Skolelevers drogvanor 2013Drogvaneundersökningar bland unga
Sedan 2004 har Göteborgs Stad genomfört kartläggningar av skolelevers drogvanor. Frågor har ställts även på områden som skola, familj, fritid. Sedan 2007 genomförs undersökningen i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Här kan du hitta resultat från Skolelevers drogvanor 2016 och resultat från tidigare Göteborgsundersökningar. Här finns också länkar till nationella och till den internationella undersökningar.

______________________________

hjalpsamhet_webb HJÄLPSAMHET– föräldrars upplevelse av hjälpsamma professionella relationer när deras barn använder droger

Vad upplever då föräldrar som har haft kontakt med samhällets stödinsatser som hjälpsamt? Studien fördjupar sig i den frågan och ger plats för föräldrars röster. Studien vill bidra till kunskapsutvecklingen gällande föräldrars situation när deras barn missbrukar alkohol/narkotika.

Mattias Gullberg, 2016

Hjälpsamhet

_____________________________________________

 ”Vem är jag utan cannabis?”

En studie om behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser

Denna rapport handlar om öppenvårdsbehandling för vuxna med bekymmer kring sin användning av cannabis. Vilka är då de som söker sig till behandling mer exakt? Vad bekymrade dem, hur uppfattade de att det är att genomgå behandling, och vad blev utfallet? Det här är slutrapporten från en treårig studie av Behandlingsgruppen för drogproblem i Göteborg (hädanefter kallad ”Behandlingsgruppen”). Studien är också ett delprojekt inom ett nationellt projekt – Trestad2 – vilket är en satsning inom cannabisområdet i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Russell Turner och Torbjörn Forkby, 2015
FoU i Väst, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n

Läs rapporten

___________________________________________

Standing up, framsidaStanding up!

Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem Det här är en rapport om en stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem. Det empiriska underlaget för studien utgörs av två stödgrupper för anhöriga, vilka genomfördes under hösten 2013 respektive våren 2014 vid Behandlingsgruppen Centrum-Väster, Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad. Björn Andersson, Anette Skårner Göteborgs Universitet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015 Läs rapporten

____________________________________________

tjejer_och_cannabis_GullbergTjejer och cannabis

– eller en oväntat lång semester!

Det här är en studie om unga tjejer som har rökt mycket cannabis och som deltagit i behandlande insatser organiserade av det offentliga samhället. Tjejerna som medverkar har stor erfarenhet av alla aspekter kring cannabisrökning. Studien handlar om hur deras liv utvecklades under den period som de rökte cannabis och hur tillvaron kom att utveckla sig när de slutat röka cannabis.

Mattias Gullberg Västra Götalandsregionen, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015

Läs rapporten

________________________________________

Uppföljning-Mariamottagningarna Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Denna rapport beskriver och diskuterar en modell för lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektet har bedrivits inom ramen för den nationella satsningen mot ungdomars ökade användning av cannabis – Trestad2. . Linnéuniversitetet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2015 Läs rapporten

________________________________________

Behandlarens_perspektiv_Russell Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser Delrapport 1- Behandlares perspektiv: Metod och förhållningssätt Hur ser öppenvårdsbehandling ut i praktiken för personer som använder cannabis? Vad kan man lära av behandlarnas erfarenheter för att förbättra vård och behandling? Kunskap om behandling i praktiken är en viktig del i ett evidensbaserat arbete. Russell Turner, november 2014 FoU i Väst, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2014 Läs rapporten ____________________________

Föräldrar i missbruks och beroendevård

– en kartläggning av hur deras föräldraskap fungerar

CAN 2014 Läs rapporten här


Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

– en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd

CAN 2014

Läs rapporten här

_________________________________________

Linneuniv_rapport_1 Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö – Ungdomar i öppenvård år 2013 Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö är en årlig rapport som ger möjlighet att följa trender i de tre storstäderna vad gäller droganvändning och psykosocial situation för de ungdomar som kommer till mottagningarna. Denna sammanfattande bild är viktig för ökad förståelse av ungdomarnas situation och deras alkohol- och narkotikaanvändande. Linnéuniversitetet, Trestad2/Göteborg/Kunskapskällar´n- 2014 Läs rapporten ____________________________________

Kunskapsinventering av tidiga interventioner vid cannabisanvändning På uppdrag av Nationella Cannabisnätverket har Russel Turner, FoU i Väst, genomfört en kunskapsinventering av tidiga interventioner vid cannabisanvändning. Kunskapsinventeringen presenterar den senaste forskningen om verksamma metoder för ungdomar som rökt cannabis. Den redovisar också vilka metoder som är verksamma för de som befinner sig i riskzonen för och/eller har testat cannabis enstaka gånger. Läs rapporten

_________________________________________

Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga?

