Politiska mål och handlingsplaner

Ett preventivt arbete med ANDT-frågor sker på flera nivåer i Sverige och världen. Här kan du läsa om vilka mål, planer och riktlinjer som ligger bakom arbetet.

Riksdag och regering Riksdag och regering har tagit fram ett åtgärdsprogram för ANDT-frågor i Sverige. I en sammanfattningen av programmet går det att läsa:

      ”Riksdag och regering har beslutat om mål och insatser inom alkohol-, narkotika-, tobak-, dopnings- och spelpolitiken. Åtgärdsprogrammet för 2012 är det andra sedan den nationella strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-strategin) beslutades av regeringen 2010. Strategin anger mål, inriktning och prioriteringar för samhällets insatser under åren 2011-2015. Under strategiperioden kommer åtgärdsprogrammet att tydligare knytas till implementeringen av strategins mål- och inriktning och till de medel som regeringen avsatt för ändamålet.

Den 26 mars beslutade regeringen anta Åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) 2015.Åtgärdsprogrammet konkretiserar insatserna under 2015 för att bidra till att nå de mål Sveriges riksdag beslutat om i propositionen En samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings och tobakspolitiken. 2015 års program är det femte sedan riksdagen beslutade anta strategin. Åtgärdsprogrammet grundas bland annat på de indikatorer regeringen beslutat om och som ingår i det samladeuppföljningssystemet för ANDT-strategin (dnr S2013/2377/FST), berörda myndigheters lägesrapporter från verksamhet inom ANDT-området samt forskningsrapporter.

ANDT-strategin för åren 2016 – 2020 (regeringsbeslut 4 februari 2016)

Kortfattad version av ANDT strategin 2016-2020

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2015

Betänkande 2012/13:SoU18 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården

Propositionen för ANDT-arbetet under åren 2011- 2015


FNs konventioner mot narkotika United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), samordnar arbetet mot droger. Arbete omfattar bl.a. förebyggande insatser och behandlings- och rehabiliteringsprogram i vilka såväl enskilda organisationer och företag som regeringar samverkar.Som med mycket annat har FN även tagit fram ett antal konventioner eller mellanstatliga avtal som länder kan välja att ansluta sig till. Eftersom droger är ett globalt problem är det ju viktigt att det finns gemensamma regler som så många länder som möjligt ska följa. Konventionerna är:

Källa: http://www.fn.se/ Läs FNS konventioner på svenska på ECADs hemsida Läs mer om hur FN arbetar mot droger.


Drogförebyggande strategier i Göteborg Stad Handlingsplan ANDT-frågor Kommunstyrelsen i Göteborgs stad har antagit ett förslag till ny handlingsplan för 2012-2015 inom ANDT-området. Den förra handlingsplanen 2007-2010 var till stor del inriktad på att befästa och förstärka de framsteg som gjorts i det förebyggande arbetet med skolan som bas, att utveckla det tobaksförebyggande arbetet, samt att förbättra missbrukarvården genom en kartläggning och översyn av organisationen och utbildning i de ”Nationella riktlinjerna för missbrukarvården”. Handlingsplanen 2012-2015 tar sikte på att

  • Öka kunskaperna om verkningsfulla metoder, och följa upp att ny kunskap tillämpas i vardagsarbetet
  • Utveckla metoder för utvärdering av det förebyggande arbetet och vård/stödinsatsernas effekter ur ett brukarperspektiv
  • Öka brukarmedverkan

Läs förslaget till ny handlingsplan för 2012-2015, ANDT-frågor i Göteborgs Stad Alkohol -och drogpolitisk strategi Internationalisering och anpassning till EU:s regler har lett till att Sveriges klassiska alkohol- och drogpolitiska instrument har förändrats. Samtidigt ökar såväl alkoholkonsumtionen som benägenheten att pröva droger bland ungdomar. Ansvaret för att förebygga alkohol- och drogrelaterade problem faller därför allt mer på kommunerna. ”Alkohol- och drogpolitisk strategi” för Göteborgs stad är ett stöd för detta arbete. Strategin förstärker de förebyggande insatser som pågår i kommunen.

De övergripande målen för det alkohol- och drogpolitiska arbetet i Göteborg skall vara:

  • Att alkoholkonsumtionen skall minska.
  • Att alkoholkonsumtionen skall minska hos de grupper som har högst konsumtion.
  • Att uppväxten skall vara alkohol-, tobaks- och drogfri.
  • Att Göteborg skall vara en narkotikafri stad och en stad fri från dopingpreparat.

 Göteborg alkohol- och drogpolitisk strategi Sammanfattning

Alkohol- och drogpolitisk strategi0202


Tobak Nationella folkhälsomål Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet är ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Till detta övergripande mål har kopplats elva målområden som fokuserar på de faktorer som i dag påverkar folkhälsan mest. Världshälsoorganisationen WHO:s Tobakskonvention Tobakskonventionen går under benämningen Framework Convention on Tobacco Contrl, FCTC. Den är internationell och har samma prioritet som FN:s barnkonvention och konventionen om mänskliga rättigheter. Det övergripande syftet med tobakskonventionen är att “skydda nuvarande och kommande generationer från de förödande hälsomässiga, sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av tobaksbruk och exponering för tobaksbruk”. Tobakskonventionen började gälla år 2005. Sverige ratificerade (godkände) konventionen samma år och våren år 2009 hade över 160 länder anslutit sig. Tobakslagen 1993:581 Tobakslagen trädde ikraft den 1 juli 1993. Den 1 juli 1994 trädde en del skärpningar i kraft, bland annat ett förbud mot tobaksannonsering. Den 1 januari 1997 infördes en åldersgräns vid tobaksförsäljning. År 2002 beslutades om en rad ytterligare skärpningar av lagen, bland annat om förbud mot direkt tobaksreklam. År 2004 skärptes lagen på nytt genom riksdagsbeslut att införa rökförbud på alla serveringar från den 1 juni 2005. Lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 2007:1455 Lagen trädde i kraft den 1 mars 2008. genom lagen blev det tillåtet för andra näringsidkare än Apoteket att sälja nikotinläkemedel, i lagen definierade som godkända receptfria läkemedel vars enda aktiva substans är nikotin. Nikotinläkemedel får inte säljas eller lämnas ut till den som inte fyllt 18 år.


Skolverkets uppdrag Skolverket har fått i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser med syfte att stödja skolornas undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak. I uppdraget ingår också att stödja skolornas generella arbete med skolframgång och ett gott skolklimat. Insatserna ska rikta sig till rektorer och annan personal i grund- och gymnasieskolan. Källa: http://www.skolverket.se Läs mer om Skolverkets uppdrag, ANDT-plan och lägesrapporter Regeringens uppdrag till Statens skolverk att utforma utbildningsinsatser om alkohol, narkotika, dopning och tobak


Övriga riktlinjer för ANDT-området Agera i tid – rädda liv Mobilisering mot narkotika (2007)


Socialstyrelsens reviderade versionen av Nationella riktlijer för missbruks- och beroendevård, 2015. Stöd för styrning och ledning. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession.

Socialstyrelsens nyhetssida om riktlinjerna hittar du här

Här kan du ladda ner och beställa rapporten, söka i riktlinjerna och se på korta filmer om innehållet

Nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård Socialstyrelsen, 2008 Beställ rapporten här Ladda ner rapporten här


RIS- Riktlinjer I Samverkan Hemsida


 Äldre dokument