________________________________________________________

Drogvaneundersökningar

Här kan du hitta resultat från Skolelevers drogvanor i Göteborg. Här finns också länkar till nationella och internationella undersökningar.

________________________________________________________

cannabisprogram-for-ungdomar-cpu-1Cannabisprogram för ungdomar i praktiken (CPU)

2015

Läs rapporten

________________________________________________________

Folkhälsomyndigheten 2015

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger. En vägledning

 ________________________________________________________

Narkotikan – en miljökatastrof

Här hittar du dokumentation från konferensen som hölls den 12 nov i Göteborg om den miljöförstörelse som orsakas av narkotikaproduktionen i världen.

________________________________________________________

Föräldrar i missbruks och beroendevård

– en kartläggning av hur deras föräldraskap fungerar

CAN 2014 Läs rapporten här

________________________________________________________

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

– en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd

CAN 2014

Läs rapporten här

________________________________________________________

Cannabisanvändning bland ungdomar

En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention

av Torbjörn Forkby, Solveig Olausson, Russell Turner

Läs mer

________________________________________________________

Kunskapsinventering av tidiga interventioner vid cannabisanvändning

På uppdrag av Nationella Cannabisnätverket har Russel Turner, FoU i Väst, genomfört en kunskapsinventering av tidiga interventioner vid cannabisanvändning. Kunskapsinventeringen presenterar den senaste forskningen om verksamma metoder för ungdomar som rökt cannabis. Den redovisar också vilka metoder som är verksamma för de som befinner sig i riskzonen för och/eller har testat cannabis enstaka gånger.

Läs mer

________________________________________________________

Kartläggning av hur mottagningar i Nationella Cannabisnätverket arbetar med tidiga interventioner vid cannabis-användning

Denna rapport bygger på en kartläggning som gjorts bland mottagningar i Nationella Cannabisnät-verket. Syftet har varit att ta reda på hur man på dessa mottagningar arbetar med tidiga interventio-ner vid cannabisanvändning med målgruppen ungdomar/unga vuxna som har rökt cannabis men inte i den omfattningen att de bedöms vara i behov av HAP (Haschavvänjningsprogrammet) och/eller är för unga för HAP. Kartläggningen kommer tillsammans med en kunskapsinventering av tidiga inter-ventioner vid cannabisanvändning (Turner, 2013) utgöra kunskapsunderlag för framtagande av ett program för tidig intervention vid cannabisanvändning.

Nationella cannabisnätverket i samarbete med Karin Patriksson, Kunskapskällar´n

Läs mer

________________________________________________________

Kunskapskällar´n- Cannabis och unga i Göteborg

I oktober 2012 kom rapporten Cannabis och unga i Göteborg. Rapporten innehåller både en kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna med data från drogvaneundersökningar, MiniMariorna och folkhälsoenkäter samt en analys av samband mellan bakomliggande risk- och skyddsfaktorer och cannabisanvändande.

Vill Du ha en presentation i din stadsdel, till exempel på arbetsplatsträff eller liknande,

kontakta Ulla Kungur tel 031 – 367 93 26.

Cannabis och unga i Göteborg

________________________________________________________

Om cannabis och påverkan

av Thomas Lundqvist

Läs mer

________________________________________________________

Kvinnors väg till trygghet och boende

Vilket stöd behöver våldsutsatta kvinnor med eget missbruk för att lämna missbruket och påbörja en återhämtningsprocess? Projektet har genomförts av Vägen Ut kooperativen och Sociala resursförvaltningen i Göteborgs Stad. Det har utvärderats av professor Ulla Carin Hedin, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Konferensen inleddes av landshövding Lars Bäckström och kommunalrådet Dario Espiga. Under dagen medverkade även forskaren Ingrid Lander, Stockholms universitet och nationella samordnaren för Våld i nära relationer Carin Götblad.

Kvinnors väg till trygghet och boende

Dokumentationen från konferensen

________________________________________________________

Utvecklingen av akuta narkotikarelaterade dödsfall 1994-2011

Under året avled nästan 500 personer med illegala droger eller läkemedlen metadon och buprenorfin i kroppen. Det är det högsta antalet narkotikarelaterade dödsfall som rapporterats sedan toxreg startade år 1994. Då var det 194 dödsfall mot 487 i årets redovisning. Toxreg är ett register över akuta narkotikarelaterade dödsfall. Det innebär att Toxreg inte omfattar dödsfall till följd av skador och sjukdomar orsakade av långvarigt missbruk.

Länk till rapporten

________________________________________________________

Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011

Kartläggningen visar bland annat att 1708 personer befinner sig i tungt narkotikamissbruk och att nästan var tionde lever tillsammans med barn.

Kunskapskällar´n 2012

Länk till kartläggningen

________________________________________________________

Rökfri arbetstid – finns det?

Pilotstudie om exponering av tobaksrök i hemtjänstens arbetsmiljö i Göteborg

Kunskapskällar´n, 2012

Länk till rapporten

________________________________________________________

Adolescent alcohol use: Implications for prevention

Inst för folkhälsovetenskap (2011)

Danielsson, Anna-Karin

Länk till rapporten

________________________________________________________

EULAC-konferens i Lambayeque, Peru 14-16 november 2011

Dokumentation av konferensen. Göteborgs stad fick 2007 en förfrågan om deltagande i styrgruppen för det så kallade EULAC-projektet, bestående av 19 städer inom EU-området och 24 städer från Sydamerika och Karibien. Göteborg tackade ja till denna förfrågan.