CAN I denna rapport redovisas analyser av data från CANs årliga drogvaneundersökning bland skolelever i gymnasiets år 2. Gruppen elever som använt cannabis frekvent (minst 20 gånger) jämförs med samtliga svarande elever, övriga cannabisanvändare (< 20 ggr), högkonsumenter av alkohol och regelbundna rökare. Data avser åren avser 2012 och 2013, vilka slagits samman till ett större material bestående av drygt 8 000 ifyllda enkäter. Läs mer

_____________________________________

Filmade föreläsningar Ta del av filmade föreläsningar från Förebygg.nu, konferensen i Göteborg den 13 -14 november 2013. Bland annat en föreläsning om den narkotikapolitiska debatten – nationellt och internationellt av Ove Lundgren från Kunskapskällar´n. Från konferensens andra dag finns 6 filmer från fokusspåret Cannabis – drogen som berör! Se filmerna här>> Ta del av filmade föreläsningar från konferensen Nu vet vi mer! – en nationell konferens om insatser mot cannabis den 28 -29 november 2013 i Stockholm. Se filmerna här>>

_______________________________________

Cannabisanvändning bland ungdomar En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention av Torbjörn Forkby, Solveig Olausson, Russell Turner Cannabis bland unga

_______________________________________

dvu13Drogvaneundersökningen i Göteborg 2013 I mars 2013 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en enkätundersökning kring drogvanor bland samtliga elever i årskurs 9 och gymnasiet år 2. Vill Du ha en presentation i din stadsdel, till exempel på arbetsplatsträff eller liknande, kontakta Ulla Kungur tel 031 – 367 93 26. Läs mer

______________________________________

Kartläggning av hur mottagningar i Nationella Cannabisnätverket arbetar med tidiga interventioner vid cannabis-användning Denna rapport bygger på en kartläggning som gjorts bland mottagningar i Nationella Cannabisnätverket. Syftet har varit att ta reda på hur man på dessa mottagningar arbetar med tidiga interventio-ner vid cannabisanvändning med målgruppen ungdomar/unga vuxna som har rökt cannabis men inte i den omfattningen att de bedöms vara i behov av HAP (Haschavvänjningsprogrammet) och/eller är för unga för HAP. Kartläggningen kommer tillsammans med en kunskapsinventering av tidiga inter-ventioner vid cannabisanvändning (Turner, 2013) utgöra kunskapsunderlag för framtagande av ett program för tidig intervention vid cannabisanvändning. Nationella cannabisnätverket i samarbete med Karin Patriksson, Kunskapskällar´n Läs mer

_____________________________________

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) – Skolelevers drogvanor 2013 Enkätundersökningar om svenska skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförs varje år i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet. Läs mer _____________________________________

Filmade föreläsningar Regional mobilisering mot cannabis i Västra Götaland Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 Tjejer om cannabis – Mattias Gullberg, MiniMaria Hisingen HAP – Karin Patriksson, Kunskapskällar´n, Göteborgs Stad Kort fakta om cannabis Karin Patriksson, Kunskapskällar´n, Göteborgs Stad Avslutning och hur går vi vidare i Västra Götaland? – Claudia Fahlke och Lennart Rådenmark Familjearbete med ungdomar som använder droger Att vara ung och röka cannabis – Claudia Fahlke, Psykolog Regeringens satsning mot cannabis – Maria Renström, Socialdepartementet Cannabisanvändningen i Sverige och övriga Europa – Ulf Guttormsson, CAN Cannabis – politik och retorik, Anette Skårner, Gbgs Universitet Tjejer om cannabis   Mattias Gullberg, MiniMaria Hisingen, Göteborgs Stad Tidiga insatser vid cannabismissbruk Russel Turner, FoU i Väst:GR Polisens insatser mot cannabis   Tony Olsson, områdespolisen i Biskopsgården Lokal kunskap för mobilisering – FoU-cirkel  – Björn Andersson & Lolo Lebedinski’ __________________________________

Om cannabis och påverkan av Thomas Lundqvist Läs mer

______________________________________

Kunskapskällar´n- Cannabis och unga i Göteborg Rapporten Cannabis och unga i Göteborg från 2012 innehåller en kartläggning av cannabisanvändandet bland unga. Data har hämtats från drogvaneundersökningar, MiniMariorna och folkhälsoenkäter. Här görs även en analys av samband mellan bakomliggande risk- och skyddsfaktorer och cannabisanvändande. Vill Du ha en presentation i din stadsdel, till exempel på arbetsplatsträff eller liknande, kontakta Ulla Kungur tel 031 – 367 93 26. Läs mer

___________________________________

ESPAD – Den europeiska skolundersökningen 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har under lång tid genomfört enkätundersökningar om drogvanor bland svenska skolelever. Sedan 1995 genomförs under CANs ledning sådana undersökningar även på Europeisk nivå. Studien kallas ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) och genomförs vart fjärde år. Huvudsyftet med ESPAD-projektet är att skaffa fram jämförbara data på europeiska skolungdomars drogvanor. För jämförbarhetens skull är undersökningarna i hög grad standardiserade vad gäller frågeformulär, undersökningstillfälle, enkätsituationens utformning och behandlingen av den insamlade datan. Precis som i Sverige besvaras formuläret i klassrummen under skrivningsliknande former. Målgruppen är 15–16-åriga skolelever, motsvarande årskurs nio 9 Sverige. Normalt deltar cirka 100 000 elever, vilket gör ESPAD till världens största studie om drogvanor bland skolungdomar.

