Projekt Trestad2- storstädernas satsning mot cannabis

Trestad2, slutrapporter

Slutrapport Trestad2 delA

Slutrapport Trestad2 delB

________________________________________

Trestad2, spridningskonferens 150529, dokumentation

Dokumentation

________________________________________

Trestad2, spridningskonferens 150506, presentationer

Introduktion om Trestad2, Ulla Kungur

Att bedriva missbruksvård för unga i samverkan, Ulf Sammels och Kerstin Nordin

Föräldrautbildningar på Mini-Maria, Maribel Basualdo-Raneskog

Kunskapsbaserad vård för ungdomar med missbruksproblem, Mikael Dahlberg och Mats Anderberg

Riktade föräldragrupper Mini-Maria, Mattias Gullberg och Ingegerd Nilsson

Tjejer och Cannabis, Mattias Gullberg

Trestad2 stödgrupp för anhöriga, Agneta Bergsten och Christina Wall

________________________________________

hjalpsamhet_webb HJÄLPSAMHET

– föräldrars upplevelse av hjälpsamma professionella relationer när deras barn använder droger

Vad upplever då föräldrar som har haft kontakt med samhällets stödinsatser som hjälpsamt? Studien fördjupar sig i den frågan och ger plats för föräldrars röster. Studien vill bidra till kunskapsutvecklingen gällande föräldrars situation när deras barn missbrukar alkohol/narkotika.

Mattias Gullberg, 2016

Hjälpsamhet

________________________________________

 

vem_ar_jag_utan_cannabis ”Vem är jag utan cannabis?”

En studie om behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser

Denna rapport handlar om öppenvårdsbehandling för vuxna med bekymmer kring sin användning av cannabis. Vilka är då de som söker sig till behandling mer exakt? Vad bekymrade dem, hur uppfattade de att det är att genomgå behandling, och vad blev utfallet? Det här är slutrapporten från en treårig studie av Behandlingsgruppen för drogproblem i Göteborg (hädanefter kallad ”Behandlingsgruppen”). Studien är också ett delprojekt inom ett nationellt projekt – Trestad2 – vilket är en satsning inom cannabisområdet i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Russell Turner och Torbjörn Forkby, 2015
FoU i Väst, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n

Läs rapporten

________________________________________

Standing up, framsidaStanding up!

Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem

Det här är en rapport om en stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem. Det empiriska underlaget för studien utgörs av två stödgrupper för anhöriga, vilka genomfördes under hösten 2013 respektive våren 2014 vid Behandlingsgruppen Centrum-Väster, Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad. Detta skedde i samarbete med Kunskapskällar´n vid samma förvaltning. Gruppverksamheten var organiserad som ett delprojekt inom det så kallade Trestad2; en satsning på insatser för att motverka cannabisbruk bland unga, som socialdepartementet finansierat i Stockholm, Göteborg och Malmö mellan åren 2012-14.

Björn Andersson, Anette Skårner
Göteborgs Universitet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

Läs rapporten

________________________________________

tjejer_och_cannabis_Gullberg Tjejer och cannabis

– eller en oväntat lång semester!

Det här är en studie om unga tjejer som har rökt mycket cannabis och som deltagit i behandlande insatser organiserade av det offentliga samhället. Tjejerna som medverkar har stor erfarenhet av alla aspekter kring cannabisrökning. Studien handlar om hur deras liv utvecklades under den period som de rökte cannabis och hur tillvaron kom att utveckla sig när de slutat röka cannabis. Förhoppningen som varit drivande i projektet är att utveckla kunskap som i första hand skall komma professionella inom yrken som möter ungdomar i sitt dagliga värv till del och att personer med liknande erfarenheter som tjejerna i studien eller närstående till unga tjejer skall få ta del av andras erfarenheter.

Mattias Gullberg
Västra Götalandsregionen, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

Läs rapporten

________________________________________

Uppföljning-Mariamottagningarna Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i
Stockholm, Göteborg och Malmö

Denna rapport beskriver och diskuterar en modell för lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektet har bedrivits inom ramen för den nationella satsningen mot ungdomars ökade användning av cannabis – Trestad2. Forsknings- och utvecklingsprojektet har utförts gemensamt av nämnda verksamheter och forskare. Syftet har varit att utveckla och implementera en modell för kontinuerlig uppföljning av Maria-mottagningarnas behandlingsresultat. Utvecklingen och implementering av modellen har skett i nära samarbete mellan praktiker och forskare utifrån en sammanvägning av forskningsmässiga, metodologiska och kliniskt betydelsefulla utgångspunkter. Under perioden 2013-12-01 – 2014-08-31 har mottagningarna genomfört uppföljningar med intervjumetoden UngDOK. Totalt var det 578 ungdomar som var aktuella för uppföljning, av dessa blev sammantaget 167 ungdomar (29 procent) föremål för intervjuer tre månader efter avslutad behandling.

Linnéuniversitetet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

Läs rapporten

________________________________________

Behandlarens_perspektiv_Russell Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis:
Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser
Delrapport 1- Behandlares perspektiv: Metod och förhållningssätt

Hur ser öppenvårdsbehandling ut i praktiken för personer som använder cannabis? Vad kan man lära av behandlarnas erfarenheter för att förbättra vård och behandling? Kunskap om behandling i praktiken är en viktig del i ett evidensbaserat arbete. Det finns dock få studier som tillvaratar just denna typ av kunskap när det gäller behandling för personer som använder cannabis. Social resursförvaltning i Göteborgs Stad gav FoU i Väst/GR i uppdrag att genomföra en studie av den behandling för vuxna personer som använder cannabis som Behandlingsgruppen för drogproblem i Göteborg erbjuder. Studien är ett delprojekt i det nationella projektet Trestad2 och denna skrift är första delrapporten från studien. Rapporten riktar sig främst till personal som arbetar inom missbruksvården eller som ger stöd och behandling till personer som använder cannabis. Målet med rapporten är att presentera både en övergripande och en fördjupad bild av behandlingsarbetet.

