella och sexuella problem. Redan efter att ha testat cannabis en gång, tycks det finnas en stor skillnad när det gäller upplevelsen av att ha problem, även om andra faktorer också kan inverka. De som har använt cannabis har i betydligt större utsträckning haft kontakt med socialtjänst, ungdomsmottagning och polis, jämfört med dem som inte använt cannabis. De som har använt cannabis har också i betydligt högre grad använt andra berusningsmedel, till exempel druckit sig berusade på alkohol, sniffat och använt annan narkotika än cannabis. Ungdomar som startar tidigt med tobak och alkohol löper en ökad risk för att utveckla drogberoende. Samtidigt är kunskapen om riskerna med cannabis mindre hos dem som använder cannabis.

 

Föräldrarnas betydelse
Familjens och föräldrarnas betydelse för barn och ungdomar har undersökts i samvariationen mellan cannabisanvändande och faktorer som påverkar anknytningen i familjen. Bland dem som använt cannabis är färre nöjda med förhållandet till familjen och upplever att de får mindre positiv uppmärksamhet från föräldrarna. Likaså är det bland användarna färre som upplever att de gör saker tillsammans i familjen och att de kan vända sig till föräldrarna med något problem. Bland de unga som använt cannabis är det fler föräldrar som har mindre kunskap om ungdomarnas fritid och kamratrelationer. Ett samband finns också mellan cannabisanvändande och det faktum att föräldrarna har en tillåtande inställning till att ungdomarna använder tobak och alkohol.

 

Skolan
En övervägande majoritet av eleverna trivs i skolan, men det framträder trots allt en relativt stor skillnad mellan dem som använt cannabis och icke-användarna. Vid användning av cannabis minskar trivseln och ökar skolket. Även i skolan är det viktigt att känna att man får uppmärksamhet för sina positiva handlingar, vilket upplevs i mindre utsträckning av dem som använt cannabis. Det finns en tydlig koppling mellan att mobba andra och att ha använt cannabis, särskilt bland pojkar.

 

Fritiden/kamrater
Det finns ett tydligt samband mellan cannabisanvändande och umgänge med vänner som har ett antisocialt beteende och som till exempel använder droger och begår brott.

 

Närmiljön
Det bostadsområde som man växer upp i har stor betydelse. Bland cannabisanvändarna vill en större andel flytta från sitt bostadsområde, jämfört med icke-användarna. Bland dem som använt cannabis är det också fler som tycker att det förekommer vandalism och som anser att det finns många berusade i området. Det finns en samvariation mellan cannabisanvändande och att elever har bytt bostad och skola många gånger.