–  En kartläggning inom Göteborgs Stad

Färre personer med tungt narkotikamissbruk i Göteborg är helt bostadslösa och injiceringsmissbruket minskar. Användningen av amfetamin har minskat, men samtidigt ökar missbruket av cannabis och heroin och andra opiater. Det visar en kartläggning som Göteborgs Stad utfört.

Göteborgs Stad har kartlagt det tunga narkotikamissbruket inom stadens verksamheter. Syftet har varit att få en bild av hur missbruket ser ut bland de personer som stadens anställda möter och att få ett underlag för stadens planerings- och utvecklingsarbete inom missbruksområdet. Tungt Narkotikamissbruk Göteborg 2017 rapport   TNG 2017 Teknisk rapport

I kartläggningen presenteras uppgifter om vilka droger personerna använder, om de har en pågående vård- eller behandlingskontakt och hur deras sociala situation ser ut. Uppgifterna har hämtats in från personal inom socialtjänst, kommunala boenden och öppenvårds­verksamheter. Senaste kartläggningen av tungt narkotikamissbruk i Göteborg ge­nomfördes 2011.

Läs artikel i Vårt Göteborg

P4

GP

Halvdagsseminarium om Tungt narkotikamissbruk 2017 – En kartläggning inom Göteborgs Stad

Den 13 november arrangerades ett halvdagsseminarium på Folkets Hus i Göteborg med fokus på Tungt narkotikamissbruk 2017 – En kartläggning inom Göteborgs Stad.

Inledningen hölls av Håkan Leifman, direktör och forskare hos CAN. Därefter presenterade Karin Patriksson resultaten från kartläggningen. Ove Lundgren höll en föreläsning om amfetamin som fortfarande är den vanligaste primära drogen i målgruppen i Göteborg. Linda Nilsson beskrev vad recovery är och hur det kan användas som förhållningssätt för bättre samverkan med och för målgruppen. Ann Karlsson avslutade eftermiddagen genom att beskriva hur resultaten kan utgöra en pusselbit i plan- och plattformsarbetet .

Bildspel från dagen

Håkan Leifman, Inledning

Karins Patriksson, Tungt narkotikamissbruk 2017 – En kartläggning inom Göteborgs Stad

Ove Lundgren, Amfetemin – Historik och nutid

Linda Nilsson, Recovery – Förhållningssätt för bättre samverkan med och för målgruppen

Ann Karlsson, Kartläggningen en pusselbit i plan och plattformsarbetet

 

Ansvarig för kartläggningen:

Karin Patriksson

T. 031-367 91 09

karin.patriksson@socialresurs.goteborg.se

 


Läs mer