Skolelevers drogvanor 2013Skolelevers drogvanor 2016 Sedan 2004 har Göteborgs Stad genomfört kartläggningar av skolelevers drogvanor. Frågor har ställts även på områden som skola, familj, fritid. Sedan 2007 genomförs undersökningen i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). undersökningar.

Fler drogvaneundersökningar hittar du här

____________________________________________

Tungt narkotikamissbruk 2017
 –  En kartläggning inom Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har kartlagt det tunga narkotikamissbruket inom stadens verksamheter. Syftet har varit att få en bild av hur missbruket ser ut bland de personer som stadens anställda möter och att få ett underlag för stadens planerings- och utvecklingsarbete inom missbruksområdet.

____________________________________________

Uppföljning-Mariamottagningarna

Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö
– Ungdomar i öppenvård

I denna rapportserie beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjar behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö avseende användning av alkohol och narkotika, uppväxtförhållanden samt hur de har det med skola och arbete, kriminalitet och psykisk hälsa. Dessa uppgifter jämförs med föregående år för att belysa trender i de tre städerna. Rapporten har sammanställts årligen sedan år 2013 och utgör ett underlag för kunskaps- och metodutveckling vid verksamheterna. Författare till rapporten är fil dr Mats Anderberg och fil dr Mikael Dahlberg.

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2014

Indikatorrapport 2013

____________________________________________

cannabisprogram-for-ungdomar-cpu-1

Cannabisprogram för ungdomar i praktiken (CPU)

I den här rapporten redovisas resultat från en pilotstudie på CPU (Cannabisprogram för ungdomar). CPU är ett program för ungdomar som har rökt cannabis mer eller mindre regelbundet en tid men inte i den omfattningen att de är i behov av HAP (Haschavvänjningsprogrammet) (mindre än 6 månaders regelbunden användning, tre gånger i veckan eller mer) eller är för unga för HAP (yngre än 18 år). Pilotstudiens huvudsyfte har varit att undersöka genomförbarheten av CPU i det kliniska arbetet på ett antal utvalda pilotenheter. Syftet har också varit att på enheterna beskriva problembilden vid programstart hos de ungdomar som deltar i programmet och även studera möjliga förändringar under programtiden.

Karin Patriksson, 2015

Läs rapporten

Läs mer på Cannabishjalpen

_____________________________________________

Standing up, framsidaStanding up!

Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem

Det här är en rapport om en stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem. Det empiriska underlaget för studien utgörs av två stödgrupper för anhöriga, vilka genomfördes under hösten 2013 respektive våren 2014 vid Behandlingsgruppen Centrum-Väster, Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad. Detta skedde i samarbete med Kunskapskällar´n vid samma förvaltning. Gruppverksamheten var organiserad som ett delprojekt inom det så kallade Trestad2; en satsning på insatser för att motverka cannabisbruk bland unga, som socialdepartementet finansierat i Stockholm, Göteborg och Malmö mellan åren 2012-14.

Björn Andersson, Anette Skårner
Göteborgs Universitet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar’n- 2015

Läs rapporten

_____________________________________________

tjejer_och_cannabis_Gullberg Tjejer och cannabis

– eller en oväntat lång semester!

Det här är en studie om unga tjejer som har rökt mycket cannabis och som deltagit i behandlande insatser organiserade av det offentliga samhället. Tjejerna som medverkar har stor erfarenhet av alla aspekter kring cannabisrökning. Studien handlar om hur deras liv utvecklades under den period som de rökte cannabis och hur tillvaron kom att utveckla sig när de slutat röka cannabis. Förhoppningen som varit drivande i projektet är att utveckla kunskap som i första hand skall komma professionella inom yrken som möter ungdomar i sitt dagliga värv till del och att personer med liknande erfarenheter som tjejerna i studien eller närstående till unga tjejer skall få ta del av andras erfarenheter.