Kunskapskällar´n, 2011

Läs mer

________________________________________________________

Att vara den som ska nå ända ut

En kvalitativ kartläggning av kompetensstödjarnas upplevelser och erfarenheter av sitt uppdrag att implementera Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Kunskapskällar’n, 2011

Länk till rapporten

________________________________________________________

Preventing underage alcohol drinking through working with parents

An evaluation is reported of an alcohol prevention program that targets parents in order to decrease drinking among 13-16 year-olds. The evaluation was performed in a quasi-experimental study with a matched control group and annual assessments, directed at youths and their parents independently, in a longitudinal intention-to-treat design.

Doktorsavhandling, Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

Länk till rapporten

________________________________________________________

Statens folkhälsoinstitut, rapport R 2011:07

Balansering på medvetandets gräns. Riskbruk, missbruk och beroende av GHB och närbesläktade preparat

Vad vet vi egentligen om GHB och de närbesläktade preparaten GBL och 1,4-butandiol? Denna rapport redovisar bland annat preparatens egenskaper, utbredning och effekter, samt sammanställer erfarenheterna och kunskaperna om prevention, stöd och behandling.

2011

________________________________________________________

ESPAD – Den europeiska skolundersökningen

CAN har under lång tid genomfört enkätundersökningar om drogvanor bland svenska skolelever. Sedan 1995 genomförs under CANs ledning sådana undersökningar även på europeisk nivå. Studien kallas ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) och genomförs vart fjärde år.

Länk till ESPAD

_______________________________________________________________________

Narkotikabruket i Sverige

Narkotikabruket i Sverige. Statens folkhälsosinstitut, 2010.

Idépromemoria

Bättre vård och stöd för individen

Regeringskansliet, 2010

Om ansvar och tvång i den svenska missbruks- och beroendevården

Gerhard Larsson

_______________________________________________________________________

GHB – användning, spridning och samhällsinsatser

Jari Kuosmanen och Mattias Gullberg

FoU i Väst/GR (2010)

ISBN: 978-91-89558-61-8

Läs och ladda ner rapporten här

_______________________________________________________________________

Psykisk hälsa och alkoholkonsumtion – hur hänger det ihop

En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande åtgärder

Louise Malmberg, Sofia Ljungdahl och Sven Bremberg

Statens Folkhälsoinstitut (2009)

_______________________________________________________________________

KrAmi Göteborg

Frida Petersson

Göteborg juli 2009

En kvalitativ utvärdering av KrAmi Göteborg & pilotprojekt inom ramen för Mobilisering mot

narkotikas trestadssatsning. Med brukarperspektivet i fokus. KrAmi:s övergripande målsättning och syfte är återanpassning av kriminellt belastade personer till samhället, detta sker genom arbete och social träning.

_______________________________________________________________________

Vård till varje pris

Den psykiatriska tvångsvården av narkotikamissbrukarna 1968-1981.

SoRAD Forskningsrapport, 2009

_______________________________________________________________________

Skolelevers drogvanor 2009

CAN, Centralförbundet för alkohol- och drogupplysning (2010)

_______________________________________________________________________

Folkhälsomyndigheten – Narkotikan i Sverige (2008)

I boken, skriven av ett dussintal forskare, sammanfattas kunskapsläget inom en rad områden, allt från hur de narkotiska preparaten fungerar och hur vanligt förekommande de är, till hur problemen ska kunna förebyggas inom samhällets olika sektorer.

Läs mer

_______________________________________________________________________

The 2007 ESPAD Report

Europeisk drogvaneundersökning bland skolelever

_______________________________________________________________________

 

Dokumentationer

_______________________________________________________________________ Beroendevarden Beroendevårdens utveckling och framtid -vilka utmaningar står vi inför? oktober 2014 _______________________________________________________________________ Regional mobilisering mot cannabis i Västra Götaland Filmade föreläsningar från konferens i Göteborg 27 november 2012 Tjejer om cannabis – Mattias Gullberg, MiniMaria Hisingen HAP – Karin Patriksson, Kunskapskällar´n, Göteborgs Stad Kort fakta om cannabis Karin Patriksson, Kunskapskällar´n, Göteborgs Stad Avslutning och hur går vi vidare i Västra Götaland? – Claudia Fahlke och Lennart Rådenmark Familjearbete med ungdomar som använder droger Att vara ung och röka cannabis – Claudia Fahlke, Psykolog Regeringens satsning mot cannabis – Maria Renström, Socialdepartementet Cannabisanvändningen i Sverige och övriga Europa – Ulf Guttormsson, CAN Cannabis – politik och retorik, Anette Skårner, Gbgs Universitet Tjejer om cannabis Mattias Gullberg, MiniMaria Hisingen, Göteborgs Stad Tidiga insatser vid cannabismissbruk Russel Turner, FoU i Väst:GR Polisens insatser mot cannabis Tony Olsson, områdespolisen i Biskopsgården Lokal kunskap för mobilisering – FoU-cirkel – Björn Andersson & Lolo Lebedinski’ _______________________________________________________________________

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård

2008-2010

Här finner du ett flertal dokumentationer från seminarier och konferenser på temat Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård..

_______________________________________________________________________

GHB – hur kommer vi vidare? II

20091026

Hur bryter vi trenden och skapar en väl fungerande vårdkedja?

_______________________________________________________________________

GHB – hur kommer vi vidare?

– gränsen mellan kick och andningsstopp är hårfin

20090423

_______________________________________________________________________

Göteborg mot narkotika-

tillsammans för en drogfri stad

2009

_______________________________________________________________________