Russell Turner, november 2014
FoU i Väst, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2014

Läs rapporten

________________________________________

Linneuniv_rapport_1 Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

– Ungdomar i öppenvård år 2013

Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö är en årlig rapport som ger möjlighet att följa trender i de tre storstäderna vad gäller droganvändning och psykosocial situation för de ungdomar som kommer till mottagningarna. Denna sammanfattande bild är viktig för ökad förståelse av ungdomarnas situation och deras alkohol- och narkotikaanvändande. Arbetet med att ta fram underlag och rapport har skett i nära samverkan mellan praktiker från Maria-mottagningarna och forskare från Linnéuniversitetet.

Metodutvecklingen på Maria-mottagningarna ingår i Trestad2, ett projekt mot cannabis i Stockholm, Göteborg och Malmö. Arbetet inom Trestad2 innefattar både förebyggande och rehabiliterande insatser på flera nivåer.

Linnéuniversitetet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2014

Läs rapporten

________________________________________

 

Röster från cannabisstudien

________________________________________

Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga?

CAN I denna rapport redovisas analyser av data från CANs årliga drogvaneundersökning bland skolelever i gymnasiets år 2. Gruppen elever som använt cannabis frekvent (minst 20 gånger) jämförs med samtliga svarande elever, övriga cannabisanvändare (< 20 ggr), högkonsumenter av alkohol och regelbundna rökare. Data avser åren avser 2012 och 2013, vilka slagits samman till ett större material bestående av drygt 8 000 ifyllda enkäter.

Läs mer

________________________________________

Cannabisanvändning bland ungdomar En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention av Torbjörn Forkby, Solveig Olausson, Russell Turner
Läs rapporten

________________________________________

dvu13Drogvaneundersökningen i Göteborg 

Göteborgs Stad genomför vart tredje år i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en enkätundersökning kring drogvanor bland samtliga elever i årskurs 9 och gymnasiet år 2. 

Läs mer

________________________________________

Cannabisrapport_smallKunskapskällar´n- Cannabis och unga i Göteborg
Rapporten Cannabis och unga i Göteborg från 2012 innehåller en kartläggning av cannabisanvändandet bland unga. Data har hämtats från drogvaneundersökningar, MiniMariorna och folkhälsoenkäter. Här görs även en analys av samband mellan bakomliggande risk- och skyddsfaktorer och cannabisanvändande.
Vill Du ha en presentation i din stadsdel, till exempel på arbetsplatsträff eller liknande, kontakta Ulla Kungur tel 031 – 367 93 26.

Ladda ner rapporten här

 

_____________________________________

Filmade föreläsningar Regional mobilisering mot cannabis i Västra Götaland Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012
Tjejer om cannabis – Mattias Gullberg, MiniMaria Hisingen HAP – Karin Patriksson, Kunskapskällar´n, Göteborgs Stad Kort fakta om cannabis Karin Patriksson, Kunskapskällar´n, Göteborgs Stad Avslutning och hur går vi vidare i Västra Götaland? – Claudia Fahlke och Lennart Rådenmark Familjearbete med ungdomar som använder droger Att vara ung och röka cannabis – Claudia Fahlke, Psykolog Regeringens satsning mot cannabis – Maria Renström, Socialdepartementet Cannabisanvändningen i Sverige och övriga Europa – Ulf Guttormsson, CAN Cannabis – politik och retorik, Anette Skårner, Gbgs Universitet Tjejer om cannabis   Mattias Gullberg, MiniMaria Hisingen, Göteborgs Stad
Tidiga insatser vid cannabismissbruk Russel Turner, FoU i Väst:GR
Polisens insatser mot cannabis   Tony Olsson, områdespolisen i Biskopsgården
Lokal kunskap för mobilisering – FoU-cirkel  – Björn Andersson & Lolo Lebedinski’

________________________________________

Om cannabis och påverkan av Thomas Lundqvist
Läs mer

________________________________________

ECNN (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk)- årsrapport 2011 Bruket av cannabis och kokain har slutat öka under det senaste året. De så kallade nätdrogerna utgör däremot ett växande problem. Det visar Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) i denna årsrapport.
Läs mer

________________________________________

ESPAD – Den europeiska skolundersökningen 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har under lång tid genomfört enkätundersökningar om drogvanor bland svenska skolelever. Sedan 1995 genomförs under CANs ledning sådana undersökningar även på Europeisk nivå. Studien kallas ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) och genomförs vart fjärde år. Huvudsyftet med ESPAD-projektet är att skaffa fram jämförbara data på europeiska skolungdomars drogvanor. För jämförbarhetens skull är undersökningarna i hög grad standardiserade vad gäller frågeformulär, undersökningstillfälle, enkätsituationens utformning och behandlingen av den insamlade datan. Precis som i Sverige besvaras formuläret i klassrummen under skrivningsliknande former. Målgruppen är 15–16-åriga skolelever, motsvarande årskurs nio 9 Sverige. Normalt deltar cirka 100 000 elever, vilket gör ESPAD till världens största studie om drogvanor bland skolungdomar.

Förutom att kunna göra jämförelser mellan länder finns ytterligare ett viktigt mål med projektet. Detta är att kunna följa utvecklingen inom länder men också att kunna jämföra trender mellan olika länder och regioner.

Länk till ESPAD

________________________________________