Förutom att kunna göra jämförelser mellan länder finns ytterligare ett viktigt mål med projektet. Detta är att kunna följa utvecklingen inom länder men också att kunna jämföra trender mellan olika länder och regioner.

Läs mer om undersökningen på CAN

Länk till ESPAD

_______________________________________

Narkotikafri skola 3.0 – policy, åtgärder och drogtester i gymnaiseskolan.

   Staffan Hübinette, Gazal Amini, Fri Förlag 2012
    Finns i bokhandeln.

___________________________________

Adolescent alcohol use: Implications for prevention

   Inst för folkhälsovetenskap (2011)
   Danielsson, Anna-Karin

Länk till rapporten 

____________________________________
ECNN (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk)- årsrapport 2011 Bruket av cannabis och kokain har slutat öka under det senaste året. De så kallade nätdrogerna utgör däremot ett växande problem. Det visar Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) i denna årsrapport. Läs mer
___________________________________
CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) – Drogutvecklingen i Sverige 2011 Tobaksbruket sjunker också medan narkotikan visar på en mer bekymmersam utveckling, säger Håkan Leifman, direktör på CAN, i en kommentar till rapporten. Läs mer
____________________________________
CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) – Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988-2010 Tillsammans med statistik gällande tullens och polisens narkotikabeslag, liksom ytterligare uppgifter, analyseras prisinformationen i syfte att ge en bild av hur tillgängligheten av olika narkotikasorter utvecklats i Sverige. Läs mer
____________________________________
Kunskapskällarn – Skolelevers drogvanor 2010 I mars 2010 genomförde Göteborgs Stad, Kunskapskällar´n i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en enkätundersökning kring drogvanor bland samtliga elever i årskurs 9 och gymnasiet år 2, Göteborg. Läs mer och ladda ner
____________________________________
Preventing underage alcohol drinking through working with parents

   An evaluation is reported of an alcohol prevention program that targets parents in order to decrease drinking among 13-16 year-olds. The evaluation was performed in a quasi-experimental study with a matched control group and annual assessments, directed at youths and their parents independently, in a longitudinal intention-to-treat design.
   Doktorsavhandling, Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

Länk till rapporten


 

 

  Berusning på schemat

   Statens Folkhälsoinstitut (2010)
   Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkoika, dopning och tobak

Läs och ladda ner här


 Minskade skador av alkoholkonsumtion och ett narkotikafritt samhälle

   Statens folkhälsoinstitut, FHI, 2010

Läs mer


    

High-potency cannabis and the risk of psychosis (2009)

   Brittisk forskning visar att användning av cannabissorten ”skunk” kan orsaka psykotiska tillstånd. I forskningsprojektet, som utförts i London, deltog 280 patienter i åldrarna 18-65 år som kom till sjukhuset i samband med ett psykotiskt tillstånd för första gången. Den gruppen jämfördes sedan med data från 174 friska personer.

Läs mer

_____________________________________
Folkhälsomyndigheten – Skador av hasch och marijuana (2009) Rapporten är en genomgång av vetenskapliga studier publicerade till och med år 2008. Den visar att cannabisanvändning är förenat med en rad skaderisker varav försämrad inlärningsförmåga och minskad intellektuell kapacitet hör till de allvarligaste. Men cannabis kan också orsaka allvarliga psykiatriska sjukdomar som schizofreni och psykos. Tonåringar är särskilt utsatta och skador kan inträffa redan vid mycket måttlig konsumtion. Läs mer
_____________________________
Folkhälsomyndigheten – Narkotikan i Sverige (2008) I boken, skriven av ett dussintal forskare, sammanfattas kunskapsläget inom en rad områden, allt från hur de narkotiska preparaten fungerar och hur vanligt förekommande de är, till hur problemen ska kunna förebyggas inom samhällets olika sektorer. Läs mer


  Verktygslåda för skolbaserad prevention

   Statens folkhälsoinstitut, FHI, 2006

Läs mer 


Folkhälsa länkar

Västra Götalandsregionen, VGR Länsstyrelsen i Västra Götalands län, område folkhälsa Sveriges kommuner och landsting (SKL), område folkhälsa Folkhälsomyndigheten Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF  

Internationellt

Europeiska kommissionen, område folkhälsa Världshälsoorganisationen – World Health Organization, regional office for Europe, WHO