Mattias Gullberg
Västra Götalandsregionen, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar’n- 2015

Läs rapporten

_____________________________________________

Uppföljning-Mariamottagningarna Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i
Stockholm, Göteborg och Malmö

Denna rapport beskriver och diskuterar en modell för lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektet har bedrivits inom ramen för den nationella satsningen mot ungdomars ökade användning av cannabis – Trestad2. Forsknings- och utvecklingsprojektet har utförts gemensamt av nämnda verksamheter och forskare. Syftet har varit att utveckla och implementera en modell för kontinuerlig uppföljning av Maria-mottagningarnas behandlingsresultat. Utvecklingen och implementering av modellen har skett i nära samarbete mellan praktiker och forskare utifrån en sammanvägning av forskningsmässiga, metodologiska och kliniskt betydelsefulla utgångspunkter. Under perioden 2013-12-01 – 2014-08-31 har mottagningarna genomfört uppföljningar med intervjumetoden UngDOK. Totalt var det 578 ungdomar som var aktuella för uppföljning, av dessa blev sammantaget 167 ungdomar (29 procent) föremål för intervjuer tre månader efter avslutad behandling.

Linnéuniversitetet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

Läs rapporten

_____________________________________________

Behandlarens_perspektiv_Russell Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis:
Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser
Delrapport 1- Behandlares perspektiv: Metod och förhållningssätt

Hur ser öppenvårdsbehandling ut i praktiken för personer som använder cannabis? Vad kan man lära av behandlarnas erfarenheter för att förbättra vård och behandling? Kunskap om behandling i praktiken är en viktig del i ett evidensbaserat arbete. Det finns dock få studier som tillvaratar just denna typ av kunskap när det gäller behandling för personer som använder cannabis. Social resursförvaltning i Göteborgs Stad gav FoU i Väst/GR i uppdrag att genomföra en studie av den behandling för vuxna personer som använder cannabis som Behandlingsgruppen för drogproblem i Göteborg erbjuder. Studien är ett delprojekt i det nationella projektet Trestad2 och denna skrift är första delrapporten från studien. Rapporten riktar sig främst till personal som arbetar inom missbruksvården eller som ger stöd och behandling till personer som använder cannabis. Målet med rapporten är att presentera både en övergripande och en fördjupad bild av behandlingsarbetet.

Russell Turner, november 2014
FoU i Väst, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2014

Läs rapporten

_____________________________________________

Linneuniv_rapport_1 Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

– Ungdomar i öppenvård år 2013

Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö är en årlig rapport som ger möjlighet att följa trender i de tre storstäderna vad gäller droganvändning och psykosocial situation för de ungdomar som kommer till mottagningarna. Denna sammanfattande bild är viktig för ökad förståelse av ungdomarnas situation och deras alkohol- och narkotikaanvändande. Arbetet med att ta fram underlag och rapport har skett i nära samverkan mellan praktiker från Maria-mottagningarna och forskare från Linnéuniversitetet.

Metodutvecklingen på Maria-mottagningarna ingår i Trestad2, ett projekt mot cannabis i Stockholm, Göteborg och Malmö. Arbetet inom Trestad2 innefattar både förebyggande och rehabiliterande insatser på flera nivåer.

Linnéuniversitetet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2014

Läs rapporten

_____________________________________________

Återfallspreventiva samtal 2014

Återfallsprevention är en kognitiv/pedagogisk metod med fokus på att höja medvetenheten om drogrelaterade tankars och känslors betydelse och vår förmåga att hantera dem. Att bygga ett hållbart och drogfritt liv är en process som tar tid.

Läs mer

_____________________________________________

Skolrapport baserad på Skolelevers drogvanor 2013

Denna skolrapport är tänkt att vara en komplettering till Skolelevers drogvanor 2013. Här ges en analys av några av de samband som finns mellan risk- och skyddsfaktorer inom skolområdet och riskbeteenden hos eleverna. Rapporten bygger på beräkningarna på elever som vårterminen 2013 gick i årskurs 9 i grundskolan och gymnasiets år 2 i kommunala och fristående skolor i Göteborg.

Läs mer

_____________________________________________

Göteborgs skolelevers drogvanor 2013

I mars 2013 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en enkätundersökning kring drogvanor bland samtliga elever i årskurs 9 och gymnasiet år 2.

Läs mer

_____________________________________________

Cannabis och unga i Göteborg 2012

Cannabis och unga i Göteborg är en unik kartläggning som visar att cannabis är den i särklass mest använda narkotikan. 22 procent av eleverna i gymnasiets år två har provat narkotika. Av dessa är det 95 procent som testat cannabis (eller 21 av 22).

Läs mer

_____________________________________________


Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011

En unik kartläggning av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg har gjorts på uppdrag av politikerna i Göteborgs Stad. Kartläggningen visar bland annat att 1708 personer befinner sig i tungt narkotikamissbruk och att nästan var tionde lever tillsammans med barn.
Läs mer

_____________________________________________